Door Leny van Vliet-Smit op 2 december 2015

De PvdA-waterschapsfractie van AGV is de grootste van Nederland

Na ruim een half jaar is de PvdA-fractie van Amstel, Gooi en Vecht goed op dreef. Iedereen heeft zijn draai gevonden.

Nu vijf fractieleden
De vorige fractie bestond uit drie leden, de huidige uit vijf. Dat lijkt niet veel, maar blijkt een enorm verschil. We zijn inmiddels de grootste fractie in ons waterschap. Bij de verkiezingen had de VVD de meeste stemmen en vijf zetels, maar er heeft daar een afsplitsing plaatsgevonden, zodat die fractie nu nog slechts vier leden telt. Het AB is verrijkt met een “lijst Spils”.

Meer discipline
Trouwens, onlangs werd ik erop gewezen dat wij niet alleen in ons waterschap, maar zelfs landelijk gezien de grootste PvdA-waterschapsfractie zijn. Het voelt als een serieuze verantwoordelijkheid.
Waarin uiten zich de verschillen? Ten eerste door de meer gedisciplineerde werkwijze. In de oude fractie werd min of meer ad hoc bepaald wie welke onderwerpen voor haar rekening zou nemen. Een van onze fractiegenoten was ook nog gemeenteraadslid, de vergaderingen van de gemeenteraad en het AB vielen vaak samen. Improviseren dus. Nu werken we met portefeuilles en heb ik als fractievoorzitter meer tijd voor politieke zaken op landelijk niveau zoals de discussie over rol en positie van de waterschappen in het openbaar bestuur van Nederland of die over de (on)wenselijkheid van geborgde zetels.

Onmisbaar duo-lid
Wat is gebleven is de bijkans onmisbare rol van Reinie Kaas. Zij ambieerde slechts een positie als duo-lid in het Algemeen Bestuur omdat zij vond dat jongeren eerder aan de bak moesten komen dan zij, maar ook in deze fractie heeft zij, naast inhoudelijke onderwerpen, het secretariaat op zich genomen en regelt zij de contacten met Statenfracties en Gewestelijke Bestuurders. Daarnaast is zij ook secretaris van het landelijke netwerk van PvdA-waterschapsbestuurders.

Stedelijk beleid in de begroting
Inhoudelijk timmeren wij aardig aan de weg. Onze niet-aflatende druk om het stedelijk waterbeheer een volwaardige plek te geven in het beleid van AGV wordt nu vertaald in een programma mét financiële middelen in de begroting 2016. Wij willen klimaatbestendige steden en dorpen en willen de proeven die in Amsterdam zijn genomen met Rainproof uitbreiden naar alle stedelijke kernen in ons gebied.

Water moet weg kunnen
Een voorbeeld van concrete actie zijn de vragen die wij hebben gesteld over het effect van evenementen in parken op de bodemgesteldheid, met name op de waterdoorlatendheid. Als we met zijn allen willen voorkomen dat zware regenval leidt tot wateroverlast of zelfs overstromingen, moeten we zorgen dat het water weg kan, zowel in de grond als naar vijvers en watergangen.

Balkenendenorm
Ook hebben wij vragen gesteld over het beloningsbeleid van de Waterschapsbank. Wij vinden dat de beloning moet aansluiten bij de Balkenendenorm. Een door ons ingediende motie daarover is door het Algemeen Bestuur aangenomen.

Communicatie
Tenslotte kan ik nog melden dat onze fractiegenote Bea de Buisonjé is toegetreden tot de redactie van het blad Lokaal Bestuur.

Leny van Vliet-Smit
Fractievoorzitter PvdA in Amstel, Gooi en Vecht