Door Leny van Vliet-Smit op 16 januari 2016

Jaarverslag 2015 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

2015 was voor ons een spannend jaar met voor de tweede keer waterschapverkiezingen volgens het lijstenstelsel en voor de eerste keer volgens de Kieswet.

Ruim 6 jaar mochten we als eerste PvdA fractie volmaken. In maart waren verkiezingen, samen met Provinciale Staten.

Tot onze grote opluchting verdubbelde de opkomst in deze constellatie; we wonnen zelfs 2 zetels. Nu zijn we na splitsing van de VVD, de grootste fractie niet alleen in AGV (5/23 zetels), maar ook landelijk.

Voor het waterschap stemden in Amsterdam duidelijk meer mensen PvdA dan voor de provincie. Naar onze mening zouden we gezamenlijk meer stemmen hebben kunnen halen als we er regionale verkiezingen van hadden gemaakt: er is regionaal een link  met water als leidend principe in de ruimtelijke ordening. Voor de verkiezingen in 2019 hier toch eens over nadenken?

Als oude fractie hebben we eerst kennisgemaakt met tien van de kandidaten op de lijst door een tocht in Amsterdam over de zeedijken te maken. Daarna konden we vol aan de slag met de kandidaten voor de provinciale staten om te flyeren, huis aan huis bezoeken, buurtbrieven, bloggen, debatten en een fietsvierdaagse.

De BAR had een bijeenkomst georganiseerd over de waterschappen met als gasten de Deltacommissaris Kuijken en onze 2e kamer waterwoordvoerder Lutz Jacobi.

Eind maart werd de nieuwe, vijfkoppige fractie geïnstalleerd en na de inwerkperiode zijn we hard aan de slag gegaan. Een coalitie werd gesmeed met VVD, Water Natuurlijk, CDA en wettelijk verplicht met een van de geborgden, dat werd ongebouwd. Rolf Steenwinkel werd onze DB-er met o.a. rioolwaterzuivering en cultureel erfgoed in zijn portefeuille. Het nieuwe waterbeheerplan 2016 – 2021 werd met bijdragen uit onze fractie over klimaatbestendige stad aangenomen, ook tot de portefeuille van Rolf behorend.

Naast het gebruikelijke vergaderwerk en het kritisch volgen van de DB-ers hebben we bevredigende antwoorden gekregen op vragen over het effect van volksfeesten op de grasmat van parken. Gemeenten kunnen daar bij de organisatie van feesten wat mee. Naar microplastics en medicijnresten wordt nog veel onderzoek gedaan er zijn ook nog geen normen voor vastgesteld, Met regelmatige vragen hierover proberen we scherp te krijgen wat dat voor de zuiveringsheffing zou kunnen gaan betekenen. Een motie werd aangenomen over de salariëring bij de Waterschapbank. Samen met het statenlid in Utrecht werd er ingezet op snellere verplaatsing van een agrariër, die omringd door de waterparel Noorderpark toch met het peil gefaciliteerd  moet worden. Een peil dat veel kosten met zich mee zal brengen en voor de natuur niet het meest geschikte peil is. We zullen ook ons speerpunt in het oog houden wat betreft kwijtschelding van heffingen voor de minst draagkrachtigen.

Verder woonden we bewonersbijeenkomsten bij, waar informatie wordt gedeeld over nieuwe watergebieds- of dijkversterkingsplannen. De bijeenkomsten geven naast gesprekken met bewoners ook de mogelijkheid om draagvlak voor de plannen te kunnen inschatten. Helaas sneuvelde het plan van de waterharmonica in Amstelveen, waar gezuiverd rioolwater met een extra zuiveringsstap gebruikt zou kunnen worden voor stedelijk water, zodat geen brak Amstelwater zou hoeven te worden ingelaten.

Het project “Baggeren van de Vecht” kon na jaren worden afgesloten met een grootse viering in een 4 tal aanliggende gemeenten. Het was waarschijnlijk de eerste keer ooit dat de Vecht werd gebaggerd. Naast de gevonden bommen en granaten werden een zwaard uit de tijd van Karel de Grote en een heel oude molensteen opgevist.

We brachten drie werkbezoeken: de Hoeker molen (prov. Utrecht) langs de Vecht, die nog onvoldoende met water wordt gefaciliteerd door ons, ondanks een daarvoor afgesloten convenant. Een bedrijf van een veeboer in het Groene Hart. En een rondleiding langs waterwerken in Uithoorn door ons oud-fractielid Els Gasseling.

Daarnaast deden we ook mee aan het CLB waterbestuurdersnetwerk. In 2015 waren er 3 bijeenkomsten: Den Bosch met waterberging rond de stad, Ede (Vallei en Veluwe)  met de innovatieve Nereda zuiveringsinstallatie en Delft waar we waterberging in kassen te gebruiken voor gietwater konden bewonderen.

Inmiddels is 2016 aangebroken. Dit jaar moeten we weer een aantal zaken tot een goed einde brengen. Naast de Hoeker molen staat ook de Ronde Hoep als calamiteitenpolder op de rol, waar we een inlaat moeten maken voor gecontroleerde waterberging mocht er in de Amstelboezem onverhoopt iets fout gaan. Maar de weinige bewoners van deze byzondere polder zijn absoluut niet blij met onze door de provincie opgedragen opgave.

Ook hopen we wind mee te krijgen van de provincie om in 2020 energie-neutraal te kunnen werken als waterschap.

Amsterdam, 16-01-2016
Leny van Vliet-Smit en Reinie Kaas, resp. Fractievoorzitter en duo-AB lid van AGV
www.pvda-amstelgooivecht.nl