Door Sytse Koopmans op 20 november 2016

Gewest Utrecht amendeert het Partijprogramma

Tijdens het voorcongres van het gewest Utrecht zijn vele amendementen en moties op het concept partijprogramma besproken.

Bezoek de LedenKamer
Wil je graag meebeslissen? Laat je dan verrassen door de ideeën van partijgenoten. Spreek je steun uit voor een motie in de LedenKamer. Als lid bepaal jij hoe het definitieve partijprogramma eruit komt te zien. One man, one vote!
Klik hier voor een handleiding met video-ondersteuning. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op via [email protected]. We helpen je graag verder.

Hieronder de amendementen die vanuit ons gewest worden voorgedragen voor bespreking
Voordragen wil dus niet altijd zeggen dat de meerderheid van het voorcongres het amendement inhoudelijk steunt maar wel dat er zoveel discussie over was dat er een discussie op het congres gewenst is.

01 Open en diverse samenleving (blz. 12-16)
Blz. 15 Bij: Vernieuw de democratie (staat al op de site)
3e bullet: Schrappen  de zin:  In de overtuiging dat het de betekenis van de representatieve democratie in haar functioneren verdiept willen wij een correctief referendum invoeren, waarmee via een zorgvuldige procedure ultiem de burger het laatste woord krijgt.
Toelichting:
Een correctief referendum verdiept de representatieve democratie niet. Juist als diversiteit een van de belangrijkste waarden van de democratie is, kan alleen een representatief orgaan zoals een Tweede Kamer de vele verschillende belangen en opvattingen tegen elkaar afwegen. Het mobiliseren van een meerderheid onder het motto “de burger spreekt” kan slechts als een stoomwals over deze precaire en lastige afwegingen heengaan. In de mediacratie is een referendum een oncontroleerbaar instrument. Alleen een parlement kan de verschillen, met al zijn tegenstellingen, op waarde schatten.

Blz. 13 paragraaf Integratie
Woord mensenrechten toevoegen: De nieuwe zin is Leraren worden beter geschoold in het lesgeven in mensenrechten en burgerschap.
Toelichting:
Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlandse kinderen weinig kennis hebben op het gebied van burgerschap en mensenrechten en als gevolg laag scoren in vergelijking met leeftijdgenoten in de ons omringende landen. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwkomers die moeten wennen aan waarden en normen, het probleem is structureel van aard in het Nederlandse onderwijs. Hele toekomstige generaties leren over de vrouwelijke onderdelen van een bloem, maar niet over de basale ondergrens van onze maatschappij, het fundament van onze vrijheid en hoe leren we met elkaar samen.Verschillende docenten geven aan zich geen raad te weten met moeilijke onderwerpen in de klas. Tegelijkertijd treedt er binnen het onderwijs een enorme versnippering van allerlei maatschappelijke deelonderwerpen en aandacht voor deelgroepen op, met de docent als grootste verliezer. In lijn met het advies van de Commissie Onderwijs 2032, is een integrale aanpak van mensenrechten en burgerschap essentieel.Mensenrechten gaan bij uitstek over solidariteit en wederkerigheid. Een gesprek over mensenrechten gaat over begrip voor de ander en zien wat we gemeenschappelijk hebben. Waar mensenrechten vooral betekenis hebben is in kleine plaatsen, dichtbij huis.

Blz. 15
paragraaf Vernieuw de democratie
Toevoegen nieuwe bullit:  Het gemeentelijk belastinggebied wordt verruimd. Dit past bij het aanzienlijk toegenomen takenpakket en zorgt voor een vitalisering van de lokale democratie.

Paragraaf Publieke taken borgen publieke waarden:
Toevoegen: Voor de laagste inkomens is kwijtschelding van lokale belastingen van groot belang, ook voor de kleine zelfstandigen.
Toelichting: Voor de waterschappen zou dit in een sociale paragraaf van het nieuwe Bestuursakkoord Water opgenomen kunnen worden. Momenteel staat deze bevoegdheid bij de waterschappen onder druk.

Pagina 15,  Paragraaf Vernieuw de democratie:
Een laatste bullit toevoegen:
Alle zetels in het algemeen bestuur van een waterschap dienen rechtstreeks gekozen te worden en niet te worden aangewezen door belangengroeperingen.
Toelichting: Het beleid van de waterschappen moet op grond van het algemeen belang vastgesteld worden en niet op grond van deelbelangen, laat staan op grond van eigenbelang. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de besteding van € 2,5 miljard/jaar en grote publieke belangen en daar hoort democratisch toezicht op te zijn.

03 Veilige samenleving: rechtvaardig en steng indien nodig.
Blz. 21
paragraaf Politie Motie JS, staat al op de site
Gebruik te maken van bewezen effectieve oplossingen uit het buitenland, zoals stopformulieren
Toelichting:
Beter goed gejat, dan slecht verzonnen, hoog tijd om bewezen effectieve oplossingen uit het buitenland te omarmen. Op de ledenraad van 4 juni is al een motie aangenomen om de aanbevelingen van het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids op te nemen in het verkiezingsprogramma en ons hard te maken voor het gebruik maken van bewezen effectieve oplossingen uit het buitenland, zoals stopformulieren, hoog tijd om dit ook in het verkiezingsprogramma op te nemen.>

04 Welvarende samenleving: duurzame, sterke en sociale economie (blz. 23-29)
Pagina 24: Paragraaf Investeren in een duurzame economie:
Bij tweede bullit: schrappen na: “duurzame energie” de rest van de bullit, dus “De Bank…/…OV-net.”
Toelichting: Deze banken werken nu al voor provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties en dat gaat goed. Houden zo, dus. Het algemene uitgangspunt in de eerste zin is goed en voldoende.

Blz. 24 paragraaf Investeren in een duurzame economie: staat al op de site
Toevoegen bullit: We regelen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord onder-nemen dat organisaties met meer dan 50 werknemers diversiteitsbeleid opstellen en in openbare jaarcijfers rapporteren over de samenstelling van het personeelsbestand.
Toelichting:
Dit amendement beoogt de diversiteit in bedrijven en instellingen te verbeteren. We maken het makkelijker om organisaties die het goed doen te herkennen zodat hiervan geleerd kan worden. Tegelijkertijd maken we het mogelijk om organisaties die zich te weinig inspannen voor diversiteit hierop aan te spreken. We willen niet met quota werken aangezien, maar zien liever concrete inspanningen en moedigen verschillende werkwijzen hierin aan. Bij de uitvoering van dit amendement zien we graag dat werknemers zélf kunnen kiezen in welke diversiteitscategorie ze passen, en dat er waarborgen komen voor de privacy en dataveiligheid van persoonsgegevens.

Blz 28: paragraaf Landbouw, voedsel en dierenwelzijn.
Toevoegen bullit 6:
Om de inklinking van het veen en de uitstoot van CO2 tegen te gaan zijn we terughoudend in het verlagen van het waterpeil in het veenweidegebied en stemmen we het gebruik van de grond zoveel mogelijk af op de aard van het gebied (functie volgt peil).

Amendement van afdeling Haag: invoegen bij:
Blz. 24 na 2e bullit: een nieuwe derde stip invoegen:
•  Met de Randstad vormen Noord Brabant, Centraal Gelderland, de IJsselstreek en
Flevoland het ‘Vliegwiel’ van de Nederlandse Economie. Verbetering van de infra-
structuur aldaar is geboden, dat geldt met name de Zuid-Noord verbindingen over
de grote rivieren.
Buiten het Vliegwiel in centraal Nederland zijn vijf regionale gebieden/steden aan
te wijzen die een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van ons land:
Groningen, Leeuwarden, Enschede, Maastricht en Middelburg.
Waar nodig zullen deze steden gesteund worden om de infrastructuur voor innovatie
en economische ontwikkeling te versterken.

Blz. 25
 paragraaf Eerlijke praktijken in handel en economie”
Vervangen tweede bullit door:
Naleving van handelsverdragen dient te gebeuren in de normale rechtstaat die het algemene belang goed mee kan wegen en niet via speciaal opgerichte ‘handels tribunalen’ die in naam van investeerders miljoenen claims kunnen eisen bij overheden.
Toelichting:
Wat in de oude tekst met een mooie term ‘publieke arbitrage’ (feitelijk het ICS tribunaal van CETA) wordt genoemd is procedureel iets beter dan het was, maar komt niet tegemoet aan de fundamentele kritiek. Inhoudelijk blijven dezelfde miljoenen claims door multinationals gewoon mogelijk. Ook dit tribunaal blijft bovenal een speciale rechtsgang voor internationale investeerders (multinationals, private equity etc), waarin alleen investeerders de staat kunnen aanklagen en niet andersom. Feitelijk zullen alleen de bepalingen van het investeringsbeschermingshoofdstuk worden gewogen en geen andere overwegingen, zoals nationale grondwet en wetgeving of andere internationale verdragen rond bijvoorbeeld werknemersrechten en milieu. Ook in het SER advies is gesteld dat dit soort tribunalen in goed ontwikkelde rechtstaten – zoals de Nederlandse – niet wenselijk zijn.

05 Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen (blz. 30-36)
Blz. 32 paragraaf Meer werk
Toevoegen nieuwe alinea: Ook door middel van het stimuleren van arbeidstijdverkorting realiseren we meer banen.
Schrappen: Ook zzp’ers verdienen een goed pensioen; zij gaan pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens. Individuele pensioenpotjes tasten de waarde van de totale belegging aan en zijn dus onverstandig.
Nieuw tekstvoorstel:
Ook zzp’ers verdienen een goed pensioen; een auto enrolment met opt out mogelijkheid kan de deelname van zzp’ers aan de tweede pijler fondsen vergroten. Een gezamenlijke collectieve voorziening heeft voordelen boven individuele pensioenpotjes (derde pijler).
Toelichting: auto enrolment met opt out
Auto enrolment met opt out is dat je automatisch deelneemt, maar dat je vervolgens kunt kiezen om eruit te stappen. Dit is dan in de tweede pijler, dus bij de “gewone” pensioenfondsen. Uit onderzoek blijkt dat met zo’n systeem meer mensen mee gaan doen. (vgl donorcodicil)
De term sociale premiegrens is te vaag. Niet duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Er is immers al een sociale premie grens, dat is de AOW franchise. Is je inkomen lager dan de franchise, dan bouw je geen aanvullend pensioen op.
Het verkiezingsprogramma ziet alleen op zzp’ers, maar zelfstandigen met personeel worden in het verkiezingsprogramma buitengesloten. Sommigen hebben een kapitaalintensief bedrijf (zoals boer), voor anderen vallen onder geen enkel tweede pijler fonds(lees bedrijfstakpensioenfonds).
Zzp’ers zijn in overgrote meerderheid tegen een verplichtstelling. Zij willen zeggenschap houden hoe zij met hun financiën omgaan en maken daarbij een integrale afweging tussen pensioen, investeringen in het bedrijf, opleiding, arbeidsongeschiktheid en andere ondernemersrisico’s. Een zzp’er leeft niet van loonstrook naar loonstrook en kent vette en magere periodes. Het zeer geringe aantal deelnemers vrijwillige voortzetting tweede pijler ( 650 in heel Nederland) laat zien dat er onder zelfstandigen geen draagvlak is voor een maandelijkse pensioenpremie. Anderzijds laat het derde pijler (financieel fiscaal aftrekbare producten als verzekeringen) zien dat de meeste inleg plaatsvindt aan het eind van het kalender jaar, wanneer de zzp’ers hun balans opmaken en hun fiscale ruimte benutten.
Uit de gedragspsychologie is bekend dat weinig mensen geheel vrijwillig voldoende geld opzij zetten voor hun oudedagsvoorziening.
Daarom is het wenselijk dat zzp’ers bij de start van hun bedrijf automatisch ingeschreven worden bij een tweede pijler bedrijfstakpensioenfonds (auto enrolment) maar dat zij daarbij de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven (op out).

Pagina 35:  in de tweede bullet van  de sectie Rechtvaardiger: staat al op site
De door dit kabinet ingevoerde inperking van de hypotheekrenteaftrek handhaven we, maar we schrappen de aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee samenhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken willen wij aftoppen op €500.000 per huishouden.”

Blz. 35: paragraaf Rechtvaardiger, tweede bullit:
Wijzig het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken naar: 300.000 euro.
Toelichting:
Hypotheekrenteaftrek is boven een bepaald niveau een subsidiering van luxe wonen. Dit is ongewenst en niet noodzakelijk. Hypotheekrenteaftrek moet gezien worden als een tegemoetkoming van de woonlasten voor een basis woonbehoefte.  Hypotheken boven 300.000 euro worden gezien als extra luxe bovenop de basis woonvoorziening die voor een gemiddeld gezin noodzakelijk is.

Blz. 35 paragraaf Rechtvaardiger na tweede bullit
Toevoegen:
De door dit kabinet ingevoerde inperking van de hypotheekrenteaftrek handhaven we, maar we schrappen de aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee samenhangt.
Wijzigen
:inperking van de hypotheekrenteaftrek verdubbelen we naar 1% per jaar , en we schrappen ………
Toelichting:
De hypotheekrenteaftrek ondergraaft onze progressieve belastingheffing, omdat mensen met hoge inkomens hun hypotheekrente tegen een hoger belastingtarief kunnen aftrekken dan mensen met lage inkomens. Mensen zonder koophuis hebben er zelfs helemaal niets aan, maar zij moeten wel hogere belastingen betalen doordat de hypotheekrenteaftrek de belastinginkomsten van de overheid drukt.
De stimulering van koopwoningen via de hypotheekrenteaftrek heeft bovendien de Nederlandse schulden opgedreven en bijgedragen aan de huizenbubbel van voor 2008.
Het kabinet verdient dan ook een pluim voor het (eindelijk) zetten van het eerste stapje in het  beperken van de hypotheekrenteaftrek, maar bij dit kleine eerste stapje zou het niet moeten blijven. Het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken daalt nu namelijk slechts met een half procentje per jaar (50,5% in 2016). Dat schiet niet op. Pas in 2042 wordt het uiteindelijke doel behaald; hypotheekrenteaftrek tegen 38%. Bij een verdubbeling van dit tempo behalen we dit doel in 2029, waarmee nog steeds sprake is van een geleidelijke afbouw.

Blz. 34 paragraaf Pensioenen
als zevende bullet van de sectie
Toevoegen:
“Een andere vorm van oneerlijke herverdeling in het pensioenstelsel is de pensioenopbouw via de doorsneesystematiek. Deze doorsneesystematiek willen wij daarom afschaffen – geleidelijk en in samenwerking met sociale partners en pensioenfondsbesturen – en vervangen voor vlakke premies met degressieve, leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw. Dit maakt pensioenen eerlijker en transparanter en vermindert onwenselijke herverdeling van laag- naar hoogopgeleiden.”
Toelichting:
De meeste pensioenregelingen in Nederland kennen de doorsneesystematiek waarbij een deel van de pensioenpremies van jonge (45 min) werkenden aan de pensioenopbouw van oudere (45 plus) werkenden worden toebedeeld.
De doorsneesystematiek zorgt voor onzichtbare herverdeling waar de meeste mensen zich niet van bewust zijn, en waar geen logische solidariteitsgedachte achter zit.
Dit betreft niet alleen onschuldige herverdeling van jonge naar oude werknemers, die is over een hele loopbaan gezien in balans. Maar het dupeert ook werknemers die werkloos worden, minder gaan werken of – al dan niet vrijwillig –  in een ander bedrijf of bedrijfstak (of als zzp’er) gaan werken in de tweede helft van hun loopbaan (vanaf 45 jaar). Deze mensen kunnen door de doorsneesystematiek tot wel 35% lager pensioen krijgen dan waar ze voor betaald hebben (CPB, 2013).
De doorsneesystematiek bevoordeelt hoogopgeleide werknemers die later gaan werken en tijdens hun carrière gemiddeld veel loonstijgingen doormaken, dit gaat ten koste van laagopgeleide werknemers die eerder beginnen met werken en meestal minder loonstijgingen hebben.
De doorsneesystematiek maakt pensioenen complexer en minder transparant, terwijl pensioenen toch al met een vertrouwensprobleem zitten, en dus simpeler en transparanter moeten worden.
Het is lastig om van de transitielast af te komen, maar een evenwichtige transitie is haalbaar als door de overheid goed wordt samengewerkt met vakbonden, pensioenfondsbestuurders,  werkgevers en pensioenfondsdeelnemers.
Het CPB (2014) heeft berekend – en de SER (2015) heeft dit bevestigd – dat de transitieproblematiek kleiner is dan bij de afschaffing van de VUT, dus het is mogelijk. Gemiste pensioenopbouw tijdens de transitie kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het verhogen (en fiscaliseren) van de AOW.
Wanneer de doorseesystematiek eenmaal is vervangen door degressieve pensioenopbouw levert dit een 8% goedkoper pensioen op (dus 8% lagere premie of 8% meer pensioen), doordat premies gemiddeld langer kunnen renderen (CPB, 2013).
Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft herhaaldelijk in Kamerbrieven aangegeven de doorsneesystematiek per 2020 af te willen schaffen omdat deze oneerlijk is, en deze bij voorkeur te willen vervangen door gelijkblijvende premies en degressieve (dalende) opbouw.

Blz. 36 Paragraaf Goed werk en rechtvaardig inkomen:
Schrappen van laatste bullit onder “Fair share vermogen en winst”: “De fiscale subsidieregelingen voor innovatie voor het bedrijfsleven…mbo-vakopleidingen”.
Toelichting: De passage over budgettering en versobering van het fiscale instrumenten om private R&D investeringen staat op gespannen voet met de oproep richting bedrijven om meer te investeren in R&D in hoofdstuk 6 (op blz.41), en de beoogde versterkte samenwerking tussen publiek en privaat onderzoek (op blz. 38) en vermindert daarmee het innovatie- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Niet duidelijk is waarop een dergelijk streven van de PvdA zou zijn gebaseerd, gezien recente positieve studies over het positieve effect van de WSBO en andere fiscale regelingen op private onderinvesteringen in R&D (zoals de recente CPB-verkenning “Kansrijk innovatiebeleid”, blz. 103).

Blz. 33
paragraaf Werk en gezin.
Stel een onderzoek in naar de mogelijkheid van een 4 daagse werkweek van 8 uur als nieuwe norm voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
Toelichting: De Nederlandse maatschappij gaat steeds meer te maken krijgen met robotisering en automatisering van werkprocessen. Op termijn zal dit leiden toto verdringing van werkgelegenheid in een aantal sectoren. Aansluiting van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt is hierdoor te verwachten.
Twee verdieners zijn inmiddels de norm voor gezinnen om een acceptabel inkomen te verkrijgen. Dit knelt met de zorgtaken voor kinderen en ook met de behoefte aan mantelzorg.
Thans is een 40-urige werkweek in veel sectoren nog de norm waardoor verdeling van deze zorgtaken tot problemen leiden.

Blz. 34 paragraaf Werkende ouderen en AOWAOW leeftijd fixeren op 67 jaar
Voeg aan punt 5 toe dat de automatische aanpassing van de pensioenleeftijd bij hogere leeftijdsverwachting vervalt en dat de uiteindelijke basis pensioenleeftijd wordt 67 jaar en dat hier geen aanpassingen meer in komen.
Toelichting: Rond de pensioenleeftijd zijn afgelopen jaren ingrijpende maatregelen genomen. We zijn inmiddels gewend geraakt aan het idee van de pensioengerechtigde leeft. Echter het “automatisch” opschuiven van deze leeftijdsgrens op basis van de leeftijdsverwachting stuit op onzekerheid voor de toekomst. Rust op het vlak van pensioenleeftijd is nodig.

Blz. 35 bij einde vierde bullit van Werkende ouderen en AOW
Toevoegen: De PvdA kiest voor geleidelijkere oploop van de AOW leeftijd.
Toelichting:
In de huidige formule leidt een jaar langere levensverwachting tot een jaar hogere AOW leeftijd. Dit leidt tot een steeds langere opbouwperiode ten opzichte van de uitkeringsperiode. Een betere balans wordt bereikt door een vaste verhouding tussen opbouw en uitkering. Een jaar langere levensverwachting wordt dan opgevangen door een half jaar later ingaande AOW.

Blz. 35 idem:
Bij einde vierde bullit van “Werkende ouderen en AOW”
Toevoegen: Omdat AOW leeftijdsverhoging lagere en lagere midden inkomens disproportioneel treft, komt er een financiële maatregel om eerder stoppen ook voor deze inkomensgroepen reëel te maken.
Toelichting: Lagere en lagere middeninkomens inkomens zijn voor hun oudedagvoorziening zwaar afhankelijk van de AOW. Zij hebben vaak geen of weinig aanvullend pensioen om een lagere AOW bij eerder stoppen in het flexibele pensioen aan te vullen. Dit terwijl deze groep wel een grote behoefte heeft om eerder te kunnen stoppen vanwege vaker fysiek zwaar werk en kortere levensverwachting. Daarom is een financiële maatregel om ook voor deze groep eventueel eerder stoppen in de flexibele AOW mogelijk noodzakelijk

Blz. 33 paragraaf Werk en gezin: Gratis kinderopvang voor gezinnen met inkomen tot 2x modaal
Maak kinderopvang gratis voor gezinnen met een inkomen tot twee maal modaal. EN voor hogere inkomens naar draagkracht.
Toelichting: Kinderopvang is een noodzakelijke voorziening voor gezinnen met tweeverdieners. Het maakt het mogelijk dat beide ouders werken en de kansen voor met name vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren.

06 Ontwikkelde samenleving: goed en verbindend onderwijs voor iedereen (blz. 37-41)
Blz. 39 paragraaf Hoger onderwijs  Motie JS, staat al op de site
Wij willen de hoogte van het collegegeld begrenzen op €1000

07 Een creatieve en verbindende samenleving
(blz. 42-43)
08.Gezonde en zorgzame samenleving (blz. 45-49)

Blz. 44 bij media: Toevoegen: Er wordt aparte aandacht gegeven voor toegankelijkheid van (nieuwe) media voor doven en slechthorenden met ondertitelingen en Tolken Gebarentaal

Blz. 46 paragraaf Betaalbare zorg voor iedereen
De ziektekostenpremie wordt volledig inkomensafhankelijk.

Blz. 46 paragraaf Betaalbare zorg:
Toevoegen: Een breed Delta plan is nodig om de huidige en toekomstige vraag en kosten voor zorg in kaart te brengen. Hierbij is aandacht nodig voor de efficiency binnen de zorgsector en de huidige uitvoeringsproblemen.
Toelichting: De financiering van de zorg is door de groei van de kosten een probleem. Bezuinigingen op zorg leiden tot uitvoeringsproblemen die uiteindelijk een extra zorg betekenen voor diegenen die zorg nodig hebben.

Blz. 46
Toevoegen: Oormerk budgetten binnen het sociale domein zodat deze niet voor overige uitgaven van Gemeentes gebruikt kunnen worden.
WMO gelden worden door gemeentes lang niet altijd besteed waarvoor zij bedoeld zijn. Al dan niet door behoudende uitkering door Gemeentes aan de doelgroepen. Dit geld wordt wanneer dit niet besteed is gebruikt voor andere uitgaven van Gemeentes zoals infrastructuur. Gevaar bestaat dat Gemeentes bewust gaan besparen op zorgtaken om ruimte te creëren voor andere investeringen.

Amendementen netwerk zorg WPC, PvdA verkiezingsprogramma

Blz. 46: Publieke waarden: extra punt na 3e punt:
Patiënten belanden en blijven steeds vaker op een ‘verkeerd bed’. In de wirwar van regelingen is onduidelijk waar een geschikte plek is, en of de patiënt wel aan de formele criteria voldoet. Wij willen dat de bovengenoemde regionaal verantwoordelijke zorgverzekeraar, samen met gemeenten en zorgaanbieders, zorgt dat patiënten snel bij de juiste voorziening met de juiste zorg terecht kunnen, ook in acute situaties (‘noodbedden’). Daarvoor zijn centrale kennis en regie  nodig over beschikbare plekken. Ook moeten er afspraken zijn om in acute situaties eerst te handelen en achteraf pas de formaliteiten te regelen

en 4e punt, extra zin aan eind van punt:
-29- De aanpassing van de financiering van de eerste lijn houdt in elk geval in, dat de versterking van de organisatie en de infrastructuur in de regelgeving wordt opgenomen.  Om de overheveling van zorg mogelijk te maken is substitutie noodzakelijk. Daarom wordt de komende 10 jaar jaarlijks 1% van de omzet van ziekenhuizen verschoven naar de 1e lijn.

Blz. 48 paragraaf GGZ, wijziging zin:
-30- Er moet ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor de ondersteuning en behandeling van ggz-cliënten. Pas wanneer de ambulante zorg op kwalitatief en kwantitatief voldoende hoog  niveau is, kan de voorgenomen afbouw van beschermd wonen en intramurale GGZ-voorzieningen worden voortgezet. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor de zorg die gericht is op mensen met verstandelijke beperkingen.

Blz. 48 paragraaf Jeugdhulp, aanvulling zin:
-31-Om de transformatie van de jeugdhulp te laten slagen is een goede samenwerking tussen gemeenten, wijkteams, verloskundigen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, (passend) onderwijs en gespecialiseerde jeugdhulp, cruciaal.

Blz. 49 paragraaf Sport en bewegen
-65- Graag wil ik in paragraaf 8.9 toevoegen aan het einde van de paragraaf: Als grootste sport in Nederland ligt voetbal onder het vergrootglas. Het verbindt, emotioneert en brengt samen. Er is binnen de sport echter ook specifiek sprake van vooroordelen en racisme.

-26-  Blz 50 bij Sport en bewegen, tweede bullet.
Sportverenigingen die…extra ondersteuning. Toevoegen: Denk hierbij ook aan mensen met een beperking.

Blz. 50: 4de gedachtestreepje.
Voorstel:  ‘Fraude etc. bestrijden bij alle sporten.

09. Leefbare en duurzame samenleving (blz. 51-56)
Jan Reerink:
Blz.51: Het vizier op 2040
Eerste bullit, tussen “provincies”….”en gemeenten”
Toevoegen: ,waterschappen

Blz. 53:
Sterke steden, sterke regio’s
Eerste bullit, tussen “provincies”….”en gemeenten”
Toevoegen: ,waterschappen

Afd Soest:
Blz. 51 punt 1
Neem een verplicht quota voor Gemeenten op voor realisatie van woningen voor de sociale sector. 20.000 woningen voor deze sector zal per jaar gerealiseerd moeten worden.
Er is in heel Nederland een dringende behoefte aan betaalbare huurwoningen. De bouw van deze woningen in de sociale huursector blijft ver achter. Bouw van betaalbare huurwoningen moet afgedwongen worden bij ontwikkeling en bouw van woningen.  Akkoord als er een aangepaste tekst komt: aansluiting zoeken bij de wachttijden van woningbouwcoöperaties.

Blz. 51 De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Blz. 54: Sterke steden, sterke regio’s
Laatste bullit toevoegen:
Waterbestendige stad
De steden moeten zich voorbereiden op klimaatveranderingen: hedendaagse hoosbuien zorgen nu al voor grote wateroverlast. Opvang van water in de stad door vergroening en waterprojecten is een  noodzakelijke investering in onze leefomgeving en onze toekomst. Hierdoor zorgen we voor een eerlijke verdeling van groen en water over de stad en geven we mensen de ruimte voor initiatieven door hen buurtrechten te geven om hun eigen leefomgeving naar eigen inzicht te vergroenen en te verblauwen.

Bl. 54: Bij bullet 7:
Wij willen dat de PvdA zich hard gaat maken om in elk woningmarktgebied een corporatie te vestigen, die een serieuze gesprekspartner is voor de raad en wethouders. We willen dat hier nadrukkelijk aandacht voor komt.

Toelichting:
Vergeten is dat in de Novelle van Blok er woningmarktgebieden zijn ontstaan. Elke corporatie mag maar in een woningmarktgebied investeren. In Amersfoort is de situatie nu zo dat de corporaties hier meer bezit hebben in een ander woningmarktgebied, dan in Amersfoort. Amersfoort is dus voor alle corporaties secundair gebied.

Blz 54 paragraaf Verkeer en mobiliteit
Toevoegen: Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak.  Dit geldt o.a. voor de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweer
Toelichting:
Verbreding van de A27 buiten de bak, zou veel schade geven aan een uniek natuurgebied, de luchtkwaliteit verder verslechteren.
Onderzoek heeft tevens uitgewezen dat meer asfalt de files niet oplost.
Wij zijn in Utrecht volop bezig met het verbeteren van het openbaar vervoer, zo wordt momenteel de tramlijn naar de Uithof aangelegd. EN zijn er plannen om deze nieuwe tramlijn aan te sluiten op de al bestaande tramlijnen naar Nieuwegein en IJsselstein.
IPV verbreden kies voor beter OV, dat is de toekomst.
Verbreding is onnodig, duur en risicovol.
De verbouwing gedurende een onbekend aantal jaren zou veel problemen geven.
Verbreding tast de gezondheid van bewoners aan, de leefbaarheid van de omgeving én het bos van Amelisweerd.
In lijn met de tekst hieronder (‘We leggen de focus op het beter en slimmer benutten van bestaande snelwegen’ ) zijn er alternatieven voorhanden, die al jaren genoemd worden.
Twee derde van het betrokken verkeer komt van of gaat naar stad of regio Utrecht. Provincie en stad zijn prima in staat de bereikbaarheidsopgave in de regio op te lossen: betere doorstroming zou zonder verbreding kunnen, zeker als ook nog de maximum snelheid wordt verlaagd.
Snelheid verlagen kan morgen al en kost weinig geld.
OV en fiets zijn in stad en regio Utrecht al goed in ontwikkeling en nemen steeds meer voor hun rekening.
Of, zoals CPB/2016 zegt: congestieheffing kan files effectief tegengaan; rekeningrijden als langere termijn oplossing.
Om mee te gaan met een ouderwetse en vanuit Den Haag verplichte verbreding is dus niet nodig en zeker niet verstandig.
In juni 2014 rekende het CPB in haar second opinion uit dat kosten van de verbreding hoger zouden zijn dan de opbrengsten.
In mei 2016 zijn zowel het CPB als het Planbureau voor de Leefomgeving nog duidelijker: snelwegprojecten zijn alleen nog rendabel als de verkeersdrukte zeer sterk toeneemt.
Verbreden van de A27 is technisch en financieel zeer risicovol in verband met het kwetsbare grondwaterfolie dat eronder ligt. Duco Hoogland heeft hier in juni 2015 al kritische vragen over gesteld. De minister heeft geen concreet plan hoe de verbreding uitgevoerd zou moeten worden en zou dit pas nà goedkeuring van het Tracébesluit aanbesteden en laten berekenen.
Bij de Fyra, de A4, Noord/Zuidlijn en Betuwelijn zagen we dit kantelpunt pas achteraf en die projecten gingen (ongewijzigd) door – hier kunnen we als PvdA nog ingrijpen en bijsturen.
Naar verwachting komt het Tracébesluit binnenkort, wellicht zelfs vóór de verkiezingen/rondom het partijcongres in januari. Maar we weten het niet zeker, dus daarom zowel nu een amendement als een motie.

Het PvdA congres, op 14 januari 2017 bijeen te xxxx,    staat al op de site

Constaterende dat:
·            Paragraaf 9.4 het verkiezingsprogramma stelt dat “alle bestaande plannen voor wegen  opnieuw beoordelen zullen worden op hun nut en noodzaak” en dat u focus zult leggen op “het beter en slimmer benutten van bestaande snelwegen”;
·           In het Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (juni 2016) de verbreding van de A27-bak bij Amelisweerd positief wordt beoordeeld op uitgangspunten en cijfermatige onderbouwingen  uit 2006 en ouder;
·           De provinciale en lokale afdelingen van de Utrechtse PvdA al diverse jaren gemotiveerde en onderbouwde alternatieven en formele bezwaren hebben ingediend bij de Tweede Kamer fractie en in het besluitvormingsproces rondom het Tracébesluit;
·           Het meest effectieve alternatief reeds op zeer korte termijn uitgevoerd kan worden (snelheid verlagen);
·           Dit voorgenomen project een taakstellend budget heeft van meer dan 1.1. miljard euro,

Overwegende dat:
·           De verkeersintensiteit van de prognoses (de zogenaamde GE-scenario’s) waarmee is gerekend voor het OTB pas in 2046 zal worden bereikt, volgens door het ministerie gepubliceerde nieuwe berekeningen uit 2015 (zogenaamde WLE 1en 2 scenario’s);
·           Het Centraal Plan Bureau (CPB) in haar second opinion op de MKBA van het project in 2014 al niet alleen de kosten van verbreding hoger inschat dan de baten, maar ook stelt dat alternatieven die in een eerder stadium, vanwege de verkeersveiligheid, zijn afgevallen inmiddels door nieuwe veiligheidsonderzoeken niet mogen worden uitgesloten;
·           De Commissie MER in 2014 constateerde dat nut en noodzaak van het hele project nog niet afdoende waren aangetoond en dat de minister met klem aangeraden werd om met cijfers te onderbouwen dat de keuze voor verbreding van de bak ook bij de meest actuele (vastgestelde) prognoses nog steeds valide en toekomstvast is.
·           Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun recent (voorjaar 2016) verschenen studie ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ aangeven dat de aanleg van meer asfalt een aanzuigende werking heeft op het verkeer en op de lange termijn files alleen maar zal verergeren;
·           De uitvoering van het project ministens acht jaar grote overlast zal veroorzaken voor zowel alle landelijke A27-gebruikers als voor alle omwonenden aan de oostkant van de stad Utrecht;
·           Met de verbreding van de bak de natuur bij Landgoed Amelisweerd wederom onherstelbaar zou worden aangetast;
·           Tweederde van het betrokken verkeer afkomstig is van of op weg is naar stad of regio Utrecht, waarbij provincie en stad gezamenlijk de bereikbaarheidsopgave in de regio oplossen,

Verzoekt de Tweede Kamerfractie het besluitvormingsproces van de voorgenomen verbreding van de A27-bak bij Amelisweerd stil te leggen of –  indien van toepassing –  het Tracébesluit Ring Utrecht ongeldig te verklaren; tevens verzoekt het congres de Tweede Kamerfractie in de fasering van de planstudie Ring Utrecht terug te gaan naar de analyse van nut en noodzaak van mogelijke aanpassingen.  

10. Internationale samenleving (blz. 57-61)
Blz. 59 paragraaf Mensenrechten en democratie
Graag wil ik in paragraaf 10.3 een nieuwe paragraaf toevoegen.
Waar mensenrechten betekenis hebben is in kleine plaatsen, dichtbij huis. Als deze fundamentele rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders. Mensenrechten vormen een basale ondergrens en het fundament van onze vrijheid. Ze gaan over begrip voor de ander en zien wat we gemeenschappelijk hebben. Een land dat kritiek heeft op andere landen, moet bovendien ook zelf durven openstaan voor feedback om internationaal effectief en geloofwaardig te zijn. We voeren een actief binnenlands mensenrechtenbeleid en kijken over de muren van ministeries heen. We bevorderen een cultuur van mensenrechten en daarmee ook mensenplichten.

Overig.
Afd. Soest.
Motie: Toegankelijkheid en leesbaarheid verkiezingsprogramma
Herschrijf het uiteindelijke verkiezingsprogramma in een leesbaar document met pakkende statements zodat het minder zoeken is naar concrete voorstellen en bedoelingen. Laat de taal aansluiten bij de doelgroep waar de meeste kritiek vandaan komt en waar stemmen te winnen zijn.

Toelichting:
De PvdA heeft moeite het gevoerde beleid en de resultaten van de afgelopen regeerperiode goed voor het voetlicht te brengen. De partij wordt verweten moeite te hebben met het formuleren van standpunten en aansluiting te zoeken met hetgeen “de gewone kiezer” belangrijk vindt en bezig houdt.

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans