Gewestelijke bijeenkomst in Vreeswijk op 23 april

Door Sytse Koopmans op 14 april 2022

ALV en Voorcongres in 1

Op zaterdag 23 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van het gewest plaats. Enkele procedurele punten zoals verkiezingen en goedkeuren Jaarrekening 2022 en daarna een voorcongres om het met elkaar te kunnen hebben over onderwerpen. Als de discussie uitmondt in een stellingname, kunnen er ter plekke moties worden opgesteld en in stemming gebracht.

De bijeenkomst is in Fort Vreeswijk en begint om, 10.00 uur, agenda en adres in de bijlage.

Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor leden van Provinciale Staten en Waterschap HDSR.

De kandidaatstelling start op 1 juli en duurt tot half september, mocht je er aan denken om je kandidaat te stellen dan organiseren zowel de fractie PS als het waterschap mogelijkheden om kennis te maken met de fractie en met wat het betekent om zitting te hebben in een van de twee. Neem contact met mij op en ik verstrek je meer informatie.

Plaats:          

Dorpshuis Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1a, 3433 ZZ  Nieuwegein

 • Binnenlopen tussen 9.30-10.00 uur
 • Start vergadering 10.00 uur tot maximaal 14.00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.

Agenda

Enkele procedurele punten en een voorcongres

10.00 Welkom door de interim-voorzitter Sytse Koopmans

10.05 Bestuursverkiezing

 • Karst Schuring heet zich kandidaat gesteld en draait inmiddels mee in het gewestelijk bestuur, hij zal zichzelf voorstellen.
  Het gewestelijk bestuur stelt voort om hem daarna in de functie van voorzitter te benoemen.
 • Thalia Boekhoudt is de vorige vergadering al benoemd, omdat ze toen niet aanwezig kon zijn nu de stemming.

10.20 Vaststellen verslag van 28 januari 2021 

10.25 Jaarrekening 2021

 • Benoemen nieuwe kascommissie.
 • Het bestuur vraagt instemming ALV voor het benoemen van Marja van de Braak als lid kascommissie. Dan kan ze vandaag ook verslag doen. Henk de Jong licht daarna de Jaarrekening toe. Deze wordt terplekke verspreid. Daarna vraagt het bestuur om de Jaarrekening 2021 goed te keuren.
 • En we zoeken nog een plaatsvervanger van Gerda van Velzen die er mee stopt.

10.45 Goedkeuring van de profielen voor de fractieleden voor de Provinciale Staten en de fractie leden voor het waterschap HDSR.

11.00 Afronding en opening van het Voorcongres.

In de bijlage 1 vind je wat we bedoelen met een voorcongres Nieuwe Stijl en de onderwerpen die we willen behandelen.

 • Uitleg van de bedoeling en de verdere procedure
 • Verslag van de uitkomsten van het ledenpanel
 • Benoemen van de thema’s die we nu gaan bespreken.
 • Uiteen in subgroepen en dan drie kwartier de tijd
 • Lunchpauze in combinatie met de tijd om moties voor te bereiden (12.45-13.15)
 • Tweede deel met langslopen van de moties en stemming daarover.
 • Moties die de meerderheid halen gaan door naar het congres op 11 juni.
 • Moties die niet behandeld kunnen worden of het niet halen kunnen aangedragen worden voor de ledenkamer (en hebben dan 100 stemmen nodig)
 • Afsluiting om 14.00 uur

Bijlagen

Bijlage1 voorcongres Nieuwe-stijl

5- Profielen Waterschap 2023

6-Profielen PS 2023

7- Competenties voor alle profielen 2023

8- Profiel PvdA 2023

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans