Gewestelijke vergadering in Vreeswijk

Door Sytse Koopmans op 6 april 2019

Een speciaal welkom voor de leden in de nieuwe afdeling Vijfherenlanden die nu deel uitmaken van ons gewest.

AGENDA, Gewestelijke vergadering, zaterdag 6 april 2019

Locatie: Dorpshuis Fort Vreeswijk,

Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein

Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur, aansluitend lunch met de mensen die meewerkten aan de campagne. Als afsluiting van de vorige en als start van de campagne voor de Europese verkiezingen in mei.

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 26 januari 2018
 4. Jaarrekening 2018.
  Deze wordt ter plekke uitgedeeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. De kascommissie heeft naar de boekhouding gekeken en deze akkoord bevonden.
 5. Resultaten verkiezingen voor de provincie
  We bespreken de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hoe staat het met de onderhandelingen voor een nieuw College van Gedeputeerden? Gaat de PvdA mee doen of toch niet?
  Afspraken maken over een mandaat voor het gewestelijk bestuur als het komt tot een coalitie waarin wij mee doen.
 6. Resultaten bij het waterschap HDSR.
  Idem
 7. Werken met een ledenpanels, als instrument voor het gewest maar ook voor afdelingen.
  Bert Veenstra vertelt iets over het ideeën van het werken met een panel. Dit als een van de uitwerkingen van het Jaarplan
 8. De Europese Verkiezingen.
  Met Agnes Jongerius als gastspreker.
 9. Over de afgelopen en de komende campagne, door Bert Veenstra.
 10. Rondvraag en sluiting

Stukken

3. Verslag vergadering 26 januari 2018

Jaarverslag AGV 2018-Def

Verslag Gewestelijke vergadering 6 april 2019

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans