Door op 21 juni 2014

Gewestelijke vergadering op 21 juni in Woerden

Op zaterdag 21 juni 2014 vindt van 10 uur tot 12.30 uur de gewestelijke (afgevaardigden) vergadering plaats in het gemeentehuis van Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden.

Het eerste deel van de vergadering staat vooral in het teken van de staten- en waterschapsverkiezingen die in maart 2015 zullen plaats vinden.

Het tweede deel van de vergadering is gericht op de transitie van de jeugdzorg met bijdragen van de volgende sprekers:
Loes Ypma (Tweede Kamerlid),
Pauline van Viegen (Statenlid) en
Fleur Immink ( Wethouder Amersfoort).

De agenda:
1.     Opening en vaststellen van de agenda
2.    Verslag van de gewestelijke vergadering van 29 maart j.l. ( zie website)
3.    Stand van zaken voorbereiding verkiezingen maart 2015 ( ter kennis name)
3.1  Kandidaatstellingscommissie statenverkiezingen ( bijlage)
3.2  Programmacommissie statenverkiezingen ( bijlage)
3.3  Kandidaatstellingscommissie waterschapverkiezingen ( bijlage)
3.4  Programmacommissie waterschapsverkiezingen ( bijlage)
4.    Vaststellen profielen PS en waterschap ( bijlage)
5.    Verkiezing voorzitter en secretaris PvdA gewest Utrecht.
Voor de functie van gewestelijk voorzitter wordt Erwin Kordes voorgedragen.
Voor de functie van gewestelijk secretaris wordt Gert Mulder voorgedragen.
6.    Rondvraag en sluiting

In het tweede deel van de vergadering besteden we aandacht aan de Transitie Jeugdzorg. Loes Ypma, Pauline van Viegen en Fleur Immink houden korte inleidingen, waarna er ruimte is voor vragen en discussie.

Agenda

Bijlage 2 Verslag gewestvergadering 29-3-2014

Bijlage 3_1 KSC PS + opdracht

Bijlage 3_2 programma cie PS + opdracht

Bijlage 3_3 KSC waterschap + opdracht

Bijlage 3_4 programma cie waterschap + opdracht

Bijlage 4 Profielen ps en waterschap

Profielen ps en waterschap aangepast nav gewestvergadering