Gewestelijke vergadering op 3 februari in Leusden

Door Sytse Koopmans op 23 januari 2018

Hierbij nodig ik u uit voor onze volgende vergadering.

Gewestelijke vergadering, 3 februari 2018,

Locatie: tijdelijk gemeentehuis Leusden, Fokkerstraat 16, 3833 LD  LEUSDEN

Inloop vanaf 09.35 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur

AGENDA

 1. Opening, welkom heten en introductie van het inhoudelijke deel
  We blikken terug en kijken vooruit op het werk van de fracties in Provinciale Staten en het Waterschap met het oog op de verkiezingen in maart 2019.
  Vanuit beide fracties worden voorzetten gegeven, daarna gaan we in kleine groepen met de fractieleden in gesprek om zo de hoofdlijnen van de programma’s die er moeten komen te verkennen.
  We betrekken hierbij ook de vraag vanuit de vergadering van november om ook op provinciaal niveau te kijken of samenwerking met andere partijen wenselijk is.
  Fracties en bestuur hebben hier recent over gesproken.
 2. Het formele deel van de vergadering:
  Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 18 november 2018.
 4. Formeel besluiten of de PvdA aan beide verkiezingen mee gaat doen.
  Het gewestelijk bestuur stalt voor in beide gevallen ja te zeggen.
 5. Besluit over het gaan werken met een kandidaatstellings adviescommissie.
  Deze commissies adviseren het gewestelijk bestuur.
  Het bestuur doet dan de voordracht aan de leden (tweede halfjaar 2018).
  Voorstellen voor de opdracht aan beide commissies en de in te stellen programma commissies worden op de volgende gewestelijke ledenvergadering op 14 april aan u voorgelegd.
 6. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2017
 7. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 8. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 9. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij.
 10. Rondvraag en sluiting

Volgende gewestelijke vergadering: 14 april 2018, 10.00 uur, locatie volgt.

Stukken:

2 Verslag gewestelijke vergadering 2017, 11 , 28 SK

6 Jaarrekening-Gewest Utrecht-2017

6 Toelichting jaarreking 2017

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans