Door op 5 september 2014

Bijeenkomst over pensioenen met Ed Groot in Utrecht

De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht (GAO-U) organiseerde op 5 september een bijeenkomst in het Provinciehuis in Utrecht over pensioenen.

 

 

Ed Groot (lid 2de Kamerfractie) hield een inleiding over:

  • Wet Uniformering Loonbegrip, Pensioenen (rekenrendement),
  • Verschuiving Belasting van Arbeid naar Kapitaal & Vermogen
  • en Fiscalisering AOW

 

Hieronder volgt het verslag (van het inhoudelijk deel):

Ed Groot geeft aan dat hij vandaag niet het makkelijkste onderwerp zal aansnijden. Over de plannen voor 2015 kan en mag hij nog niets zeggen. Van Asscher is al wel duidelijk geworden dat 2015 een moeilijk jaar gaat worden. De Begroting moet beheersbaar worden gemaakt. De ombuigingen, sinds 2008, lopen in de miljarden. Wij zijn inmiddels in veiliger vaarwater, maar het is nog oppassen geblazen. Groot zal, aan de hand van de door Wouter Koning voorgestelde onderwerpen, per onderwerp ingaan op de huidige stand van zaken.

Wet Uniformering Loonbegrip
Deze wet is van het vorige kabinet. Brouwer wijst op de specifieke wetten, die Koning noemde. Er is meer geld ingegaan dan was gepland. Desondanks waren er negatieve effecten. Er is b.v. 2x een tariefsverhoging ingehouden! Gepensioneerden met pensioen krijgen een naheffing. Dat houdt in dat ouderen met een pensioen van € 10.000,- per jaar, een korting van € 400,- per jaar krijgen. Met de WUL heeft de PvdA meer dan 2.000 leden verloren, terwijl deze wet uit Balkenende IV komt! Koning heeft twijfels over de teruggave van verminderde inhouding. Hartogs vindt dat de schuld te gemakkelijk bij Balkenende IV wordt gelegd. De PvdA had een reparatie moeten eisen! Koning houdt vol dat de zogenaamde verbetering niet klopt. Meijer heeft ervaren dat zijn meeste klanten er op achteruit zijn gegaan.

Pensioenen
De visie volgens Groot is, dat zonder onderbouwing er geen correcties kunnen worden geëist. Pensioenfondsen zitten met het probleem dat de huidige werkenden de pensioenen moeten betalen. Het verschil in ziektekostenpremie tussen werkenden en gepensioneerden is z.i. te klein. Goudzwaard vindt het verhaal van Groot een drogreden. Zij schetst de huidige ontwik- keling: de zorgkosten gaan omhoog en de inkomsten gaan omlaag. Koning wijst erop dat de Lichamelijke Zorg naar de verzekeraars is gegaan. Groot verdedigt dat de verdeling is verouderd t.a.v. de verhouding werkenden – ouderen. Poortenaar vraagt Groot of hij iets kan zeggen over 1% regeling. Op die vraag reageert hij niet. Menke wijst op een artikel in de krant, waarin werd gezegd dat Ouderen geen probleem zijn! Zij proeft toch dat de TK-fractie de Ouderen blijkbaar wel als een probleem ziet. Groot geeft aan dat het gedifferentieerder ligt. Brouwer haalt de opmerking van Van Praag aan. Die vindt dat het niet past met gemiddelden te komen. Groot geeft toe dat Pensioenen achter blijven bij lonen en inflatie, maar dat dit z.i. onvermijdelijk is. De vraag wordt gesteld hoe de rente wordt bepaald. Antw. Groot: Bij spaartekort is de rente hoog. De huidige situatie is dat er wereldwijd veel wordt gespaard, dus is de rente laag! Heel lang rekenden de meeste fondsen met 4% rekenrendement. Maar men vond dat er markt- rente moest komen. Bij gebrek aan een goede markt voor toekomstige rendementen koos men toen maar de interbancaire rente, die banken elkaar berekenen voor kortlopende kasleningen, te nemen. Dat heeft natuurlijk weinig te maken met de rendementen op de lange termijn inves- teringen van fondsen, maar die interbancaire rente schommelde rond de 4% – tot de banken- crisis! Door het goedkoop geld beleid van de centrale banken kelderde de interbancaire rente tot 3, soms 2%. En dat is de belangrijkste reden dat de fondsen – op papier – in de problemen lijken. Groot citeert een Amerikaans econoom dat eigenlijk de inflatie ±4% zou moeten zijn. Dat wil natuurlijk niemand! Maar zolang de rente laag blijft, moet er waarschijnlijk worden gekort. Hij schetst de wijze waarop de rekenrente wordt berekend en de invloed daarop. Kortmann formuleert het als volgt: dagelijks wordt er een koek gebakken waarvan het westen een kleiner stuk krijgt. Wij kunnen niet claimen dat wij recht hebben op het zelfde deel. De rest van de wereld wil ook eten! Vroeger werden dit soort problemen met oorlogen opgelost, men was dan blij wanneer men weer wat kreeg, nu wil men een oplossing zonder oorlogen. Koning wijst erop dat een paar jaar geleden het rekenrendement is gewijzigd. Z.i. een hele domme regeling, die hij toelicht. Mevr. Klijnsma heeft zich door de verzekeraars laten over- tuigen dat Pensioenfondsen een grotere buffer moeten hebben. Hij is van mening dat de Politiek zich niet met Pensioenfondsen moet bemoeien. Bij de aanwezigen klinkt bijval! Groot vindt dat de politiek zich wel met de Pensioenfondsen moet bemoeien. Of ouderen te veel worden afgeknepen is z.i. afhankelijk van welk scenario je uit gaat; die van Van Praag of het Japanse! Van Tuyll van S. vindt Hedgefondsen verschrikkelijke uitvinding! Groot is voorstander van investeringen in eigen land. De Vries was voorzitter van een Pensioenfonds. De boosdoeners waren niet de Pensioenfondsen maar de actuarissen die de 4% rente ter discussie hebben gesteld! Beleggingen dienen z.i. gespreid te worden: zowel in eigen land als daar buiten. Hij bestrijdt dat de Pensioenfondsen op de Hedgefondsen zijn gedoken. De meesten zijn huiverig, maar het gebeurt wel. De Vries vindt het belachelijk dat er moet worden gerekend met rendement rente. Daar moet het kabinet iets aan doen. Van de Zandschulp wijst erop dat zijn indexatie de afgelopen 10 jaar meer is gezakt dan 1%! Dat is inmiddels opgelopen tot bijna 15% indexatie achterstand! Bakkum benadrukt dat beleggen in het buitenland bijdraagt aan de hoogte van het rendement! Groot vindt het prima wanneer er in het buitenland wordt belegd, de Nederlandse samenleving is ontwricht. Meijer herinnert eraan dat we vroeger de Nederlandse Investeringsbank en de Giro hadden, waarom zijn die afgeserveerd? (Daar krijgt hij geen antwoord op!)

Verschuiving Belasting
De partijcommissie – Melkert heeft een verschuiving van belastingdruk van arbeid naar vermogen en vervuiling voorgesteld. Flip de Kam doet in S&D augustus 14 concrete voorstellen oplopend tot 15 miljard. Hoe denkt de PvdA-fractie hierover? Er is een belastingherziening in de maak. Dat is een hele strijd volgens Groot, hij schetst de situatie. Een oplossing zou z.i. zijn naar een Vermogensaanwasbelasting te gaan. Maar zowel de VVD als het ministerie van Financiën doen daar moeilijk over. Bij lage rente, lage belasting. Die discussie loopt. Ook moet er worden gekeken naar de Onroerendgoedbelasting. De Inkom- sten vallen onder Box II, die zijn laag. Vaak worden de B.V.’s vetgemest en gaan vervolgens naar het buitenland. Die inkomsten moeten worden teruggehaald.

Meijer merkt op dat de verlaging van de Erfbelasting hem heeft verbaasd. Inkomen uit vermo- gen zou z.i. ook moeten worden belast. Groot geeft aan dat de PvdA dat graag zou willen, want wanneer je uit Box II leeft, betaal je nauwelijks belasting. AOW en AWBZ wordt b.v. alleen geheven in Box I. Meijer is van mening dat het afschaffen van de Huurwaardeforfait onzin was. Erfenissen en Successie zijn z.i. te veel verlaagd. Groot geeft aan dat die discussie gevoerd gaat worden. Hij vindt dat juist de Liberalen voor dit soort zaken zouden moeten pleiten (?). De Schenkbelasting van € 100.000,- is een succes, maar wordt weer afgeschaft! 5% Belasting op € 100.000,- is toch niets? Hij verbaast zich over de weerstand binnen de VVD! Goudzwaard wijst erop dat dit spaarpotje wordt aangelegd voor o.a. overbrugging tot het pensioen. Zou dat niet fiscaal te oormerken zijn? Groot is van mening dat het bij de Lijfrente zou moeten worden getrokken. Goudzwaard pleit ervoor geen mensen te belasten, die met behulp van een spaarpotje een periode overbruggen, want zij doen geen beroep op ondersteuning. De regelingen zijn veel te gecompliceerd. Het schrikt mensen af. Van de Zandschulp herinnert eraan dat de WW-regeling voor oudere werknemers voor 5 jaar was. Die steun is weg! Groot is het eens met Goudzwaard dat er naar die groep moet worden gekeken. Hij verwacht dat Box III niet stevig zal worden aangepakt. Kortmann merkt op dat de fiscale potjes worden afgeschaft. Goudzwaard terwijl veel mensen van boven de 50 niet meer aan het werk komen. Kortmann zegt dat dat niet klopt, die groep groeit snel. De Vries beaamt dat de groep ouderen die (weer) werken groeit, maar dat laat onverlet dat veel ouderen – die voor hun pensioen zonder werk komen – niet meer aan het werk komen.

Fiscalisering AOW
De staatscommissie Dijkhuizen heeft voorgesteld de AOW-premie geleidelijk te vervangen door hoger belastingstarief, zodat ook ouderen nog eens 18% van hun inkomen (tot ruim 30 kf/jr) moeten afstaan. De PvdA heeft gezegd dat zij dat niet gaan doen! Van de Zandschulp wijst erop dat Melkert de premie tot (bijna) 18% wil fiscaliseren. Sindsdien wordt een groeiend deel van de AOW uitkeringen voorzien uit de algemene middelen, waaraan ook de ouderen bijdragen. (Op dit moment bijna 28 miljard uitkering tegen 18 miljard inkom- sten uit premie, en dus bijna 10 miljard uit de algemene middelen.) Tarieven gelijktrekken voor alle ouderen is idioot! Dat moet naar vermogen! Poortenaar vindt dat de stukjes in de krant, zonder enige verdere toelichting, de mensen bang maakt. Dat wordt door een aantal aanwezigen beaamd. Van de Zandschulp vindt het logisch dat ouderen geen AOW-premie betalen. Groot wanneer je het over een Omslagsysteem hebt, heb je het over belasting; niets anders!