Door Sytse Koopmans op 22 februari 2017

Vernieuwing Gewestelijke Ondersteuningsgroep Zorg & Welzijn

In 2016 hebben we als gewestelijke adviesgroep ouderen (GAO) in overleg met het gewestbestuur besloten onze groep om te zetten in een groep die zich gaat richten op informatie  verzamelen en uitwisselen van alle gemeentelijke activiteiten op de terreinen van zorg en welzijn (Gewestelijke Ondersteuningsgroep Zorg & Welzijn). De belangrijkste doelgroepen zijn hierbij ouderen en mensen met functiebeperkingen.

Willen we hieraan goed invulling kunnen geven dan moeten we wel versterking krijgen  en moeten we weten of U als WMO woordvoerder of coördinator dit nuttig vindt.

Onze groep bestaat nu nog alleen uit een paar senioren die gezien hun stijgende leeftijd hier niet op adequate wijze invulling aan kunnen geven. We hopen daarom dat wij op korte termijn  nieuwe leden van onze werkgroep kunnen verwelkomen.

We zoeken met name een nieuwe voorzitter en secretaris.

We hebben de taak en werkwijze van deze ondersteuningsgroep als volgt omschreven:

Taak:

De taak van deze ondersteuningsgroep zorg en welzijn is om te functioneren als een informatiepunt op de gebieden van WMO, Welzijn en Toegankelijkheid voor de afdelingen in de gemeenten, het gewestbestuur en de provinciale statenfractie van de PvdA in het gewest Utrecht.

Hierbij zal het accent liggen op kwetsbare groepen.

 

Tevens zal deze groep optreden als verbindingspunt met het landelijke ouderen netwerk PvdA (ONP) en eventueel andere landelijk organen van de PvdA die zich richten op bovengenoemde terreinen.

Werkwijze:

De ondersteuningsgroep wil kennis verzamelen en verspreiden over:

  • Hoe in de gemeenten invulling wordt gegeven aan de WMO en daaraan verwante terreinen,
  • Hoe de cliënten en dienstverleners daarmee omgaan,
  • Op welke wijze de plaatselijke afdelingen en met name de plaatselijke bestuurders, leden van WMO adviesraden, ombudsteams, cliënten en andere betrokkenen daarin opereren.

 

De GOZ&W  wil hieraan invulling geven door een netwerk  van contactpersonen te vormen van plaatselijk actieve leden die de informatie over de lokale situatie kunnen inbrengen.

Verder wil zij deze informatie bundelen en verspreiden over de afdelingen.

 

Op korte termijn zijn van belang:

  1. De vaststelling en invoering van indicatoren over toegankelijkheid in de programmabegroting op gemeenteniveau.
  2. De besluitvorming over herbestemming van overschotten op WMO gelden op gemeentelijk niveau.

 

Realisatie:

Wij vragen of U hieraan mee wilt doen en of U mensen kent die willen participeren in onze ondersteuningsgroep.

Naast vervanging  en aanvulling van senioren zoeken wij ook jongeren met kennis en/of ervaring op  het gebied van mensen met een functiebeperking.

De leden van onze groep zijn gaarne bereid U nader te informeren.

Wij hopen vóór 1 april een reactie van U te mogen ontvangen

  • Dik Meijer, voorzitter ad interim, tel: 0346 212349/06 23269285, mail: meijer.da@gmail.com
  • George Panka, secretaris ad interim, tel: 030 6014388, mail: g.panka.casema.nl
  • Aad Burger, tel: 030 2516090, mail: aadburger@gmail.com
Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans