Door Aad Burger op 12 juli 2013

Verwerking WMO-gelden in de gemeentelijke Voorjaarsnota 2013

De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht (GAO-U) roept de Utrechtse gemeenten, raadsfracties, Adviesraden, enz. op belangrijke stukken – zoals Voorjaarsnota’s, Begrotingen en dergelijke – goed te bestuderen, omdat het onderstaande soms slechts in een bijzin of voetnoot wordt vermeld, zodat veel raadsleden en andere betrokkenen er overheen lezen.

Het onderstaande relaas is ons inziens een goed voorbeeld hoe er niet met de WMO-gelden behoord te worden omgegaan.
“In de Voorjaarsnota 2013 staat onder Werk en Inkomen onder Inkooptaakstelling: ‘In 2013 en 2014 wordt de taakstelling deels gedekt met een incidenteel voordeel op de WMO’. Uit andere stukken (Verantwoording 2012) blijkt dat het gaat om flinke besparingen op de inkoop van hulpmiddelen en hogere eigen bijdragen WMO-prestatieveld 6, circa 3,36 miljoen euro.

Toen ik (als PvdA-lid en lid Cliëntenraad WMO Pv6 namens COSBO) overlegde met de PvdA-fractiewoordvoerder, wees die erop dat de WMO-uitkering van het Rijk naar de Gemeente niet geoormerkt is en dat ongebruikt WMO-geld per 31-12 van het betreffende jaar terugvloeit naar de Algemene middelen en daarna voor alle goedgekeurde uitgaven gebruikt kan worden. (Alleen speciale Compensatiegelden van het Rijk voor meer WMO-taken van de gemeente zijn in Utrecht op ons voorstel een paar jaar geleden in een apart fonds gestort, maar om die gelden gaat het nu niet.) Op een Raads Informatie Avond (RIA) heeft de voorzitter van de Cliëntenraad dit ook aangekaart.

Het probleem is dat de gemeente Utrecht de algemene regel, dat ongebruikt geld per 31-12 naar de Algemene middelen gaat, toepast op incidentele voordelen (het zou moeten gaan om het totale saldo van WMO-gelden) en dat bovendien al toepast op 2013 en 2014 zonder af te wachten wat het totale WMO-saldo per 31-12 van die jaren zal zijn!

Bovendien wordt naar de Cliëntenraad WMO en de Raad geen open kaart gespeeld. Eerdere suggesties van de Cliëntenraad, o.a. om extra geld te geven aan actieve gehandicapte vrijwilligers die hoge kosten moeten maken om hun vrijwilligerswerk te kunnen doen, werden ter zijde gelegd omdat er geen geld voor was. Nu blijkt achteraf dat het geld er wel was geweest. Ook vragen B&W over de besteding van incidentele voordelen geen advies aan de Cliëntenraad.

Hoe dit verder zal gaan bij de behandeling van de Begroting 2014 in de Raad zal nog moeten blijken.”