Door Frans van Bork op 26 november 2015

Het waterschap en de begroting: wordt dus vervolgd

Waar kom je dat nog tegen? Een openbaar bestuursorgaan dat unaniem voor de begroting 2016 stemt.
Dat komt voor bij ons in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Het is dan ook een solide begroting zonder tekorten, uitkomend op een saldo van € 106,6 miljoen. De tarieven stijgen hiervoor met 2,5%. 1 % voor inflatiecorrectie en 1,5% om kostendekkend te kunnen zijn en om te kunnen sparen voor een nieuwe rioolzuivering in de stad Utrecht.
Zonder slag of stoot werd de begroting echter toch niet vastgesteld. Wij hadden nogal wat b beleidsmatige opmerkingen, kanttekeningen en vooral een paar principiële punten.

Kwijtschelding
Opnieuw kwam de VVD weer op de proppen met het kwijtscheldingsbeleid. De VVD heeft dat onderwerp tot vaste mantra gemaakt van haar streven naar een sober waterschap en meer verantwoordelijkheid bij de burgers, ook als zij dat niet kunnen betalen.
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft inmiddels de kwijtschelding “kwijtgescholden” onder groot protest van bijvoorbeeld de Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh.
En terecht: de PvdA komt nog steeds op voor mensen met kleine inkomens. Afschaffen past niet in ons gedachtegoed en is bovendien onpraktisch. De inningskosten bij niet-betalers zijn immers hoog en zelden effectief.
Opmerkelijk was, dat de collegepartij LNE, de zg. geborgden, er ook weer over begon.
Hoogheemraad Bernard de Jong hield zich prima aan de lijn van het coalitieakkoord: we gaan er gewoon mee door!
Onze fractievoorzitter Jan Reerink wees er nog eens ten overvloede op, dat al eerder was afgesproken, dat bij een evt. nieuwe discussie ook de innings- en maatschappelijke kosten en bekeken moeten worden.
De discussie komt zonder enige twijfel weer terug, want in december praat het algemeen bestuur over de tarieven. Aan die discussie zit het kwijtscheldingsbeleid vast. Want tarieven gaan ook over kwijtschelding.
Wordt dus vervolgd.

Resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s)
In ene stond dit fenomeen in de begroting vermeld. Het stond er zomaar: het HDSR kent drie RVE’s: voor de muskusrattenbestrijding, voor de rioolzuiveringen en voor de zg. WINNET (samenwerkingsverband van waterschap, provincie en gemeenten op gebied van waterbeheer). We waren als fractie erg benieuwd naar de betekenis en diepgang van dit fenomeen. Zijn dat een soort interne onderneminkjes, agentschappen of nog weer wat anders? En wie stuurt die dan aan, hoe zit het met ons begrotingsrecht en hoe met de verantwoordingsplicht?
We waren en zijn kritisch juist ook, omdat het dagelijks bestuur (DB) zelf rond de zomer had besloten, dat de bestaande samenwerkingsregeling met andere waterschappen voor de muskusrattenbestrijding zonder verdere raadpleging van het algemeen bestuur tot 2020 kon worden verlengd.
Als dat zo werkt met RVE’s en deze ook nog eens groot deel van de begroting in beslag nemen, dan blijft er weinig over om te besturen door het algemeen bestuur (AB). Andere partijen zagen na deze uitleg van Jan Reerink ook in, dat er diepergaand over gesproken moet worden in het AB. Het DB heeft toegezegd om in het AB terug te komen op de werking van RVE’s en de positie van het AB, DB en organisatie daarin.
Wordt dus vervolgd.

Waterschapsbank boven de Balkenende norm
Via het Waterschapsnetwerk van de PvdA kwam aan het licht, dat de algemeen directeur van de (overheids) Waterschapsbank royaal wordt beloond (€ 283.000) en dat is ver boven de Balkenende norm van €178.000.
Vergeleken met het salaris van de algemeen directeur van de vergelijkbare (overheids)Bank Nederlandse Gemeenten (€ 628.000) een schamel salaris, maar niettemin ver boven de norm.
Over dit soort zaken heeft de aandeelhoudersvergadering ook zeggenschap.
We dienden een motie in met de oproep aan het DB om schriftelijk uitleg te geven over haar opstelling in deze kwestie en in de aandeelhoudersvergadering van 2016 het voorstel in te dienen om binnen nu en 5 jaar het beloningsbeleid van de directie opnieuw te evalueren en vast te stellen met inachtneming van de normen die zijn neergelegd in de Wet Normering Topinkomens.
Het DB zegde toe met nadere achtergrondinformatie te komen. Wij hebben daarop besloten de motie aan te houden.
Wordt dus vervolgd.

Extra budget voor stedelijk water
De Partij van de Dieren (PvdD) wilde een motie indienen waarin werd opgeroepen om meer geld uit te trekken voor de bijdrageregeling aan gemeenten voor stedelijk water. Daar zijn wij voor, want in ons verkiezingsprogramma hebben we veel aandacht besteed aan het waterbeheer in steden. Daarom hadden wij bij de behandeling van de Voorjaarsnota gepleit voor een structurele verhoging van de gelden voor stedelijk waterbeheer. Stel je eens voor, dat de hoosbui die Kockengen vorig jaar teisterde boven Utrecht was uitgestort. De ellende was niet te overzien geweest. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, óók voor de stad Utrecht.
Het gevraagde extra geld zou volgens de PvdD alleen voor gemeenten bestemd moeten zijn.
Dat vonden wij echter te smal, omdat het waterschap zelf ook een heleboel moet doen aan stedelijk waterbeheer..
De PvdD wilde de motie niet aanpassen, waarop wij er geen steun aan wilden geven.
Het DB heeft toegezegd bij de voorjaarsnota in 2016 hierop terug te komen.
De motie is daarom aangehouden.
Wordt dus vervolgd.

Positie van de geborgden
De PvdA is geen voorstander van de zg. geborgden. Dat zijn personen die door hun standsorganisaties (agrarische, bedrijfs- en natuursectoren) zijn aangewezen.
Het gaat om zeven vastgelegde zetels van in totaal 30 zetels van het AB. Anders gezegd: 25% van de leden van het AB zijn dus niet democratisch gekozen.
Voor de goede orde: de standenmaatschappij is lang geleden tijdens de Franse Revolutie afgeschaft.
Wij spraken onze waardering uit, dat de dijkgraaf (als enige dijkgraaf in waterschapsland) dit onderwerp aan de orde heeft gesteld in het AB. En vervolgens ook de (verdeelde) mening van het AB heeft verwoord naar de Unie van Waterschappen. Het onderwerp heeft onze blijvende aandacht.
Wordt dus vervolgd.

Frans van Bork

Frans van Bork

Ik ben Frans van Bork uit Woerden. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag voor Europese zaken. Een groot aantal jaren ben ik actief geweest als voorzitter van de PvdA-afdeling Woerden en later als lid van het Gewestbestuur. Graag heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen

Meer over Frans van Bork