Door Frans van Bork op 13 juli 2015

Kwaliteit van leven in plaats van bezuinigen op de laatste euro

Dit is het PvdA-motto voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Aan de slag
Het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is nu echt aan de slag.
In korte tijd zijn de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014 en de Voorjaarsnota 2016 vastgesteld, zodat nu de financiële kaders voor in ieder geval het komende begrotingsjaar helder zijn.
Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (het dagelijks bestuur, DB dus, waaronder ons lid Constantijn Jansen op de Haar) kan aan het werk om de begroting 2016 op te stellen.
Waar de niet –coalitiepartij VVD de nullijn voorstaat, heeft de fractie van de PvdA het DB als financieel motto meegegeven: Kwaliteit van leven in plaats van bezuinigen op de laatste euro.

Uitbreiding WINNET
We hebben die wens ook inhoudelijk onderbouwd. We willen de samenwerking met de Utrechtse gemeenten via WINNET (=WaterInnovatieNetwerk) uitbreiden. Daarom hebben we het DB gevraagd in overleg te gaan met gemeenten over de aanpak van chemische onkruidbestrijding, het vervangen van straatkolken door wadi’s, de ontwikkeling van een waterwaarschuwingssysteem voor onze inwoners,  nieuwe waterbergingssystemen (denk aan het  waterplein Benthemplein Rotterdam en een waterbergende parkeergarage en Amsterdam) en de aanpak van de achterstanden bij het baggeren.

Veenweidegebied
We hebben ook aandacht gevraagd voor het Veenweidegebied. Er speelt immers van alles daar. HDSR maakt watergebiedsplannen, maakt nieuwe peilbesluiten, doet proeven met onderwaterdrainage om de bodemdaling tegen te gaan etc. De problematiek in het gebied vraagt echter ook om een brede integrale  aanpak samen met  buurwaterschappen, provincies en rijk. We zien dit namelijk niet los van de verziltingsproblematiek en de aanpak via de KWA+. En dat zijn problemen die we al gezamenlijk aanpakken.

Bijvoorbeeld via afspraken over de aanvoer van zoet water naar het Westen van Nederland. Zo komt er via de HDSR extra aanvoer van water uit de Lek nabij Schoonhoven naar het westen. Met Rijnland heeft de HDSR voorts duurzame afspraken gemaakt over de afvoercapaciteit van de Oude Rijn na de sluis bij Bodegraven. Daarmede lijkt nu einde te zijn gekomen aan een eeuwige ruzie over de afvoer. Een ruzie die teruggaat tot 1165 en uiteindelijk min of meer werd geslecht door keizer Barbarossa.

Sociaal beleid
De fractie blijft zich inzetten voor kwijtscheldingsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hoe zeer dat nodig en succesvol is, blijkt uit de jaarstukken van de HDSR over 2014.
Voor het kwijtscheldingsbeleid bleek uiteindelijk bijna € 4,0 miljoen nodig te zijn. Dat is ongeveer € 80.000 meer dan begroot. In 2014 ging het duidelijk nog niet zo goed met de economie en hadden meer mensen recht op kwijtschelding.
Langzamerhand krijgt ook het ingezette beleid voor social return steeds meer gezicht. Bij de verschillende werken worden steeds vaker mensen met een maatschappelijke achterstand ingezet worden. Een goede (PvdA-)zaak.

ICT en veiligheid
Ons waterschap werkt steeds meer met geautomatiseerde systemen en sturing op afstand. Menskracht komt er amper meer aan te pas bij bruggen, sluizen, stuwen, gemalen, rioolzuiveringen. Dat vergt dan uiterst betrouwbare systemen ook bij stroomuitval, hacking etc. Falende systemen kunnen leiden tot kleine rampen. We hebben er daarom op aangedrongen bij de modernisering van de ICT bedrijfszekerheid zeer hoog in het vaandel te zetten.

Duurzaamheid
We blijven hameren op invoering van energiefabrieken en grondstoffenfabrieken bij de rioolwaterzuiveringen.

En dan nog de geborgden
De discussie over nut en noodzaak van de geborgde zetels steekt gelukkig weer de kop op.
De Adviescommissie Water heeft geadviseerd dit verschijnsel in stand te houden.
Het blijft een curieus democratisch verschijnsel, dat 7 van de 30 leden van het algemeen bestuur van de HDSR niet gekozen, maar benoemd worden door standsorganisaties van boeren, bedrijven en natuur.
Jacobi Lutz en Jan Reerink zullen zich er vast en zeker met genoegen over gaan buigen.

Frans van Bork

Frans van Bork

Ik ben Frans van Bork uit Woerden. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag voor Europese zaken. Een groot aantal jaren ben ik actief geweest als voorzitter van de PvdA-afdeling Woerden en later als lid van het Gewestbestuur. Graag heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen

Meer over Frans van Bork