Betrouwbaar en effectief stikstofbeleid

23 maart 2022

Wij zijn tevreden over de plannen voor het aanpakken van stikstofuitstoot. Wij geloven in de gebiedsgerichte aanpak maar we zijn ook een beetje boos. Niet op onze gedeputeerde, maar over hoe er continue met dit dossier wordt omgegaan in Den Haag.

 

De provincie Overijssel aan de minister laten weten dat ze stopt met het extern salderen en pas-melders gaat handhaven, te beginnen met de biomassacentrales. Want na ruim drie(!) jaar is er nog geen zicht op legalisatie. De PvdA vind dit kwalijk. De overheid is in deze situatie verre van betrouwbaar. Ondernemers hebben ter goede trouw gehandeld. In de memo lezen we dat dit proces om te legaliseren  heel stroef verloopt. Is het ook niet eens tijd dat wij als Utrecht een brandbrief gaan sturen? Even wat smeerolie geven om het stroeve proces wat te helpen. Daarom hebben wij een motie geschreven waarin wij ons als Provinciale Staten uitspreken voor de rechtszekerheid van de pas-melders. Het dictum luidt als volgt:

 

Dat Provinciale Staten van Utrecht vinden dat er in 2022 rechtszekerheid moet komen voor de PAS-Melders en roept het college van GS op om dit over te brengen aan het kabinet.

 

Ook in de meest recente wetgeving zitten nog punten die doen lijken op pas 2.0. De Afkapgrens is niet wetenschappelijke onderbouwd en er zijn nog geitenpaadjes die, naar wij verwachten afgeschoten gaan worden door de rechter.

 

Wij kunnen wel door met onze gebiedsgerichte aanpak maar er zullen een aantal besluiten uit Den Haag moeten komen. Nu is het dweilen met de kraan open en die kraan moet dicht!

Zo dienen alle vergunningen te worden gehandhaafd, dus ook die van Schiphol en andere grote vervuilers en eventueel een streep door de latente ruimte. Een aantal dingen zouden wij ook zelf kunnen doen zoals de beleidsregels over extern salderen handhaven en deze niet verder open stellen.

 

Dan Nieuwkoop: een leuk proces: maar we lazen in de memo dat er gekeken werd naar de Rotterdamse haven voor het leasen van de stikstofruimte. Het was  niet de bedoeling dat cowboys er met de ruimte vandoor gingen, maar juist dat deze  ruimte gebuikt werd voor het groter openbare belang, zoals woningbouw,  Zie hierover de aangenomen motie 41. Volgens Greenpeace zullen er zelfs natura-2000 habitats verdwijnen voor 2025 als we niet heel snel wat aan de stikstofuitstoot doen.  Een van de genoemde habitats zijn de Nieuwkoopse plassen, dus wat de PvdA betreft is voorzichtigheid geboden.

 

We moeten ook eens out of de box gaan denken. Onze collega van GroenLinks noemde al het wet voorkeursrecht . De PvdA kan aansluiten bij dit pleidooi. We weten dat GS al terughoudend is met het verlenen van vergunningen  maar zouden we ook niet moeten denken aan het invoeren van een moratorium op plannen en projecten die tot stikstofdepositie leiden en die geen groot openbaar belang dienen, zoals uitbreidingen van veehouderijen, biomassacentrales? We zijn benieuwd wat GS hier van denkt en hebben eventueel hierover een motie achter de hand.