9 jaar: 83.500 woningen

Door Rob van Muilekom op 28 november 2022

Tot en met 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Hiervoor heeft de provincie Utrecht het Rijk een woningaanbod gedaan. Hierin staan de aantallen woningen die gebouwd moeten worden tot en met 2030: 83.500, en de manier waarop de provincie dit gaat doen: met hulp van gemeenten, woningcorporaties en Rijk. Deze gezamenlijke ambities zijn bekrachtigd met een handtekening van minister VRO Hugo de Jonge en mij.

Het woningaanbod van de provincie is ambitieus maar realistisch; de provincie, de Utrechtse gemeenten, corporaties en bouwpartijen dienen hun mouwen op te stropen.  En de (financiële) steun van diverse ministeries voor de woningbouw, de bereikbaarheid, het groen en een solide energienetwerk is daarbij keihard nodig. Voor de komende nieuwbouw streven we in Utrecht al naar 50% betaalbaar en dat dient volgens de minister toe te groeien naar 66% betaalbaar. Als PvdA kunnen we deze ambitie naar veel en betaalbare woningen van harte onderstrepen.

In de periode oktober tot en met januari volgend jaar wordt het bod van de provincie Utrecht met het Rijk, regio’s, gemeenten en corporaties verder uitgewerkt in regionale woondeals. In de provincie Utrecht gaat het om drie woondealregio’s: Regio U10, Regio Amersfoort en Regio Foodvalley. En wie weet komen we nog tot grotere ambities.

Convenant Duurzame Woningbouw
Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller en goedkoper duurzame woningen gebouwd kunnen worden. De in inmiddels meer dan 100 ondertekenende publieke en private partijen komen vooral uit de provincie Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30 procent van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan ambitieuze en voorspelbare afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen om dit samen met ambitieuze vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars, waterschappen en gemeenten op te pakken. In een later stadium heeft de MRA zich hierbij aangesloten.

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en wil de ervaringen met het convenant gebruiken voor de aanpassing van het Bouwbesluit in 2025. In de praktijk gaan de overheden en marktpartijen nu aan de slag met de duurzame bouwambities en gaan de ervaringen delen opdat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer gebouwd kan worden.

Kortom de ambitie om veel, betaalbare en toekomstbestendige woningen te bouwen. We gaan er voor!

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom