Bescherm de weidevogels

11 mei 2022

Onze inbreng bij de bespreking van de visie agrarisch natuurbeheer tijdens de PS vergadering van 11-05-2022.

Als je dan een visie op agrarisch natuurbeheer voor je krijgt verwacht je een doel als instandhouding en herstel van populaties, wat daarvoor nodig is en hoe we dat willen gaan bereiken. Want dat is nodig. Het gaat slecht met weidevogels in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat dit wordt veroorzaakt door het verlies aan habitats.

 

Maar het voorliggende stuk zou ik niet een visie willen noemen, maar een subsidiekader. Het is een bevoegdheid van GS om die vast te stellen en daar naar te handelen. Uit het subsidiekader komen een 2 punten naar voren die vreemd zijn.

 

1. Omdat de agrarische collectieven het niet willen wordt het grondwaterpeil niet aangepast zodat het hoger wordt wat beter is voor de habitats van de weidevogel. voor de boer betekent dit dat het weiland natter wordt, en dus slechter toegankelijk met de zware machines.

 

2. De subsidie wordt ook ingezet om er vooral voor te zorgen dat de weidevogels standen gelijk blijven en niet verder achteruit gaan. Van herstel an populaties is geen sprake. En ook alleen succesvolle gebieden zijn aangewezen om weidevogels te beschermen. Waar ze in andere gebieden voorkomen, jammer dan. En dat is gewoon vreemd.

 

Naast een wettelijke plicht die voortvloeit uit bijvoorbeeld de Europese vogelrichtlijn hebben we ook een morele plicht om te zorgen dat de natuur, inclusief de weidevogels worden beschermd. Later dit jaar komen we nog over het natuurbeheerplan te spreken, dan zal ik daar weer aandacht voor vragen.