Door op 13 mei 2014

Commissie WMC bespreekt uitkomsten gesprekken cliënten Jeugdzorg

Ook dit jaar gingen Statenleden in gesprek met cliënten in de Jeugdzorg. Volgens ons, de PvdA-Statenfractie, is dit essentieel om goed beleid te maken en voor ons als Statenleden om het bestuur te controleren. Daarom voerde ik zelf de afgelopen jaren ruim 100 gesprekken met betrokkenen in de Jeugdzorg.

Op maandag 12 mei 2014 sprak de commissie Wonen Maatschappij Cultuur over de uitkomsten van de gesprekken en de lessen die getrokken kunnen worden uit de laatste ronde gesprekken in het kader van ‘Statenleden ontmoeten cliënten’.

Wat de PvdA betreft zijn, ondanks het beperkte aantal gesprekken, een aantal zaken zeer herkenbaar. Deze verdienen beslist aandacht in de overdracht naar gemeenten:

– Neem ouders/kinderen serieus, zorg dat ze niet steeds hun verhaal opnieuw hoeven vertellen. Cliëntenorganisatie JIJ Utrecht vult aan dat dit aspecten zijn die horen bij een goede bejegening van cliënten en dat dit hoog op hun agenda staat.
– Heb aandacht voor juist die kwetsbare ouders en jeugdigen die geen grip hebben op het proces waar ze in belanden op het moment dat er zorg nodig is of in gang is gezet. De ouders/jeugdigen die zich verloren voelen en vastlopen doordat ze het proces niet overzien en niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en zorgen. De PvdA is zeer te spreken over het feit dat de gedeputeerde aangeeft met gemeenten ook in gesprek te zijn over zaken als het organiseren van vertrouwenswerk en clientenparticipatie. Naar onze mening zijn dit middelen om de positie van de client te verstevigen.
– De PvdA merkt op dat er nog veel onwetendheid is bij cliënten over de transitie, dit kan onrust veroorzaken op het moment dat men er wel in de krant over leest of op het schoolplein over hoort. De PvdA heeft de gedeputeerde gevraagd haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en erop toe te zien dat door de zorginstellingen tijdig gecommuniceerd wordt richting cliënten. Ook JIJ Utrecht constateert dat “op dit moment nog weinig tijd en middelen besteed worden om de burger mee te nemen in de transitie” JIJ Utrecht brengt dit eveneens bij de instellingen onder de aandacht.
Wij vinden het goed om te horen dat veel gemeenten de handschoen oppakken en werk maken van cliëntenparticipatie. Dit is echter nog niet in alle gemeenten het geval. Wij rekenen erop dat onze collega raadsleden er in hun eigen gemeente op toezien dat cliëntenparticipatie op de agenda staat en blijft staan en dat er ook daadwerkelijk stevig invulling gegeven wordt aan het begrip.
Lees hier de gespreksverslagen van afgelopen jaar.