30 september 2019

De Provinciale Statenvergadering van 25 september 2019

Woensdag 25 september was er vergadering van Provinciale Staten waarin onder andere het programma U-ned, de Provinciale Commissie Leefomgeving, de Regionale Energiestrategieen, de Jaarrekening 2017 en de Vuelta 2020 op de agenda stonden.

U-ned
Het is algemeen bekend dat Utrecht een van de snelstgroeiende regio’s in Nederland is. Groei heeft positieve aspecten, maar brengt ook allerlei problemen met zich mee. Zo moeten er meer woningen komen, komt er meer verkeer en moeten we er tegelijk voor zorgen dat er genoeg natuur overblijft. Hoe zorg je er nou voor dat de provincie Utrecht op een gezonde manier groeit? De plannen van U-ned en de zogenaamde ”no-reget maatregelen” uit het plan, waarbij er onder andere 15 miljoen door de Provincie Utrecht beschikbaar wordt gesteld voor gezonde groei, zijn natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat maar de PvdA is er wel blij mee. Om te voorkomen dat de provincie compleet vastloopt, kunnen we maar beter direct aan de slag gaan. We hebben het voorstel dan ook gesteund.

PCL
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water, groen, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het landelijk gebied) raken. We hebben gisteren ingestemd met het voorstel om een aantal Statenleden als vast lid, en in sommige gevallen voorzitter, van deze commissie te benoemen. Statenlid Wilma de Boer is de PvdA-woordvoerder op deze portefeuille en zij benadrukte in haar maidenspeech hoe belangrijk een gezond landelijk gebied is.

RES
Er werd tijdens het agendapunt over de Regionale Energiestrategieën (RES) gesproken over de rol en de inzet van de Provincie Utrecht in deze strategieën. Wij steunden dit voorstel van harte. We vinden het belangrijk dat er samenwerking is tussen overheden en andere organisaties op het gebied van energietransitie en klimaat. Samen willen we werken aan een duurzame toekomst van onze provincie.

Jaarrekening 2017
De Jaarrekening 2017 had al in 2018 vastgesteld moeten worden, maar dat is niet gelukt. Door allerlei omstandigheden die vooral met de gang van zaken rondom de Uithoflijn te maken hadden, kon de accountant de controle niet afsluiten, laat staan een goedkeurende verklaring geven en kon de jaarrekening niet eerder door PS worden vastgesteld. Het heeft veel te lang geduurd, maar nu lag er dan toch een goedkeurende verklaring van de accountant. De financiële afdeling van de Provincie, die te kampen had met een behoorlijke onderbezetting, heeft hard gewerkt om ons en de accountant van de juiste informatie te voorzien. Over een relatief klein deel van de uitgaven kan niet aangetoond worden dat de mandaatregeling goed is gevolgd omdat het niet op schrift is gesteld. Dat is ernstig, en duidt erop dat de problemen in de organisatie verder strekken dan de afdeling financiën.

Een jaarrekening bestaat uit meer dan alleen cijfers. Het gaat erom dat de doelen zijn gehaald en dat daar op een goede manier uitvoering aan is gegeven. Wat die doelen betreft en het geld dat daaraan wordt uitgegeven, wil de PvdA andere accenten leggen dan nu uit de jaarrekening blijkt. Wij willen dat er meer geïnvesteerd wordt in het OV en de fiets, en minder in het verbreden van wegen. Door meer asfalt neemt het gebruik van de auto alleen maar toe en worden files op termijn alleen maar langer. Wij willen dat er werk wordt gemaakt van een energietransitie die mensen niet op kosten jaagt, maar die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld het wooncomfort van mensen erop vooruitgaat, tegen een lagere energierekening. De Provincie moet daarbij helpen. En we moeten ervoor zorgen dat de huizen die gebouwd worden vooral betaalbaar zijn voor mensen met een smalle of gemiddelde beurs.

Gelukkig werkt de nieuwe coalitie hard om van de provincie Utrecht een veel socialere provincie te maken. In de begroting voor 2020, die afgelopen dagen op de deurmat viel, staan deze doelen verder uitgewerkt en worden eerlijke en duurzame keuzes gemaakt waar  onze fractie erg blij mee is. Over die begroting later meer….

Vuelta
De start van de Vuelta komt in 2020 naar de provincie Utrecht. Wij zijn er nooit voorstander van geweest om daar veel geld aan uit te geven. De complete karavaan vliegt voor twee dagen naar Nederland en daarna terug naar Spanje, dat kost veel geld en is erg vervuilend en niet bepaald duurzaam. De provincie Utrecht betaalt er ruim twee miljoen aan mee, dan vinden we teveel geld voor dit evenement. Nu bleek ook nog dat we min of meer juridisch verplicht zijn om in een stichting deel te nemen, waardoor we mede-aansprakelijk zijn voor eventuele overschrijdingen.

De meerderheid van de Staten heeft vorig jaar echter wel ingestemd met de komst van de Spaanse wielerronde dus de Vuelta gaat onze provincie sowieso aandoen in 2020. Met andere partijen, zoals andere overheden, zijn inmiddels al afspraken gemaakt en de voorbereidingen lopen al een jaar. Voor onze fractie was dat punt, maar ook de wens om de regie over de uitvoering te houden reden om toch in te stemmen met deelname in de stichting. We vinden het belangrijk om een betrouwbare overheid te zijn en willen mede aansturen waar ons geld aan besteed wordt. We zouden daarom nu graag zien dat alles rondom het evenement op zijn minst goed geregeld wordt, zodat we niet voor financiële verrassingen komen te staan. Ook is aandacht voor duurzaamheid rondom het evenement voor ons een belangrijke voorwaarde.

Moties 130 en China
Zoals gebruikelijk stond aan het eind van een lange dag een lijst met een aantal ‘moties vreemd aan orde van de dag’ op de agenda. De PvdA had een motie voorbereid om bij het Rijk aan te dringen de snelheid op de A2 bij De Ronde Venen en Stichtse Vecht NIET te verhogen naar 130 km per uur. Dat gaat namelijk ernstig ten koste van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners en levert nauwelijks tijdswinst op. Een paar dagen eerder was de minister ons voor door aan te kondigen dat de snelheidsverhoging (voorlopig) niet doorgaat. Toch is de motie besproken en met een grote meerderheid aangenomen.

Over enkele weken gaat er een afvaardiging van de Provincie Utrecht op handelsmissie naar China. Dit was aanleiding tot een pittige discussie en een motie. Een belangrijk deel van de Staten zet vraagtekens bij het nut van deze missie en heeft moeite met een bezoek aan een land waar de mensenrechten op grote schaal geschonden worden. De Provincie Utrecht heeft al jarenlang een vriendschapsband met de Provincie Guandong en de missie vindt al 24 jaar plaats. Toch zal het dit jaar anders zijn. Door het aannemen van de motie zal de schending van mensenrechten in China tijdens de missie nadrukkelijk aan de orde komen. Ook worden er voorlopig geen nieuwe bezoeken aan China gepland totdat de Staten besluiten of we hier in de toekomst wel mee door willen gaan.