Inbreng PvdA Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

10 maart 2021

Op woensdag 10 maart stelde Provinciale Staten van Utrecht na een lange dag debatteren de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vast. De focus van de PvdA fractie lag natuurlijk op een eerlijke samenleving en betaalbare woningen. Hieronder vind je de inbreng van onze fractie:

De komende jaren worden alle wetten die betrekking hebben op de leefomgeving samengebracht in één nieuwe wet, de omgevingswet. Daarom moeten we als provincie Utrecht ook een omgevingsvisie hebben. Een visie op onze toekomst voor de komende decennia. Wat zijn onze ambities en doelen voor de lange termijn? Wat voor een provincie willen we zijn? Een ding is zeker, Utrecht ziet er in 2050 anders uit dan nu.

Als het aan de PvdA ligt zijn we in 2050 een provincie waar je fijn en betaalbaar kunt wonen, waar je dicht bij huis kunt werken en genieten van je vrije tijd, waar je met de fiets en het openbaar vervoer overal naartoe kan. Een provincie waar goed onderwijs in de buurt is en ook een passende stageplek.

Een provincie die zijn eigen energie duurzaam opwekt en niet afhankelijk is van kolencentrales of Russische olie. Een gezonde provincie met voldoende natuur en een goede biodiversiteit.

Een provincie met een brede welvaart, waar de belangen van kwetsbare inwoners beschermd worden, waar iedereen mee kan doen en niemand gediscrimineerd wordt. Een provincie die luistert naar en zorgt voor zijn inwoners.

Over wat de goede richting is kan je politiek van mening verschillen, en dat doen we ook zeker. De PvdA constateert dat we met deze omgevingsvisie een heel eind in de goede richting komen. Het coalitieakkoord is vertaald in deze visie. Het verheugt ons dat het goed gaat met de provincie Utrecht en dat het met deze omgevingsvisie nog veel beter gaat richting 2050.

Doordat rode contouren niet langer heilig zijn ontstaat er ruimte, vooral voor wonen. Tegelijkertijd moeten we kritisch beoordelen waar, hoever en voor welk doel de rode contour opgerekt kan worden. Daarbij hebben we speciaal oog voor kleine kernen die beperkte woningbouw keihard nodig hebben voor hun bestaansrecht.

Er moet een goede balans zijn tussen wonen en werken; wonen in de buurt van je werk, maar ook huizen bouwen in de prijsklasse van de lokale werknemer. Geen grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen, maar eerst kijken wat er past binnen de bestaande en kritisch zijn op de werkgelegenheid die de vestiging van een bedrijf oplevert.

Eerlijk delen en brede welvaart

Economische bloei en groei is belangrijk, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat dit geen doel op zich is. Belangrijker dan groei is een eerlijke verdeling van die groei. De kloof tussen arm en rijk wordt ook in onze provincie alleen maar groter. De rijksten profiteren het meest van economische groei en de economisch zwaksten lijden helaas het meest onder bijvoorbeeld de Coronacrisis.

Welvaart gaat om veel meer dan geld. Welvaart gaat om het goed hebben, je veilig voelen, kansen krijgen, gezond zijn. Die brede definitie van welvaart zien wij onvoldoende terug in de omgevingsvisie, daarom schreven we met GL het amendement brede welvaart.

Natuur en biodiversiteit

De ruimte in onze provincie is beperkt, de wensen en plannen onbegrensd. Als we niet uitkijken met al onze plannen delft de natuur het onderspit. Die natuur staat toch al onder druk door te veel CO2 en stikstofuitstoot en klimaatverandering. De biodiversiteit is de afgelopen decennia schrikbarend afgenomen. Dat tij moeten we keren en de doelen moeten helder zijn. Daarom dienen wij samen met o.a. D66 het amendement biodiversiteit in.
Ook zien we in de omgevingsvisie nog onvoldoende de relatie tussen gebruik en functies van de ondergrond en een duurzaam robuust bodem en watersysteem. Daarvoor dienen we samen met 4 andere partijen het amendement ‘juiste functie op de juiste plek’ in. Verder spreken we met de motie Groene Loper de ambitie uit om een verbinding te maken tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en daarover gesprek aan te gaan met de provincie Gelderland.

We hebben het afgelopen jaar gemerkt hoe belangrijk recreëren in de natuur is. En dat er ook files kunnen ontstaan op bospaden als te veel mensen op een te beperkt gebied zijn aangewezen. Als de komende jaren het aantal inwoners in onze provincie groeit, moet het aanbod van recreatieve voorzieningen meegroeien en de vindbaarheid en bereikbaarheid van die voorzieningen verbeteren.

Energietransitie

De grootste ruimtelijke uitdaging waar we de komende jaren voor staan is de energietransitie. Om in 2050 als provincie Utrecht al onze energie duurzaam en hernieuwbaar op te wekken moet er nog heel wat gebeuren. Stap één is het besparen van energie. Dan zetten we in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Er moet ook beperkt ruimte komen voor zon op land, maar gezien de beperkte ruimte zal het nog steeds nodig zijn om windenergie in te zetten. En ja, dat is een spannende zoektocht. Je kunt erover van mening verschillen of een windmolen mooi of lelijk is, maar niemand wil er last van hebben. We voelen de spanning tussen natuur en windenergie en de bezorgdheid onder veel inwoners van de provincie. Daar moeten we mee aan de slag.

Wonen

De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Starters en mensen die minder te besteden hebben vallen daardoor buiten de boot, voor hen raakt een eigen (huur)huis in onze provincie steeds verder weg. Met deze omgevingsvisie pakt de provincie de handschoen op en zet zich meer dan ooit in voor realisatie van betaalbare woningen. Voor de PvdA was en is de rode contour niet heilig en we zijn blij dat er vanaf nu kansen zijn om daarbuiten te bouwen.

De provincie moet volop inzetten om haar doelen van 50% betaalbare woningen in de sociale en middenklasse in te behalen, zeker bij projecten waar we als provincie zeggenschap hebben. Er liggen veel mooie plannen voor de komende jaren, vooral binnenstedelijk en dichtbij OV-knooppunten.

We moeten niet treuzelen maar overgaan tot realisatie. De PvdA wil wij dat de schop snel de grond in gaat, dat is goed voor heel veel inwoners, van bouwvakkers tot bakkers, van jonge starters tot senioren die een veilig en duurzaam appartement willen. Wat ons betreft wordt ook ingezet op het bouwen van klimaat neutrale, circulaire woningen. Zo bouw je voor de toekomst van Utrecht!
Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van de regionale programmering en kijken uit naar de jaarlijkse rapportage daarvan.

De vraag naar woningen was al groot en blijft alleen maar toenemen. Daarom kijken we ook vooruit naar de lange termijn. Het is verstandig om nu al te beginnen met onderzoeken of er in de toekomst in de polder Rijnenburg woningbouw kan plaatsvinden. Hiervoor dient de PvdA een motie in samen met 50plus.

Werken en bereikbaarheid

Wat betreft bedrijventerreinen vinden wij het belangrijk dat er ruimte is voor arbeidsplaatsen. Dat we inzetten op het behoud en versterking van bedrijven die veel werkgelegenheid bieden, we hebben geen behoefte aan grote loodsen en verdere robotisering. Vorige week bij de behandeling van de economische visie hebben we duidelijk gemaakt hoe wij hierin staan.

Uiteraard moeten we ook kijken naar de mobiliteitsopgave bij al deze plannen. Naast de ontsluiting is bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Wat ons betreft verdient investeren in OV en fietsroutes de voorkeur en zijn we terughoudend met het aanleggen van meer asfalt.

Een goede plek voor het Ronald McDonald Huis

Tot slot gaan wij in op de wens van het Ronald McDonald Huis, dat behoefte heeft aan een locatie voor een nieuwe grotere ruimte. Afgelopen maanden hebben veel gesprekken hierover plaatsgevonden met alle betrokkenen en belanghebbenden. Wij betreuren het dat er in de discussie de zieke kinderen en hun ouders als argument worden opgeworpen. Dat is geen discussie en ook geen vraagteken. De PvdA vindt het Ronald McDonald Huis zeer waardevol en hard nodig voor deze mensen die alle zorg en aandacht verdienen, dat staat buiten kijf!

Waar we het vandaag over hebben is een ruimtelijke keuze en zeker niet nut of noodzaak van het Ronald McDonald Huis. Juist daarom zijn wij van mening dat er zo snel mogelijk een locatie wordt gevonden die haalbaar is. Tijdens de commissie hebben we duidelijk gemaakt waarom locatie E echt niet kan, we moeten kijken naar een alternatief dat haalbaar en snel te realiseren is.
We willen dat de provincie mee denkt en ondersteunt om een geschikte locatie te vinden, vandaar dat we met meerdere partijen een motie indienen, waarmee het college wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met USP, RmDHuis en de gemeente Utrecht om een realiseerbare locatie te vinden. We gaan ervan uit dat het USP ook alles in werking zet om naast alle mooie plannen op het Science Park net zo enthousiast te kijken naar een alternatieve haalbare locatie en wat water bij de wijn doet. Omdat wij duidelijkheid willen scheppen en voorkomen dat we een doodlopende weg inrijden zullen we de ingediende amendementen niet steunen.