Door op 12 maart 2014

Jaarverslag BEM

Bestuur, Europa en Middelen

In de commissie BEM gaat het over de financiën van de provincie, over Europa en over de bestuurlijke organisatie van zowel de provincie intern als van Nederland als geheel.

Financiën
Met betrekking tot de financiën hebben we ons vanaf het begin van deze Statenperiode op het standpunt ingesteld dat de PvdA vanzelfsprekend voorstander is van een solide begroting en dus, mocht dat noodzakelijk zijn, ook bereid is tot heroverwegingen en bezuinigingen. Echter, in het verlengde van wat we daarover in het verkiezingsprogramma zeggen, vinden we dat die bezuinigingen dan wel eerlijk verdeeld moeten worden. Deze dienen dus over meerdere beleidsterreinen te worden uitgespreid en dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De bezuinigingen van deze coalitie zijn niet eerlijk verdeeld (eenzijdig op cultuur, natuur en welzijn) en worden ook niet zorgvuldig uitgevoerd. Ook het afgelopen jaar hebben we  ons tegen dit beleid verzet en waar mogelijk via moties en amendementen geprobeerd het beleid om te buigen.

Voor wat betreft het beleggingsbeleid van de provincie hebben we ons ingespannen om niet alleen maar te kijken naar het financiële rendement, maar ook naar de zekerheid en het maatschappelijk rendement. Dat heeft er toe geleid dat de provincie in 2013 daadwerkelijk is gaan “schatkistbankieren”. Daarmee is het risico dat met ‘ons’ belegde geld onverantwoorde dingen gebeuren tot zo ongeveer nul procent teruggebracht.

Bestuurlijke (re)organisatie
De bestuurlijke (re)organisatie heeft op meerdere manieren gespeeld in de provincie Utrecht. Om te beginnen was er de interne provinciale reorganisatie waarbij als gevolg van een andere werkwijze en het stellen van prioriteiten, de provinciale formatie terug kon van 850 arbeidsplaatsen naar 675. Een stevige operatie, die onze steun genoot. Vanuit onze ‘oerprincipes’ bezien, was het voor ons uiteraard zeer belangrijk dat daarbij zorgvuldig werd omgegaan met de medewerkers. We zijn daarom akkoord gegaan met een stevig (onderbouwd) budget voor her- en bijscholing en begeleiding bij het zoeken naar ander werk. Daarnaast hebben we er scherp op gelet dat de medewerkers onder andere via de OR goed betrokken werden bij de uitvoering van de plannen. De plannen lopen tot begin 2015 en liggen goed op schema.
Vervolgens speelde in 2013 heel nadrukkelijk de fusie tussen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. In het Gewest Utrecht hebben wij daarover in 2010 in ons verkiezingsprogramma gesteld dat wij voorstander zijn van deze fusie. Daarmee ligt voor de fractie de zaak in principe eenvoudig; we voelen ons (ge)(ver)bonden aan het verkiezingsprogramma.  Dat neemt niet weg dat de fractie zich blijvend verdiept in de fusieplannen en dat we daarbij goed in de gaten houden dat we via de website, maar ook via de gewestelijke vergaderingen, het gewest op de hoogte houden. Daarnaast hebben de contacten met onze collega’s in Flevoland en Noord-Holland veel aandacht gekregen. In september is door de provincie een zienswijze ingediend op de fusieplannen van dit kabinet. De fractie van de PvdA heeft deze zienswijze gesteund, hoewel de toon kritischer was dan wij gerechtvaardigd vonden. De doorslag om toch voor te stemmen was gelegen in het feit dat in de zienswijze de bereidheid werd uitgesproken om op een positief-kritische manier het huidige plannen tegemoet te treden. De gesprekken tussen ministerie en provincies over bijvoorbeeld de precieze taken en bevoegdheden zijn ondertussen gestart.

Europa
In 2013 heeft de provincie Utrecht zich beziggehouden met de uitvoering van de Europastrategie 2012-2015. De ambitie van de provincie is dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van de provinciale doelen. Drie belangrijke prioriteiten waren:

  • Utrecht als knooppunt voor kennis en innovatie. Via het netwerk Errin heeft er uitwisseling plaatsgevonden met betrekking tot innovatie en zijn er Europese projecten verder ontwikkeld.
  • Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland. Er is gericht gewerkt aan binnenstedelijke ontwikkeling en versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied in samenhang met energietransitie.

Voor natuurherstelwerkzaamheden in de natuurgebieden het Noorderpark en Botshol heeft de provincie Utrecht 1,6 miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen.

  • Utrecht als culturele hoofdstad 2018.Er is een bidbook ingediend en het lobbyplan is gerealiseerd. Het heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. In 2013 heeft de internationale jury besloten dat Utrecht niet doorging als kandidaat.

Binnen de werkgroep Europa heeft de fractie van de PvdA haar inbreng geleverd op diverse terreinen. Belangrijke speerpunten voor de fractie waren in 2013 kennis en innovatie en de duurzame leefomgeving.

De PvdA Statenfractie draagt het standpunt uit dat zij positief tegenover de groeiende samenwerking in Europa staat en initiatieven zal steunen die de samenwerking versterken.