Door op 12 maart 2014

Jaarverslag RGW

Ruimte, Groen en Water

De Commissie RGW stond in 2013 in het teken van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de provinciale Ruimtelijke verordening (PRV). Deze leggen het ruimtelijk beleid voor de periode 2013-2028 vast; het beleid dat kaders stelt voor gemeenten in de provincie Utrecht. Mogen er bijvoorbeeld  woningen gebouwd worden in een bepaald gebied? Waar kan natuur worden aangelegd? Waar kunnen bedrijven zich huisvesten of waar kunnen recreatie voorzieningen worden ontwikkeld? Waar mogen agrarische ondernemers uitbreiden en wat zijn mogelijk geschikte locaties voor duurzame energie opwekking, zoals windmolens?
De definitieve PRS en de bijbehorende PRV zijn in februari 2013 behandeld in de Provinciale Staten. De PvdA Statenfractie heeft, na uitvoerig overleg met andere partijen en bewoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties tien amendementen ingediend waarvan vijf aanvaard en drie moties waarvan twee aanvaard. We hebben de nadruk gelegd op rechtvaardigheid en duurzaamheid: eerlijk verdelen van de ruimte die er is en wel op zo’n manier dat Utrecht leefbaar blijft en we de kwaliteit van onze natuur en van ons landschap behouden.

Focuspunten
De PvdA-fractie heeft drie focuspunten te weten: wonen, werken en groen en heeft deze drie onderwerpen dan ook diverse malen bij de PRS ingebracht. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat wil de PvdA dat het woningtekort wordt teruggedrongen en dat er zo veel mogelijk wordt gebouwd binnen bestaande steden, wijken en dorpen. Zo blijft de buitenruimte gespaard en wordt de leefbaarheid van kleinere kernen en zwakkere wijken in de steden versterkt. Bij de Provinciale Structuurvisie ligt de prioriteit dus bij binnenstedelijk bouwen binnen de rode contouren, en is het daarnaast belangrijk dat de grote nieuwe woningbouwlocaties die afgesproken zijn in het samenwerkingsverband met de andere provincies ruimtelijk mogelijk blijven. Deze woningbouwlocaties zijn eerder vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht. Het aantal woningen dat gebouwd zal worden tot 2028 is 68.000 en dat aantal heeft onze steun immers, er zijn nog steeds wachtlijsten in onze provincie en met name aan de onderkant van de woningmarkt is het hard nodig dat er gebouwd wordt. Bij de vaststelling van de PRS en PRV zijn de locaties en het aantal, met onze steun, gehandhaafd.

Bij het punt werken ligt ruimtelijk de nadruk op herstructurering van bestaande terreinen.  Met de huidige leegstand zijn er voldoende bedrijventerreinen en kantorenlocaties, en is het niet nodig om meer dan de geplande locaties in ontwikkeling te brengen.  Dit is in de PRS en PRV vastgelegd met steun van de PvdA Statenfractie. Daarnaast is er vastgelegd in convenanten met de gemeenten onderling en provincie dat er geen nieuwe locaties van bedrijventerreinen zullen worden ontwikkeld.

Wat betreft landschap en groen leggen we de nadruk op groen in de nabijheid van steden. We zijn vóór het realiseren van de oorspronkelijke EHS en de robuuste verbindingszones, ook al kan dat gezien de huidige financiële situatie wel wat langer duren. Daarom hebben we moties opgesteld over de groene contouren (gepland EHS-gebied dat uit de EHS is gehaald, maar nog wel EHS kan worden).

Natuurbehoud en Landbouwbeleid
Andere belangrijke onderwerpen die in 2012 aan de orde kwamen en die ook een relatie hebben met de PRS en de PRV zijn het natuurakkoord en het landbouwbeleid. In 2012 is het natuurakkoord van Staatssecretaris Bleker behandeld in Provinciale Staten, waarin alle verantwoordelijkheden over natuurgebieden naar de provincies gaan, maar zonder het benodigde geld. Dat het naar de provincies ging, daar was de Statenfractie het in grote lijnen wel mee eens, maar dat er zo weinig geld meeging was een reden voor de PvdA om tegen het akkoord te stemmen.
Inmiddels is er een nieuw kabinet en zit er een PvdA Staatsecretaris op de post ‘natuur en landbouw’ te weten: staatssecretaris Sharon Dijksma. Het huidige kabinet heeft een deel van de bezuinigingen op natuur teruggedraaid en heeft een aantal belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. Zo is het niet meer mogelijk voor agrariërs om individueel subsidie voor agrarisch natuurbeheer aan te vragen. Dit type natuurbeheer was namelijk onvoldoende effectief en efficiënt. Wel is er nog geld voor agrarisch natuurbeheer met een goed gemeenschappelijk plan dat aan de doelen voldoet.
In november werd de landbouwnota 2.0 behandeld. De PvdA Statenfractie steunde het provinciale beleid om een meer sturende rol op zich te nemen. Daarnaast heeft de Statenfractie een motie ingediend om juist in de groene contouren agrarisch natuurbeheer te stimuleren. Ook heeft de Statenfractie met succes mee motie ingediend die voorzag in het stimuleren van bomen planten in recreatiegebieden in en om de stad.

Het landbouwbeleid, dat vorig jaar in een kadernota in de Provinciale Staten is behandeld, is dit jaar in de PRS en de PRV vastgesteld. Een groot discussiepunt was of de provincie Utrecht megastallen nu wel of niet zou toestaan. Ondanks het feit dat tijdens de verkiezingscampagne alle partijen van Provinciale Staten een burgerinitiatief tegen megastallen gesteund hadden, haalde bij de kadernota een motie van  de PvdA tegen deze megastallen het niet. Onder voorwaarden worden nu in de PRS en PRV megastallen tussen 1,5 en 2,5 hectare bouwblok voor grondgebonden bedrijven voortaan in de provincie Utrecht toegestaan.

Bijeenkomsten
In 2013 hebben Statenleden van onze Statenfractie contacten onderhouden met verschillende groepen binnen de provincie.  Zo hebben zij o.a. voorafgaand aan de PRS en de PRV bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd. Ook organiseert de fractie structurele bijeenkomsten met waterschapbestuurders van onze partij HDSR, Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe binnen de provincie samen met gewest bestuurder Yvon Horsten.
Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de fracties van Zeist en Soest over de financiële problematiek rond het project ‘Hart van Heuvelrug’.  Hierin is vooropgesteld dat wij in 2004 meegetekend hebben met de samenwerkingsovereenkomst met 17 partners, waarbij de risico’s door de provincie werden opgevangen. Medio 2014 wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend met Zeist en Soest waarin een ieder voor een derde risico draagt, met de vermindering van de rente inkomsten van 4% naar 0% voor de provincie. De PvdA Statenfractie steunt dit en zijn dan ook blij dat Zeist en Soest de risico’s willen dragen.

Daarnaast heeft de Statenfractie van de PvdA, voorafgaand aan het nieuwe natuurbeleid, canvasacties in de natuur georganiseerd. Ook is er een werkbezoek naar twee ‘Recreatie om de Stad’ (RODS)-gebieden georganiseerd te weten: Haarzuilens en het Gagelbos. Hierbij was Tweede Kamerlid Lutz Jacobi aanwezig en sloten ook de Utrechtse wethouder Gilbert Isabella, diverse Utrechtse raadsleden en woordvoerders van natuurorganisaties aan. Op 23 november, op de boomplantdag van Haarzuilens, was de hele fractie present en zijn er een flink aantal bomen aan het Utrechtse groen toegevoegd.