Door op 12 maart 2014

Jaarverslag WMC

Wonen, Maatschappij en Cultuur

De coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks heeft in 2011 gekozen voor het vrijwel geheel schrappen van de provinciale taken op het gebied van cultuur, welzijn, sport en onderwijs. Op het gebied van erfgoed en festivals bleef er een klein plukje over.

In lijn met het advies van de PvdA Statenfractie heeft het college van GS in 2013 afgezien van de eerdere gedachte van een fusie tussen alle bibliotheken in de Provincie Utrecht. Wel wordt een bestendige samenwerkings-formule gezocht, maar dus zonder fusie. De PvdA-fractie steunt dat, waarbij we aandacht hebben gevraagd voor de beschikbaarheid van de bibliotheekfunctie voor ouderen, kinderen en in de kleine kernen.
Op het gebied van erfgoedparels is eind 2013 besloten een zevental buitenplaatsen en kastelen te ondersteunen met totaal ruim € 2,1 miljoen. Op verzoek van de PvdA zal GS bijzondere aandacht geven aan de publieke toegankelijkheid van de locaties zoals het Broeder- en Zusterplein in Zeist en de staten commissie WMC in het vervolg meer en beter te betrekken bij de selectie van de locaties.
Eind november werd duidelijk dat de stad Utrecht in 2015 de start van de Tour de France in huis heeft gehaald. Een uitstekend initiatief, dat de PvdA van harte steunt. Bewegen is belangrijk voor jong en oud en zo´n internationaal topsportevenement staalt positief af op ons breedte- en topsport klimaat. De PvdA Statenfractie is er een voorstander van dat ook de Provincie hier een financiële bijdrage aan levert. Het grote evenement is immers ook voor de lokale economie (hotels, toerisme etc.) van groot belang.

Focuspunt Wonen
Medio 2013 besprak de commissie WMC de Voortgangsrapportage Wonen en Binnenstedelijke vernieuwing. Een positief stuk. Het college van GS heeft de signalen van de PvdA goed opgepikt en is na een langzame start actief aan de gang gegaan met dit belangrijke onderwerp. De provincie bouwt zelf geen huizen maar kan wel een meerwaarde en vliegwielfunctie hebben om de woningmarkt een beetje los te trekken. Eerder kreeg de PvdA al de toezegging dat GS specifiek zullen kijken naar de huisvesting voor starters, mensen met een laag inkomen en ouderen. Echter, in deze rapportage konden we daar helaas niets over terugvinden. Daarom hebben we daar opnieuw nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.
Ouderen zijn vaak alleenstaand maar zijn ook doelgroep van veel overheidsbeleid, bv. om langer zelfstandig te wonen. Dat vraagt dan wel om geschikte/ aangepaste woningen en de beschikbaarheid van voorzieningen. De PvdA Statenfractie heeft gepleit  een extra inspanning te plegen waar het gaat om de woningbouw voor deze doelgroep, maar ook voor de starters en de lage inkomens. Voor de woningmarkt is ook de middeldure huur van belang. Pensioenfondsen zouden daarin als belegger ook een rol kunnen spelen. GS hebben desgevraagd door de PvdA toegezegd dat te verkennen.
Op 19 juni organiseerde de PvdA-fractie een zeer druk bezochte en succesvolle eigen bijeenkomst op het provincie huis met alle spelers op de woningmarkt. Doel was om op een ludieke manier te onderzoeken hoe de €11 miljoen die bij de provincie beschikbaar is, het meest efficiënt kan worden ingezet. Er kwamen zeer veel bruikbare tips en concrete ideeën ter tafel. Die gaan we als PvdA-fractie gebruiken om begin 2014 een notitie aan GS en PS voor te leggen.

Jeugdzorg
In 2012 hebben we iedereen die een verhaal over jeugdzorg te vertellen had opgeroepen zich bij ons te melden. Het leverde vele reacties op en nog steeds komen er verhalen binnen. We vinden het van belang dat de inwoners van de provincie ons weten te vinden en dat ze op die manier invloed kunnen hebben op onze inbreng tijdens de vergaderingen. Het afgelopen jaar brachten we een aantal van de verhalen die mensen ons in 2012 toevertrouwden naar buiten, zodat ook anderen hier hun voordeel mee konden doen.

Cliëntenparticipatie en nazorg
In 2012 hebben we ingestemd met het Transitiekader Jeugdzorg. In 2013 volgden we kritisch of er in de uitvoering hiervan daadwerkelijk voldoende aandacht is voor cliëntenparticipatie en cliëntbetrokkenheid. Daarnaast was (en is) nazorg voor de PvdA Statenfractie een belangrijk thema, zo staat ook in ons verkiezingsprogramma te lezen. Wij vinden het van groot belang dat de jeugdzorg aansluiting vindt bij ‘volwassenenzorg’, dat jongeren op een gegeven moment de overstap kunnen maken naar een zelfstandige woning of op een goede manier thuis terug kunnen keren. Hiervoor hebben we in 2013 diverse keren aandacht gevraagd in Provinciale Staten en daarbuiten (bijv. middels een artikel op de website van Binnenlands Bestuur). Naar aanleiding daarvan rapporteert GS hierover drie keer per jaar. Op dit moment betreft het gelukkig slechts een zeer beperkt aantal kinderen dat nog niet uitstroomt uit de jeugdzorg doordat geen vervolg is geregeld.

Warme Overdracht
In oktober 2013 is de nieuwe Jeugdwet door de Tweede Kamer aangenomen. De behandeling in de Eerste kamer zal begin 2014 plaatsvinden. Per 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor een overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten die daarop zijn voorbereid. Daar hebben we het afgelopen jaar de vinger aan de pols gehouden door geregeld met de verantwoordelijke wethouders in gemeenten in gesprek te gaan en waar nodig vragen te stellen aan GS.

Om aan die warme overdracht zelf een bijdrage te leveren richtte de PvdA Statenfractie afgelopen jaar een Vakgroep Jeugdzorg op die expertise heeft en deze door ontwikkelt zodat dit ook voor raadsleden van waarde is. Daarnaast organiseerden we samen met het gewest bestuur een bijeenkomst voor raadsleden en andere geïnteresseerden waarbij we in gesprek gingen over de transitie, over de positie van cliënten,  de juridische aspecten en de inhoudelijke zorgvernieuwing. Naast deze bijeenkomsten organiseerden we, n.a.v. de ophef en onduidelijkheid over pleegzorg, samen met de stad Utrecht een bijeenkomst over Jeugd- en Pleegzorg gericht op de Turkse gemeenschap.