Door op 10 januari 2014

Minister komt met krachtig aanbod voor Noordvleugelprovincie

Het kabinet Rutte ll heeft het voornemen om de drie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland samen te voegen om daarmee een sterk middenbestuur in de Noordelijke Randstad te realiseren. In het voorjaar van 2014 zal minister Plasterk zijn fusievoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden.

Belangrijk onderdeel van de discussie zal zijn welke nieuwe taken en bevoegdheden die gefuseerde provincie krijgt. Daarover zijn in de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd tussen de drie provincies en de minister. In zijn brief van 13 december heeft de minister aan de drie provincies zijn conclusies neergelegd. Hij doet dat aan de hand van zeven thema’s: kwaliteit openbaar bestuur, regionale economie, regionale bereikbaarheid, duurzaamheid, milieu, vitaal platteland en cultuur.  Op 8 januari is de brief openbaar gemaakt, zodat hij de komende weken in de provincies besproken kan worden.

De PvdA in de Staten van Utrecht is voorstander van deze fusie. In een reeks van rapporten en adviezen is in de afgelopen jaren aangetoond dat de huidige bestuurlijke inrichting in de Randstad inefficiënt is en nadelig uitpakt voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De besluitvorming is stroperig, omdat teveel bestuurders zich bemoeien met dingen waar ze eigenlijk niet over gaan.

In de Brief van de minister ziet de Statenfractie van de PvdA een grote stap voorwaarts in dit belangrijke proces. De fractie hoopt dan ook dat met dit ’aanbod’ van de minister een discussie van vele tientallen jaren (over stroperigheid gesproken) eindelijk tot een goede afronding kan worden gebracht.