Door op 15 december 2016

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2016 gewijzigd vastgesteld!

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12 december 2016 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de bijbehorende Verordening vastgesteld. Wel met wijzigingen een aanvullingen door voorstellen van de PvdA.

De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie aan gemeenten, bewoners en andere initiatiefnemers ruimte biedt voor woningbouw, economische ontwikkeling en vindt het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor onze mooie natuur en landschap. Wij kiezen voor binnenstedelijk bouwen en kijken pas daarna, wanneer de mogelijkheden er binnenstedelijk niet meer zijn, naar uitleggebieden. De PvdA is voor aantrekkelijke centrumgebieden in steden en dorpen met goede winkels en voorzieningen. Diverse voorstellen ingediend door de PvdA,  ook soms met andere fracties, zijn door Provinciale Statenvergadering aangenomen.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen waar de PvdA bij betrokken was:

  • Zeist: Bosch en Duin blijft buiten de rode contour waarbinnen ruimte is voor woningbouw in dit groene gebied. De rode contour bij de Willem Arntzhoeve wordt pas aangepast als de raad van Zeist er toe heeft besloten.
  • Wijk bij Duurstede krijgt zicht om meer woningen te bouwen in De Geer III als er een plan is voor Integrale gebiedsontwikkeling voor wonen en ontsluiting van de wijk.
  • Utrecht, Pauzelandschap Rijnenburg: Zo lang er geen woningen gebouwd gaan worden in Rijnenburg, komt er een proeftuin voor energietransitie. Het betreffende gebied zal daardoor zinvol benut gaan worden waar de PvdA erg blij mee is.
  • Amersfoort: Er komt meer ruimte voor kleinschalige detailhandel in het stadshart van Amersfoort. Dit sluit aan op de visie van de gemeente Amersfoort die graag een begrenzing van het winkelgebied ziet waar niet alleen ruimte is voor grote ketens maar ook voor kleine ondernemers.
  • Herijking Convenanten: De PvdA heeft er mede voor gezorgd dat er een evaluatie gaat komen van regionale convenanten bedrijventerreinen. De huidige convenanten zijn vijf jaar oud en voldoen niet altijd meer aan de behoefte die er nu is. Deze convenanten gaan opnieuw bekeken worden waar hoeveel vierkante meters nodig zijn en er zal gekeken worden waar het moet worden aangepast.
  • Versnelling woningbouw: Er is een toenemende woningbehoefte in gemeentes in de provincie Utrecht waar gemeentes niet altijd aan kunnen voldoen. De PvdA geeft de voorkeur aan binnenstedelijk ontwikkelen maar als dat niet mogelijk is, dient de plek voor de grote vraag aan woningen in Utrecht ook bekeken te worden aan de randen van de stad.
  • Flexibiliteit in retailbeleid: We hechten waarde aan een goed detailhandelbeleid waarbij er een gezond aantal winkelgebieden is. Het kan echter niet zo zijn dat er overal winkelgebieden komen. In de toekomst zijn huidige winkellocaties wellicht niet meer geschikt en is er behoefte aan winkels op andere plekken. Deze zouden er kunnen komen, maar dit zal wel gaan betekenen dat er op andere plekken winkels verdwijnen. Op deze manier blijft het aantal vierkante meters winkelgebied gelijk maar wordt er toch in de behoefte voorzien.

Voor alle besluiten zie de site van de provincie:  https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/