Door op 7 juli 2014

PvdA blij met extra geld voor vernieuwing van cultureel aanbod

De PvdA fractie is bij monde van woordvoerder Kasper Driehuijs blij met de 350.000 euro die gestoken wordt in Utrecht Verhaalt. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers nog vaker en meer genieten van onze prachtige provincie. Gedeputeerde Pennarts zegde desgevraagd door de PvdA toe de extra middelen alleen in te zetten voor nieuwe initiatieven en organisaties. Dat is belangrijk voor het vestigingsklimaat, het toerisme en de werkgelegenheid. Het maakt het bovendien mogelijk dat inwoners en bezoekers nog vaker en meer kunnen genieten van onze prachtige provincie.

Gedeputeerde Pennarts heeft veel moeite gedaan de uiteenlopende opvattingen in de Staten te incorporeren in het voorliggende voorstel en de PvdA heeft daar waardering voor. Wij herkennen onze wensen er in ieder geval grotendeels in. In de provincie Utrecht zien wij een reflex om zaken groter voor te stellen dan zij zijn (te denken is daarbij aan de bv de juridische positie van de provincie die ons vervolgens miljoenen kost of de behoefte aan m2 in bv dit gebouw waardoor er vele verdiepingen leeg stonden). Ook zien wij de neiging om bij het ontwikkelen van beleid alles met alles te willen verbinden. Daardoor worden zaken veel groter dan ze feitelijk zijn en dat heeft nu geresulteerd in een bedrag van € 785.000. De gedeputeerde heeft daarmee toch een beetje in haar eigen voet geschoten met dit voorstel omdat er in coalitieverband toch wat ongemakkelijk op de stoelen werd geschoven: cultuurbeleid was toch immers door VVD, CDA en D66 vakkundig de nek omgedraaid in de zogenaamde kerntakendiscussie?

Beter zou zijn om eerst te inventariseren wat er moet worden gedaan en wat dat moet kosten. Het voorstel bevat uitstekende elementen die het waard zijn om uit te voeren. Wellicht moeten er in de uitvoering wèl prioriteiten worden gesteld. Het voorstel van de CDA fractie in de commissie WMC, om een en ander met behulp van een werkconferentie in het veld te doen, is niet realistisch omdat we die fase inmiddels zijn gepasseerd. Immers, tussen partijen is dit niet spontaan tot stand gekomen. De provincie moet daar een zetje aan geven en het geeft dan geen pas partijen te vragen met voorstellen te komen, mede gelet op de motie die NB door onszelf als Staten is aangenomen!

In het voorstel staat een bedrag van bijna 8 ton genoemd maar daar zit zoals gezegd heel veel bestaand beleid en bestaand budget in. De commissiebehandeling heeft opgeleverd dat het werkelijk nieuwe 175.000 per jaar voor twee jaar kost en dat daar een goede dekking voor is. De PvdA geeft dat bedrag uit cultuurreserves graag uit aan cultuur. Dat is op zichzelf best een behoorlijk bedrag, maar 175.000 is ook niet meer dan de prijs van twee dienstauto’s om het maar eens in perspectief te plaatsen van een provincie waarin we kennelijk op de kleintjes moeten gaan letten. En met die kleintjes doelt de PvdA overigens niet op de kinderen van gedeputeerden, mocht u na de publiciteit van de afgelopen week die associatie hebben omdat ik het ook over dienstauto’s had.

We zien hier vaak dat bestaande dingen onder nieuwe vlaggetjes en etiketjes worden gehangen om zo nog wat meer middelen naar bestaande organisaties en succesvolle initiatieven te loodsen. De PvdA wil graag de toezegging van de gedeputeerde dat dit met Utrecht Verhaalt niet het geval zal zijn en dat we met de inzet van het extra budget van 175.000 per jaar over twee jaar dingen hebben die we anno nu nog niet hebben. En dan doel ik voor de goede orde niet op de herdruk van een boek.

Wanneer deze toezegging gedaan wordt, kan de PvdA Fractie deze steunen.