Door op 9 juli 2013

PvdA: Plasterk goed op schema

De PvdA Statenfractie denkt dat het verzoek van de Eerste Kamer om nadere onderbouwing van het nut en noodzaak van de fusieplannen geen bezwaar hoeft te zijn voor het verdere traject van de samenvoeging. Fractievoorzitter Kees de Kruijf: “Er wordt gesuggereerd dat de minister weer terug bij af is. Maar wij verwachten dat als de minister de zienswijzen van de drie provincies op een zorgvuldige manier bij zijn plannen betrekt, er reële kansen liggen voor voldoende steun voor de fusieprovincie. Hij ligt goed op schema.”

De Eerste Kamer debatteerde op twee weken geleden over de visienota “Bestuur in Samenhang” van minister Plasterk. Tijdens het debat in de Eerste Kamer plaatsten partijen positieve kanttekeningen bij de fusieplannen, maar werden er ook vraagtekens gezet. En via een motie van de SP werd aanvullend gevraagd om een nadere analyse en onderbouwing van nut en noodzaak van de fusieplannen. De motie kreeg een meerderheid in de Eerste Kamer, maar werd niet gesteund door VVD, PvdA en D66. Minister Plasterk gaf in zijn antwoord aan dat hij de reacties op zijn ontwerp wetsvoorstel eerst wil afwachten. Daarna zal hij met een aanvullende brief komen.

Het kabinet Rutte-Asscher is van plan om per 1 januari 2016 de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren tot één provincie. Dat is efficiënter, goedkoper  en het geeft nieuwe mogelijkheden om problemen aan te pakken die nu nog blijven liggen. Minister Plasterk heeft de zogenaamde ARHI procedure die voor die fusie gevolgd moet worden op 14 december 2012 gestart. In de eerste maanden van dit jaar heeft hij op meer dan 20 bijeenkomsten in de drie provincies geluisterd naar wat onder andere burgers, bestuurders en politieke partijen van zijn plannen vonden. Die opmerkingen heeft de minister verwerkt in zijn visienota, die hij eind maart publiceerde.  Het bijzondere van dit debat in de Eerste Kamer was overigens dat gedebatteerd werd over de visienota terwijl ondertussen het veel concreter uitgewerkte ontwerp wetsvoorstel er ook al lag.