3 maart 2014

PvdA pleit voor behoud groene buffer rond de stad

Maandag 24 februari kwam in de Commissie Ruimte Groen en Water de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan de orde. Het ruimtelijk plan van de provincie laat een aanpassing zien om de komst van het Prinses Maximacentrum mogelijk te maken.  Hierbij moet er, vindt de PvdA, zorgvuldig omgegaan worden met de stukken groen rond de stad.
Ook aan de orde kwam een advies over ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Positief is de PvdA over de nadruk erop dat de doelen voor duurzaamheid behaald
moeten worden (10 % hernieuwbare energie). En dat tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in relatie hiermee belangrijk is. We vinden dat een beperkt aantal grote windmolens beter in het landschap passen dan heel veel kleine en in relatie tot energieopbrengst efficiënter zijn. De PvdA heeft twijfels bij de ruimtelijke kwaliteit van zonne-energieakkers. Voor zonneakkers en
grote windmolens geldt dat het industriële activiteiten zijn en minder geschikt zijn voor open landschap.