Door op 2 juni 2014

PvdA stemt -na kritische kanttekening- in met de jaarrekening

Vandaag, 2 juni 2014, is in de provinciale Statenvergadering de jaarrekening behandeld. Het is alweer de laatste van deze Statenperiode en het zou ook maar zo de laatste kunnen zijn waar deze coalitie verantwoording over aflegt. Ook bij deze jaarrekening heeft de fractie van de PvdA veel waardering voor de wijze waarop deze enorme klus, die zo’n jaarrekening toch altijd weer is, is geklaard.

In vorige jaren is nogal eens gewezen op het grote verschil tussen prognose en feitelijk resultaat en waren daarbij ook de fikse onderbestedingen onderwerp van gesprek. Bij deze jaarrekening speelt dat veel minder en daar is de PvdA Statenfractie tevreden mee. Wel is de fractie het met de accountant eens dat nog extra aandacht gegeven dient te worden aan een kernachtige samenvatting van de belangrijkste verschillen die in de loop van een jaar ontstaan. Het is volgens de PvdA per slot van rekening niet eens zozeer de omvang van de verschillen tussen prognose en resultaat als wel de onderbouwing ervan, die doorslaggevend is bij een uiteindelijke oordeel.

Uit de jaarrekening blijkt dat bij het project Hart voor de Heuvelrug, dat wij van harte ondersteunen, de onzekerheden afnemen en dat vindt de PvdA een zeer wenselijke ontwikkeling. Evengoed zal er dit jaar nog wel het een en ander met Soest en Zeist nader afgesproken moeten worden. Daarnaast hangt aan de afname van de risico’s een stevig prijskaartje en zal het woningbouwprogramma van vliegbasis Soesterberg nog de nodige aandacht moeten krijgen.

Een andere opmerking die de PvdA het college wilde meegeven wat betreft de jaarrekening betreft het feit dat ook bij deze jaarrekening het positieve resultaat voor 0,0 euro naar de algemene reserve gaat. Vorig jaar was dat ook al het geval. Statenleden met ambities die geld kosten kunnen dus beter een andere provincie zoeken, zo lijkt het nu wel.

Verder heeft de PvdA vandaag voorgesteld om extern te laten onderzoeken of er bij de reserves en voorzieningen toch nog ruimte zit. Onze rekenkamer heeft daar namelijk eerder al over gerapporteerd. De PvdA zal in een latere fase met voorstellen komen om bij het financiële overdrachtsdocument ten behoeve van de komende verkiezingen in 2015, dit opnieuw te laten doen.

 

De PvdA, bij monde van fractievoorzitter Kees de Kruijf, heeft waardering voor deze jaarrekening en zal deze dan ook steunen.