Door op 7 oktober 2013

PvdA steunt constructief overleg met minister Plasterk

De Partij van de Arbeid is voorstander van een fusie van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Dat leidt tot een sterker en goedkoper middenbestuur. De PvdA steunt dan ook het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht om over het wetsvoorstel van minister Plasterk open en constructief overleg te gaan voeren.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht op maandag 30 september is uitvoerig gedebatteerd over het voorstel van het huidige kabinet om de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te fuseren. Gedeputeerde Staten stelden in een zienswijze voor om in een open en constructief overleg met de minister zijn voorstel nog eens goed tegen het licht te houden om daarmee tot een beter resultaat te komen.

En alhoewel de Statenfractie van de PvdA op onderdelen aanzienlijk positiever oordeelt over het wetsvoorstel dan Gedeputeerde Staten, heeft de fractie met name vanwege die open en constructieve houding en vanwege de bereidheid om vanuit Utrecht de eigen kennis en expertise in te zetten, uiteindelijk toch ingestemd met de voorgestelde zienswijze.

Tot 16 oktober kunnen zienswijzen op het wetsvoorstel worden ingediend, daarna gaat de minister nadenken over eventuele aanpassingen van zijn voorstel en zal ook de Raad van State om advies worden gevraagd. In de loop van 2014 zullen de Tweede en Eerste Kamer zich uitspreken.