3 juni 2019

PvdA trots op sociaal coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’

Op 5 juni zal de PvdA toetreden tot het college van de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarmee keert de PvdA terug in het dagelijks bestuur van de provincie na een afwezigheid sinds 2008; na weken van onderhandelen is een akkoord gesloten tussen PvdA, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie. De provincie Utrecht gaat investeren in de versnelling van de energietransitie, het openbaar vervoer en de fiets en er wordt extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van natuur in de groene contourgebieden. Verder worden er meer betaalbare woningen gebouwd en komt er een sociale agenda om onder meer eenzaamheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. Dit staat allemaal in het coalitieakkoord dat de titel ‘’Nieuwe energie voor Utrecht’’ heeft.

Vitale dorpen en steden
Samen met gemeenten en  projectontwikkelaars wordt de woningbouwproductie verhoogd naar 10.000 woningen per jaar. Daarin wordt gestuurd op minstens 50% betaalbare woningen voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. Dan gaat het om zowel sociale huurwoningen als middenhuur. Liefst binnen de steden en dorpen, met aandacht voor voldoende groen en ruimte. Voor kleinere steden en dorpen geldt dat in specifieke situaties en onder voorwaarden kleinschalige uitbreiding buiten de zogenaamde rode contour mogelijk wordt. Ook wordt bekeken welke maatregelen gewenst zijn om de vitaliteit te versterken; bijvoorbeeld een bibliotheekvoorziening, beter OV en/of passende woningbouw.

Mobiliteit
Het nieuwe college wil graag dat er veel meer wordt ingezet op fiets en OV en niet op het aanleggen van meer (auto)asfalt. Een belangrijk punt voor de PvdA is dat de provincie meer regie krijgt in het streekvervoer in plaats van de vervoerder. Het budget voor OV stijgt mee met het aantal inwoners, waardoor een groei in het aantal reizigers niet ten koste hoeft te gaan van minder drukke lijnen. Op initiatief van de PvdA komt er een proef met gratis openbaar vervoer buiten de spits voor ouderen die weinig te besteden hebben. En niet onbelangrijk: om de veiligheid en de leefbaarheid in een gebied te verbeteren kan de maximumsnelheid op sommige provinciale wegen worden verlaagd.

Energietransitie
Er is meer ruimte nodig voor het opwekken van wind- en zonne-energie. De nieuwe coalitie wil dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd wordt. Gemeenten, inwoners en energiecoöperaties wordt ruimte en steun geboden om met plannen te komen. In 2023 wil de provincie 16 procent van het energiegebruik duurzaam opwekken. Er zijn hiervoor nog geen specifieke locaties in beeld maar er wordt in ieder geval gedacht aan locaties langs snelwegen, waterwegen en grote industrieterreinen. Iedereen dient mee te kunnen doen met de energietransitie ( besparen en opwekken).

Transparant
De onderhandelaars namens de PvdA, Rob van Muilekom en Julie d’Hondt, hebben het proces om tot dit akkoord te komen als zeer constructief en transparant ervaren. ‘Op sommige onderwerpen is er stevig gediscussieerd, maar de sfeer was altijd positief. We hebben er bewust voor gekozen om niet alleen onze eigen fractiegenoten, maar ook de niet-collegevormende fracties en de buitenwereld erbij te betrekken’, zegt Van Muilekom. Hiertoe was een speciale bijeenkomst georganiseerd op 8 mei, waarop bijna 200 belangstellenden input konden leveren voor het akkoord.

Toetreding tot het college
De huidige fractievoorzitter van de PvdA-fractie, Rob van Muilekom, zal namens de PvdA zitting nemen in het nieuwe college. Hij zal de portefeuilles binnenstedelijke ontwikkeling en wonen, cultuur en erfgoed, luchtkwaliteit, sociale agenda en organisatie op zich nemen. Rob draagt het stokje als fractievoorzitter over aan Marieke Lejeune. De rest van de fractie bestaat uit de statenleden Julie d’Hondt, Osman Suna en Wilma de Boer-Leijsma; ondersteund door de commissieleden Annet Krijgsman en Mohamed Talhaoui.  Meer informatie over het nieuwe college, het coalitieakkoord en het coalitieakkoord zelf kunt u hier vinden.