Door op 21 juni 2017

PvdA wil gedegen aanpak invasieve exoten

Op 13 juli 2016 stelde de Europese Unie de eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast en de import en handel in deze soorten werd vorig jaar verboden. Dit moest ertoe leiden dat de inheemse natuur beter beschermd zou worden. Op 19 juni van dit jaar werd besloten om 12 exotische plantensoorten aan deze lijst van schadelijke uitheemse planten toe te voegen. Deze toevoeging houdt in dat onder meer de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt. Dit alles om de natuur, het waterbeheer en de gezondheid te beschermen tegen deze woekerende soorten.

De PvdA heeft naar aanleiding van de uitbreiding van de exotenlijst schriftelijke vragen gesteld. We willen graag weten welke exotische plantensoorten er in de provincie Utrecht aanwezig zijn, wie er verantwoordelijk is voor de bestrijding van de exotische planten en hoe de samenwerking met andere spelers ”in het veld” is georganiseerd. De vragen vindt u hier.

De PvdA in Provinciale Staten van Utrecht is van mening dat op dit onderwerp een gedegen, maar voortvarend beleid dient te worden gerealiseerd en zal daar in het verdere vervolg ook met nadruk op toezien.