23 juni 2014

PvdA zet de “groene onderwerpen” op de agenda van Provinciale Staten

Op de vergadering van de Commissie Ruimte Groen en Water stonden  maandag 23 juni twee onderwerpen op de agenda waarom de PvdA, bij monde van Ursula Blom, heeft gevraagd. Te weten: Het Groene Hart, en de Megastal Doorn.

De discussie over het Groene Hart volgt na een zeer kritisch rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Het College van Gedeputeerde Staten heeft samen met de twee andere Groene Hart-provincies verzuimd om een gemeenschappelijk beleid vorm te geven. Er zijn nu, na het rapport, weer aanzetten gegeven om, op bescheiden schaal, gemeenschappelijk beleid te voeren.
De PvdA wil dat het Groene Hart groen blijft en dat de recreatieve toegankelijkheid ervan wordt versterkt. Belangrijk daarvoor is we een goede discussie voeren over wat “Groene Hart kwaliteit” is en hoe je dat bereikt. Er is veel leegstand op bedrijventerreinen en kantorenlocaties, het is daarom niet nodig nog grote delen van het Groene Hart aan bedrijventerreinen, kantorenlocaties of woningbouw op te offeren.  Een Groen Hart met kwaliteit moet mogelijk zijn, en is belangrijk voor de bewoners van het Groene Hart zelf en omliggende stedelijke gebieden zoals Utrecht. 
Megastal Doorn gaat over een varkensstal die gebouwd wordt net buiten het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug en net buiten de Ecologische Hoofd Structuur. Bewoners van Doorn noemen het een “megastal”, omdat het gaat om 850 varkens en 1,3 ha bouwblok. Niemand is blij met deze varkensstal (behalve uiteraard het agrarisch bedrijf zelf). De varkensstal ligt namelijk in een heel mooi gebied, aan de rand van natuurgebied Moersbergen en kasteelpark van Huize Doorn, aan het Trekvogelpad en aan verschillende fietsroutes. In het provinciale beleid is bepaald dat niet grondgebonden landbouw in de reconstructiegebieden in het oosten van de provincie thuis hoort. De gemeente zegt dat ze niet anders kunnen dan een vergunning verlenen volgens het huidige Bestemmingsplan.  De Provincie vindt dat het nu aan de gemeente is, in het verleden heeft de provincie volgens de toen geldende regels van de Natuurbeschermingswet vergunning verleend. Hier speelt mee dat het bedrijf niet intensief wordt genoemd omdat het een biologisch bedrijf is.
De PvdA vindt dit een vreemde gang van zaken en als er nu niets meer aan te doen is is het `eens maar niet weer`. Er moet voorkomen worden dat dit vaker gebeurt. Gedeputeerde Krol heeft dit tijdens het debat gegarandeerd, volgens de nieuwe Provinciale Verordening is het niet meer mogelijk. De PvdA gaat in de komende maanden via schriftelijke vragen na of dit klopt, er kunnen namelijk nog Bestemmingsplannen zijn volgens welke het wél mogelijk is.