Door op 11 november 2013

Statenfractie akkoord met begroting 2014

Maandag 4 november stemde de Statenfractie van de PvdA in met de begroting 2014 van de provincie Utrecht. Ook de Najaarsrapportage 2013 kreeg de steun van de PvdA fractie. Woordvoerder Kees de Kruijf: “De financiële positie van de provincie is gelukkig nog steeds gezond, al worden de marges langzamerhand wel smaller”.

Uit de begroting 2014 blijkt dat er minder geld dan in het verleden beschikbaar is om te investeren in Utrecht. Met beperkte middelen toch investeren vraagt om een sterk en efficiënt provinciebestuur. De PvdA vindt daarom dat de fusie tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland door moet gaan.

De Partij van de Arbeid in Utrecht wil in 2014 investeren in meer werkgelegenheid, in aantrekkelijk en betaalbaar wonen en in toegankelijke recreatie. De PvdA pleit daarom voor provinciale steun bij werkgelegenheidsprojecten voor jongeren, het stimuleren van een beter functionerende woningmarkt en voor iedereen toegankelijker recreatiemogelijkheden. Op die drie onderdelen kan er in de provincie Utrecht nog veel verbeterd worden en op die drie punten zal de PvdA in 2014 dan ook met eigen voorstellen komen.

Tot slot ging Kees de Kruijf in op de transitie van de Jeugdzorg. 2014 is het laatste jaar voordat de jeugdzorg over gaat naar de gemeenten. In dat jaar moet er veel gebeuren, en dat terwijl er nog veel onduidelijk is. De PvdA onderstreepte het belang van cliëntenparticipatie en van een ”warme” overdracht naar gemeenten, waarbij wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de transitie, zoals één gezin, één plan en één regisseur. De PvdA sprak waardering uit voor het optreden van gedeputeerde Pennarts op dit dossier.