Door Rob van Muilekom op 21 maart 2016

Liefde voor de wind, voor Mondriaan en voor het OV

Nee tegen 130 km/u
Afgelopen maandag trapte Statenlid Julie d’Hondt de Provinciale Statenvergadering af met een mooi betoog tegen het verhogen van de snelheid naar 130 km/u. Zo zei Julie vanachter het katheder: “Zolang de auto-industrie er nog niet in slaagt om schone, stille en veilige (bijvoorbeeld zelfrijdende) auto’s te produceren voor een redelijke prijs, is het niet verstandig om overal maar zo snel mogelijk de maximumsnelheid op snelwegen te verhogen tot 130 km/u”. Het onderwerp werd besproken in het vragen(half)uurtje en ze vroeg dan ook aan de gedeputeerde een zienswijze in te dienen tegen dit voorstel van de Tweede Kamer. In november heeft de Provinciale Staten al een motie aangenomen waarin ze het College opdragen een zienswijze in te dienen tegen de snelheidsverhoging op de A2 in het algemeen. Op basis van de vragen van Julie, namens de PvdA heeft de gedeputeerde nu ook toegezegd een zienswijze in te dienen tegen de snelheidsverhoging specifiek voor het traject Vinkeveen- Holendrecht ‘s nachts. Op dit moment mag op het traject Maarssen en Vinkeveen ’s nachts al 130 km/u worden gereden.

Liefde voor de wind
Het afgelopen jaar is Ali Essousi al verschillende keren kritisch geweest op de voortvarendheid van het energiebeleid van het College. Al enkele keren heeft de PvdA moties ingediend om de ambitie te verhogen omdat de provincie, zoals ook onlangs weer bleek uit de RVO-monitor ‘Wind op land 2015’, de doelstellingen bij lange na niet gaat halen. De provincie Utrecht als slechtste jongetje van de klas, dat mag niet! Daarom heeft de Rob van Muilekom het amendement ‘Meer liefde voor de wind in de Provincie Utrecht’ ingediend. Hierin roept de PvdA de Gedeputeerde Staten op om meer eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de landelijk gemaakte afspraken (in 2020 65,5 MW bij te dragen aan de landelijke doelstelling windenergie) door nu direct de inzet van windenergie te intensiveren en niet te wachten tot 2017 zoals voorgenomen. Daarnaast roept de PvdA op dit onderwerp op te nemen in de Strategische Agenda voor 2016. Helaas is dit amendement verworpen en blijft Gedeputeerde Staten nalatig als het gaat om het energiebeleid en de bijbehorende doelstellingen.

100 jaar Stijl van Mondriaan tot Dutch Design
De meest stevige discussie van deze maandag werd gevoerd over het cultuur-toeristisch themajaar in 2017 ‘100 jaar Stijl van Mondriaan tot Dutch Design’. De provincie Utrecht wil samen met de gemeente Utrecht en Amersfoort meedoen met een eigen programma en met het creëren van een blijvende fysieke verbinding (landmark) tussen Utrecht en Amersfoort. Het college vroeg daarom al vroegtijdig een reservering van €200.000 uit de algemene middelen en €200.000 met beschikbare middelen van economie om deze landmark te realiseren.  Rob van Muilekom bracht in dat de PvdA positief staat tegenover dit voorstel maar dat niet zo maar middelen uit de algemene middelen gehaald mogen worden. Een verzoek voor extra middelen moet ook Gedeputeerde Pennarts tezamen met eventueel andere voorstellen integraal voorleggen bij de Voorjaarsnota 2016; Pennarts  gaf aan dat de beslissing helaas niet kan wachten tot de voorjaarsnota omdat het traject van de landmark nu al loopt en zij zonder budget niet mee kan praten.

Rob van Muilekom en Pauline van Viegen hebben een amendement opgesteld en ingediend waarmee de PvdA zegt het college te steunen maar dat de benodigde  €200.000 nu wel gehaald dient te worden uit de beschikbare middelen. Kunst en cultuur moeten immers voor iedereen beschikbaar zijn en niet alleen voor de ‘elite’. Volgens ons draagt de landmark bij aan dit ideaal. Het was een levendige discussie waar zelf een jurkje met een Mondriaanprint bij tevoorschijn kwam. Uiteindelijk hebben de Staten ingestemd met ons amendement en met die uitkomst kan de PvdA fractie alleen maar tevreden zijn want de voorbereidingen van het “Stijlaar 2017” kunnen ook doorgaan.

Meer geld voor het Openbaar Vervoer
Deze Statenvergadering was er ook weer aandacht voor het Openbaar Vervoer. Zo was de PvdA-fractie mede-indiener van de motie ‘De provincie moet eigen middelen vrijmaken voor goed OV’. In deze motie riepen de SP en PvdA het college op om te onderzoeken hoeveel extra geld er nodig is om de extra benodigde extra capaciteit richting de Uithof te faciliteren zonder daarbij in andere, minder druk bezette lijnen te schrappen: de sociale functie van het Openbaar Vervoer is anders in het geding. De discussie hierover werd niet alleen in de Statenzaal gehouden maar ook daarbuiten werd er gediscussieerd. Zo twitterde de VVD fractie: “PvdA pleit bij motie voor sociale functie van openbaar vervoer #praatjesindebus?”. Waarop Statenlid Julie, altijd erg actief op twitter reageerde: “VVD begrijpt sociale functie OV niet. Halen waarschijnlijk altijd zelf minder mobiele familie etc. op met de auto om iets leuks te doen”. En zo is het maar net, het OV heeft ook een meerwaarde voor mensen die niet met de auto of op de fiets ergens naar toe kunnen en de PvdA ziet hier de waarde van in.

Tot slot heeft PvdA Statenlid Kees De Kruijf heeft afgelopen maandag als plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten de vergadering geleid, onze complimenten voor de voortreffelijke leiding aan de vergadering!

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom