6 februari 2013

Toch megastallen in Utrecht, ondanks eerder burgerinitiatief

Tegen een eerder burgerinitiatief in van meer dan 15.000 verontruste burgers, dat in 2011 door de gehele Provinciale Staten van Utrecht werd gesteund, wordt nu de komst van megastallen definitief mogelijk gemaakt. Niet alleen in de landbouwontwikkelingsgebieden, maar in de hele provincie, en ook in de gebieden die eerst nieuwe natuur zouden worden. De PvdA, bij monde van Ursula Blom, voerde een gepassioneerd betoog om dit tegen te gaan. Maar de partijen uit de coalitie, VVD, CDA, Groen Links en D66, gesteund door andere partijen, hielden vol dat ook hele grote stallen duurzaam kunnen zijn.

Na een langdurig debat, dat een volle dag duurde, heeft Provinciale Staten de Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld. Belangrijke besluiten werden genomen over wonen, waarbij de flinke woningbouwopgave in de provincie ruimtelijk mogelijk werd gemaakt. De PvdA ondersteunt dat van harte, er is nog steeds een enorme behoefte aan betaalbare woningen. Ook werd uitgesproken dat er in de provincie gezien de leegstand geen extra behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Mede dankzij de inbreng van de PvdA is de structuurvisie en de bijbehorende verordening aanzienlijk aangescherpt. Er is veel protest tegen mogelijke windmolenlocaties. Het aantal mogelijke windmolenlocaties is daarom met steun van de PvdA vermeerderd, zodat later de meest geschikte locaties kunnen worden gekozen voor feitelijke plaatsing. Om zo de ambitie voor duurzame energie te kunnen halen en bij de uiteindelijke keuze de burgers op een goede manier te betrekken. Bijvoorbeeld door participatie in windenergieprojecten. Ook zijn de voorwaarden om te bouwen in de kernrandzones aangescherpt, zodat de natuurwaarden en de kwaliteit van het landschap beter worden beschermd.

Een aantal locaties binnen de provincie kreeg extra aandacht. In polder Wulverhorst bij Woerden komt geen bedrijventerrein. De polder wordt met steun van de PvdA gespaard en blijft een landschappelijk mooi gebied. Ook het beoogde golfterrein in Woerden komt er niet en blijft landelijk gebied. Het voorstel van de PvdA, samen met de SGP, om het Henschotermeer in de Ecologische Hoofdstructuur te houden, haalde het niet.