Door op 7 februari 2016

Verslag Provinciale Statenvergadering 01-02-2016

Bij de Provinciale Statenvergadering van 1 februari heeft de PvdA-fractie aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke zaken. Zaken die bijdragen aan een eerlijke en sociale provincie Utrecht.

Herindeling Vijfheerenlanden
Onlangs hebben de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen gevraagd om als fusiegemeenten ‘Vijfheerenlanden’ verder te gaan – in de provincie Utrecht (Leerdam en Zederik horen nu bij de provincie Zuid-Holland). De PvdA steunt het verzoek van deze gemeenten en ziet het als de verantwoordelijkheid van de provincie om samen met gemeenten te zoeken naar het verbeteren van de regionale bestuurskracht. Een interprovinciale commissie (IPC) zal een gedegen advies uitbrengen over deze herindeling. De PvdA steunt die commissie maar vraagt daarbij wel speciaal aandacht voor de aanwezigheid en de betaalbaarheid van voldoende voorzieningen voor nu en in de toekomst. Daarbij heeft PvdA-Statenlid Ali Essousi benadrukt dat de voorkeur van de gemeenten daarin leidend moeten zijn.

Bij dit onderwerp is Statenbreed (door alle politieke partijen ondertekend) een motie ingediend die de interprovinciale commissie (IPC) verzoekt rekening te houden met de voorkeuren van de gemeenten en de burgemeesters van Leerdam, Zederik en Vianen en hen intensief te betrekken bij de herindelingsprocedure.

Vergoeding adviesraad Tram
Sinds 01-01-2015 heeft de provincie Utrecht een adviesraad overgenomen van de BRU (Bestuur Regio Utrecht) die over het project Uithoflijn en  de Regiotram Utrecht adviseert. Uit de nadere toelichting op vragen die hierover in de commissie MME waren gesteld, bleek dat de adviesraad een relatief hoge vergoeding ontvangt voor de in te zetten uren in vergelijking met andere adviesraden van de provincie. In reactie op uitleg van gedeputeerde Verbeek over deze hoge vergoedingen gaf Statenlid Julie d’Hondt aan dat een boekenbon vaak de beloning is voor de adviezen die zij geeft als ambtenaar aan andere organisaties. Deze boekenbon wordt dan in een pot gestopt waar zij en haar collega’s vakliteratuur van kopen. “Op die manier vind ik het prima” zo stelt Julie, wat ook aangeeft hoe wij hierover denken. Een adviesraad die wordt betaald met belastinggeld, met mensen die daarnaast een goed betaalde baan hebben, hoeft niet bovengemiddeld vergoed te worden.

Leegstand kantoren

Er is teveel leegstand onder kantoorpanden in de provincie Utrecht. Dat daar iets aan gedaan moet worden is duidelijk. De PvdA vindt het een zeer goed en verstandig plan dat, met 19% leegstand in de kantorenmarkt, er wordt geschrapt in de bestemmingsplannen voor nog meer kantoren. Het gaat dan ook om meer dan drie miljoen vierkante meter!

Daarbij mag maatwerk niet uit het oog verloren worden, daarom heeft Kees de Kruijf tijdens de Statenvergadering aandacht gevraagd voor maatwerk door afstemming met gemeenten. De mede door ons ingediende motie om de ontwikkelingen van AFAS te Leusden goed te volgen en te steunen is aangenomen. Daarnaast dient de provincie de transformatie en herbestemming van leegstaande kantoorpanden te stimuleren.

Motie Aanpassing fractievergoeding

Alle fracties krijgen van de provincie een budget om hun werk als Statenfractie te faciliteren. Op dit moment blijft er van de totale subsidie, betaald aan alle fracties, 364.763 euro op de plank liggen. De PvdA heeft daarom het initiatief genomen een motie in te dienen die oproept de subsidie aan de fracties te versoberen. Wat ons betreft wordt er sober en doelmatig met belastinggeld omgegaan, juist door politici. Helaas heeft de motie het, met alleen steun van de SP en GroenLinks, niet gehaald. Voor meer informatie over deze motie en de fractiebijdrage, zie:

https://psutrecht.pvda.nl/2016/02/01/meerderheid-provinciale-staten-blokkeert-matiging-royale-onkostenvergoeding/

 Vanuit de oppositie heeft de PvdA afgelopen maandag dus weer geprobeerd een sociale en eerlijke stempel te drukken op Provinciaal beleid. Mochten er in uw omgeving zaken zijn die niet sociaal of eerlijk zijn geregeld, laat het ons weten in een reactie hieronder. Samen maken we van een Utrecht een mooie, sociale en eerlijke provincie!