Door op 14 juli 2014

Voorjaarsnota 2014: noodzaak tot ingrijpen

Aanzienlijk minder inkomsten als gevolg van een lagere rijksuitkering en een lagere motorrijtuigenbelasting dwingen de provincie Utrecht tot ingrijpen.

Op 7 juli spraken provinciale staten van Utrecht over de Voorjaarsnota 2014. In de Voorjaarsnota wordt de huidige financiële situatie geschetst en wordt bovendien een doorkijkje gegeven naar de jaren die voor ons liggen. Uit dat doorkijkje tot 2018 wordt duidelijk dat de komende jaren de inkomsten van de provincie met 12,5 miljoen zullen dalen. Zonder ingrijpen leidt dat uiteraard tot tekorten op de provinciale begroting, een voor de PvdA onacceptabele ontwikkeling.

De PvdA vindt een gezonde financiële situatie met een sluitende meerjarenbegroting vanzelfsprekend en heeft noodzakelijke maatregelen daartoe ook altijd gesteund. Wel met als uitgangspunt dat eventuele bezuinigingen evenwichtig gespreid en zorgvuldig doordacht en uitgevoerd moeten worden. De PvdA herkent zich in de door het college van GS in deze Voorjaarsnota geschetste zoekrichtingen voor bezuinigingen en steunt deze dan ook.

Bij de voorbereidingen op de begroting 2015 en de jaren daarna zullen de maatregelen nader uitgewerkt worden. Dan zal ook meer bekend zijn over de feitelijke noodzaak tot ingrijpen.

 

De Voorjaarsnota 2014 van de provincie Utrecht en de integrale inbreng van de PvdA daarop zijn bijgevoegd.

PS2014PS06-03 Concept Voorjaarsnota 2014

Inbreng voorjaarsnota 2014