Door op 16 maart 2014

Werkplan 2014 – Commissie Bestuur, Europa en Middelen

In BEM houden gaat het over de financiën van de provincie, over Europa en over de bestuurlijke organisatie van zowel de provincie intern als van Nederland als geheel.

Noordvleugelprovincie

Net als in 2013 zal ook in 2014 de fusie van de drie noordelijke Randstadprovincies een belangrijk gespreksonderwerp zijn. De huidige regering heeft de procedure in gang gezet om Flevoland, Utrecht en Noord-Holland per 01-01-2016 te fuseren, waarbij het wettelijk traject afgerond zal moeten zijn vóór de Statenverkiezingen van maart 2015. De fusie vindt zijn oorzaak in het feit dat de Randstad (in dit geval het noordelijk deel daarvan) onvoldoende presteert op onder andere de gebieden  economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en natuur en milieu. Daarmee komt de Randstad in vergelijking met andere Europese regio’s op achterstand te staan, wat nadelig is voor de bewoners van de Randstad, maar ook voor de rest van Nederland. Een belangrijke punt daarbij is, wat genoemd wordt de “bestuurlijke stroperigheid” in het gebied. Teveel bestuurders op een te klein stukje gebied, die allemaal over alles  willen meepraten terwijl ze er eigenlijk geen van allen echt over gaan. Via de opschaling wordt een deel van die bestuurlijke drukte opgelost (naast bijvoorbeeld het opheffen van de WGR+  gebieden per 01-01-2015 en op langere termijn het verder opschalen van de gemeenten) en wordt ook veel duidelijker wie verantwoordelijk is voor wat. Daarnaast speelt ook het zoveel mogelijk voorkomen van democratisch onvoldoende gelegitimeerde samenwerkingsverbanden een belangrijke rol.

De PvdA in de Staten steunt de plannen van dit kabinet, als logisch vervolg op wat daarover in het verkiezingsprogramma in 2010, op grond van een ondertussen groot aantal naar dit onderwerp verrichte studies, is vastgesteld. De weerstand is echter groot. Als Statenfractie zullen we er uiteraard alles aan doen om dit fusieplan tot een succes te maken.

Van groot belang in deze kwestie is dat we zorgvuldig in gesprek blijven over deze fusie met ‘onze achterban’ in het Gewest; we merken dat er veel vragen en vraagtekens blijven rondom deze mega operatie.

 

Daarnaast zal de interne provinciale reorganisatie waarbij per 1 januari 2015 het aantal medewerkers teruggebracht zal zijn van 850 naar 675 veel tijd vragen. De PvdA is voorstander van een sobere overheid en onderschrijft daarbij de gedachte van een provinciaal bestuur dat tussen de landelijke overheid en voortdurend opschalende gemeenten in, zich concentreert op zijn  kerntaken. De aandacht van de PvdA zal daarbij uiteraard vooral uitgaan naar de zorgvuldigheid waarmee omgegaan wordt met de medewerkers en naar de logische samenhang met de fusie van de drie provincies.

Financiën

Voor wat betreft de financiën zullen de bezuinigingen van het Rijk waar de provincie Utrecht ook in 2014 mee geconfronteerd zal worden de nodige aandacht vragen. Bezuinigingen die, vergeleken met waar gemeenten mee geconfronteerd worden, in hun effecten overigens nog steeds bescheiden zijn. Voor de PvdA houdt een en ander in dat we zullen letten op de reële noodzaak tot bezuinigen, en daarnaast op de zorgvuldigheid van die noodzakelijke bezuinigingen. Wat ons betreft dus geen onnodige maar ook geen eenzijdige bezuinigingen op bijvoorbeeld cultuur educatie of natuurbeheer. Wij staan voor een reëel aangetoonde noodzaak en een eerlijke verdeling van de pijn. Tegelijkertijd zullen we door middel van vragen, moties en amendementen onze focuspunten van de nodige financiële middelen proberen te voorzien.

 

 

In 2014 zal de Statenfractie het onderwerp topinkomens subsidierelaties nauwlettend volgen.

Het college van GS heeft aangegeven te streven naar maatschappelijk aanvaardbare bezoldigingen. Er heeft een beperkt onderzoek plaatsgevonden en op grond van de bevindingen is er toegezegd dat er in 2014  meer duidelijkheid gaat komen. Wat betreft de PvdA fractie gaan we Noord Holland volgen die in de subsidieverordening heeft vastgelegd dat er in ieder geval geen salarissen boven de Balkenende norm worden gegeven.

 

Tenslotte zal in 2014 de vernieuwing van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) veel aandacht krijgen. De bedoeling van die vernieuwing is dat de controle van het Rijk op provincies en van provincies op gemeenten minder achteraf plaatsvindt, maar meer gebeurt via heldere afspraken vooraf. Ook is het de bedoeling dat de zogenaamde “horizontale” controle van gemeenteraden op colleges van B&W en van provinciale staten op colleges van GS wordt versterkt. Belangrijk aandachtspunt zal voor ons zijn de wijze waarop gemeenteraadsleden en statenleden zicht en daarmee controle krijgen op de talloze meestal democratisch slecht gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. De Statenfractie van de PvdA steunt de vernieuwing van het toezicht, maar zal er wel nauwlettend op toezien dat de horizontale controle ook inderdaad versterkt wordt.

 

Europa

Ook in 2014 houdt de provincie Utrecht zich bezig met de uitvoering van de Europastrategie 2012-2015. De Randstad strategie Europa en de Utrechtse strategie maken daar deel vanuit. De Europastrategie is wat de fractie van de PvdA betreft nog te vaak een op zichzelf staande strategie, de relatie met de inhoudelijke onderwerpen is niet altijd zichtbaar. Afgezien van de subsidie relatie is het belangrijk hoe we de regio Randstad mee laten doen met de andere belangrijke regio`s in Europa. Het versterken van de concurrentiepositie van de Randstad in een integrerend Europa en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad zijn daarbij de belangrijkste pijlers

Daarbij is onze gedachte dat die samenwerking het meest succesvol zal zijn als er een bijdrage geleverd wordt zowel vanuit de provincie richting Europa (brengen van kennis, innovatie en tonen van goede voorbeelden) als dat er vanuit Europa steun wordt gegeven aan ontwikkelingen in de provincie Utrecht (het halen d.m.v. fondsen en projecten).

De ambitie van Utrecht is dat Utrecht en Europa maximaal bijdragen aan de realisatie van de provinciale en Europese doelen

Er wordt het komend jaar meer dan voorheen de verbinding gemaakt naar de commissies die inhoudelijk betrokken zijn bij de betreffende onderwerpen. De PvdA zal zich hard maken om binnen het thema duurzame leefomgeving naast lucht, ook de ontwikkelingen op het gebied van  geluid te stimuleren.

In het voorjaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp jeugdwerkloosheid in Europa. De contacten met onze Europese lijsttrekker, Paul Tang, zijn daarvoor gelegd. Daarnaast zal nog kort voor, dan wel net na zomervakantie een bijeenkomst worden georganiseerd over werkgelegenheid gekoppeld aan kennis en innovatie. Ook wordt er dit jaar nog een bijeenkomst georganiseerd aangaande de landbouwdiscussie binnen Europa.

De PvdA in de Staten van Utrecht staat positief tegenover de groeiende samenwerking in Europa en zal initiatieven steunen die de samenwerking versterken. Daarnaast zal ze zelf ook stappen ondernemen om de samenwerking binnen de regio Randstad met de verschillende PvdA Statenfracties  te intensiveren.