Door op 16 maart 2014

Werkplan 2014 – Commissie Mobiliteit, Milieu en Economie

Mobiliteit en Milieu

Het nieuwe Mobiliteitsplan is nog het laatste grote beleidsstuk waarover PS moet besluiten. In de voorbereidingsfase heeft de PvdA veel zaken ingebracht die voor haar belangrijk zijn, zoals beleid dat fietsen, e-bike, OV elektrisch rijden en autogebruik als gelijkwaardig beschouwt. Proberen beleid te krijgen dat niet alleen uitgaat van een bepaalde vervoersbehoefte maar die behoefte ook probeert te beïnvloeden door het stimuleren van thuiswerken en flexwerken. Hierdoor kunnen we met minder extra asfalt toe. Dit is de essentie van de focus van de PvdA Statenfractie tot aan de volgende verkiezingen op het gebied van mobiliteit en milieu: Het terugbrengen van geluidsoverlast en de hoeveelheid fijnstof in de lucht doormiddel van het terugbrengen van de hoeveelheid verkeer. Het gaat om voorkomen van deze zaken; niet om het bestrijden van de symptomen. Geluidswallen lossen het probleem niet op, ze verbloemen het. De PvdA pleit voor lagere maximumsnelheden om de stad om de hoeveelheid (zeer schadelijke) fijnstof tegen te gaan. Ook zet zij in op plaatsing van oplaadpalen om elektrisch (en dus schoon) autorijden te stimuleren en op het plaatsen van bomen in de bermen naast de drukste snelwegen. Daarnaast wil de PvdA vervoer per fiets in de provincie ook stimuleren. Door middel van zogenoemde fietssnelwegen, het stimuleren van elektrische fietsen en het stimuleren van thuiswerken/ flexwerken, worden verschillende doelen bereikt: minder verkeer op de weg, minder geluidsoverlast, een betere bereikbaarheid en een schonere, gezondere lucht.

Ook wil de PvdA inzetten op een grotere OV bereikbaarheid in de toekomst. Zij vindt dat de provincie verantwoordelijk is voor redelijke tarieven en routes (bijvoorbeeld naar ziekenhuizen). De PvdA is van mening dat niet moet worden geschroomd te denken aan nieuwe concepten: Bussen die leeg rondrijden zijn slecht voor het milieu maar het platteland moet bereikbaar blijven voor mensen uit de stad (recreatie, denk hierbij aan bijvoorbeeld een lijnbus naar Doorn) en vice versa. Daarom moeten alternatieven zoals kleinere busjes, regiotaxi’s en shuttlebussen worden onderzocht.

Kort gezegd: de PvdA komt op voor de gezondheid van de burgers langs de snelweg. Een goedkope maatregel die we voorstaan, in tegenstelling tot andere partijen, is de snelheid terugbrengen op drukke wegen. Dit is goed voor mens en milieu. Fietsers moeten door kunnen rijden. Wij staan voor fietsers, die moeten dan niet voor stoplichten blijven staan.

Voor het overige staat 2014 vooral in het teken van het controleren of daadwerkelijk door GS wordt uitgevoerd wat is afgesproken of aangekondigd

Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor toezicht en handhaving van milieumaatregelen relevant. De PvdA gaat ook in 2014 scherp toezien op de voorgang, met name de samenvoeging van alle gemeenten en de provincie in één RUD, het op peil houden van het niveau van handhaving tijdens het oprichtings- en fusieproces en toezien op de positie van de medewerkers en de OR.

Bij geluidhinder gaat de PvdA toezien of de aangekondigde maatregelen er inderdaad toe leiden dat zo’n 2.500 huizen beduidend minder last van het verkeerslawaai zullen hebben. Stiltegebieden de PvdA gaat controleren of de aanpak van het geluidsoverlast in de overgebleven stiltegebieden daadwerkelijk met meer daadkracht geschiedt dan de afgelopen jaren is gebeurd.

Bij de lichtvervuiling blijft de PvdA controleren of de genomen maatregelen effect sorteren en of er wordt opgetreden bij overtredingen.

Focuspunt Economie (werkgelegenheid)

De afgelopen jaren hebben we een herkenbaar profiel opgebouwd dankzij een constante focus op werkgelegenheid binnen het beleidsterrein economie. De komende tijd zullen we ons blijven inzetten om het focuspunt ‘werkgelegenheid’ actueel te houden.

Om te beginnen is werkgelegenheid een belangrijke framework om economische plannen op te toetsen. Daarnaast zullen we ook zelf een aantal acties uitzetten.

In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op het gebied van werkgelegenheid zoeken we graag aansluiting bij de lopende campagnes van lokale afdelingen om vanuit onze rol als Statenfractie de aandacht voor dit onderwerp te versterken.

Gedacht wordt aan een (fractie)werkbezoek aan een interessante regio ogv bedrijventerreinen, bijvoorbeeld Nieuwegein/Houten. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) bestaat nu al 2 jaar en welke rol speelt het in de herstructurering van deze terreinen. Verder is het ook interessant om de mogelijkheden van bedrijventerreinen te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan de maakindustrie en de werkgelegenheid die het zou kunnen opleveren.

 

Kantorenleegstand

Er staat in Utrecht veel kantoorruimte leeg (16%). Daarnaast is er een (planologische) mogelijkheid om nog meer bij te bouwen terwijl de nieuwbouwbehoefte in de toekomst niet groot is. Uit onderzoek (Stec Groep) is gebleken dat de Provincie Utrecht teveel nieuwe kantoorlocaties in de planning heeft staan en er een overcapaciteit is aan (bouw)plannen.

Ontwikkeling van de beschikbare (bouw)capaciteit zal veel geld kosten. Je bouwt namelijk voor de leegstand (gebeurt nu ook al). Daarmee daalt ook de waarde van de kantoormeters. Dit is zeer slecht voor de kantorenmarkt en daarmee ook de regionale economie van de provincie Utrecht.

De PvdA ziet een rol voor de Provincie. Gemeenten zijn op meerdere fronten betrokken bij de grondexploitatie en zitten daardoor in een spagaat. Via de structuurvisie zou de provincie een actievere rol kunnen spelen in het reguleren van de bouwcapaciteit van nieuwe kantoorpanden. Daarnaast zal moeten worden gekeken hoe de eventuele pijn voor gemeenten verzacht kan worden als ze bijvoorbeeld financiële consequenties moeten nemen, denk aan afboeken en afschrijven.

Eén ding staat vast; niks doen gaat ons in de toekomst veel geld kosten. Deze nieuwe heroriëntatie biedt meer kansen om aansluiting te zoeken bij trends die wij in onze verkiezingsprogramma hebben beschreven. Een voorbeeld is vergroten woningbouw door transformatie van kantoorpanden naar woningen, maar ook het meer mogelijk maken van kleinschalige ondernemerschap (ZZP’ers) in woonwijken ipv grote lege kantoorsegmenten.

 

Moderne Maakindustrie

De bijeenkomst Moderne maakindustrie was vruchtbaar. Aangezien de maakindustrie een lastig te agenderen onderwerp is willen we het hier niet bij laten. Het gevoel dat we er iets mee moeten leeft breed. Het daadwerkelijk oppakken van het onderwerp laat nog ten wensen over. Wij zien 31 oktober 2013 slechts als een aftrap. Alle input zal in 2014 worden gebruikt om vanuit onze Statenfractie te strijden voor meer aandacht voor de maakindustrie. De maakindustrie is namelijk een motor voor de werkgelegenheid.

Daarnaast is het ook nuttig om los van de bijeenkomst Moderne Maakindustrie een nieuwe bijeenkomst te organisatie. Het onderwerp zou gezocht moeten worden in actuele gemeenteraad/verkiezingsthema’s bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid en de rol van Europa. Vanuit Europa is er geld beschikbaar om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Vanuit onze provinciale taak en met onze lokale wethouders/lijsttrekkers kunnen we kijken hoe we deze bijeenkomst vorm gaan geven.

De ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht heeft laten weten in 2014 aan te slag te willen ‘onze’ ZZP marktplaats. Uiteraard zullen wij blijven waken over de voortgang en invulling hiervan. Er zal verder een vervolg komen op de inspiratiebijeenkomst om de lokale ZZP’ers betrokken te houden, bijvoorbeeld in de vorm van een symposium. Hierbij gaan wij provinciale ambtenaren en lokale gemeenten veel meer bij betrekken.

 

Tot slot zullen alle mogelijkheden en kansen benutten om aandacht te vragen voor onze speerpunten. Het gaat dan vooral om werkgelegenheid, ZZP’ers en de aandacht voor jeugdwerkloosheid.

 

 

Recreatie

Tot aan de verkiezingen in 2014 wil de PvdA Statenfractie ook nog enkele belangrijke zaken bereiken op het gebied van recreatie. In 2013 heeft de PvdA met enkele moties de toegankelijkheid van de recreatieschappen reeds gewaarborgd. Dit is echter nog niet genoeg. De PvdA Statenfractie zal komend jaar gaan inzetten op meer recreatie om de stad. Deze recreatiegebieden dienen minder versnipperd; en beter bereikbaar en toegankelijk te zijn. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere meer fietspaden en buslijnen richting de recreatiegebieden. Verder zal de PvdA gaan pleiten voor bijvoorbeeld meer, (zie het kopje mobiliteit en milieu op pagina 8) maar ook betere fietspaden; om de stad Utrecht bijvoorbeeld ligt geen degelijk fietspadennetwerk. Verder wil de PvdA ook lokale afdelingen betrekken bij deze kwesties. Kort gesteld: de PvdA Statenfractie zal in dit dossier inzetten op bereikbaarheid, fiets- en wandelpaden en toegankelijkheid van de recreatiegebieden.