2 Zeker zijn van goed onderwijs

We willen dat jongeren een baan vinden, werknemers baanzekerheid hebben en mensen zonder baan meer kansen krijgen.

De arbeidsmarkt in Utrecht verandert. Beroepen krijgen een andere inhoud: het vak van de monteur door de elektrische auto en fiets, dat van de timmerman door energieneutraal bouwen, en de inzet van ict verandert het werk in de zorg en in de detailhandel. De PvdA wil dat deze banen beschikbaar blijven voor vakmensen. We willen dat jongeren een baan vinden, werknemers baanzekerheid hebben en mensen zonder baan meer kansen krijgen. Daarom wil de PvdA dat de provincie samen met gemeenten, ROC’s en het bedrijfsleven in Utrecht een actieplan ontwikkelt waarin het onderwijs weer dicht bij de praktijk komt te staan. Hierin moeten concrete maatregelen worden opgenomen om in samenwerking met scholen en bedrijven ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten een stageplek krijgen. We willen extra aandacht voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, jongeren met een migrantenachtergrond en jongeren met een beperking. Uiteraard geeft de provincie in haar eigen organisatie en bij bedrijven waaraan zij opdrachten verleent, het goede voorbeeld door werk- en leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden.

Goed beroepsonderwijs is niet alleen van belang voor jongeren, maar ook voor werknemers die bij willen blijven in hun vakkennis en voor mensen zonder baan die terug willen op de arbeidsmarkt. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Daarom zijn we blij dat ons voorstel voor een onderwijsvoucher, waarbij de provincie investeert in omscholingstrajecten, is aangenomen en nader wordt uitgewerkt.

De toegang tot het onderwijs is verbrokkeld. In Woerden en in Utrecht is er geen vmbo met een bouwprofiel, in Amersfoort kun je geen vmbo elektrotechniek doen. Voor werkenden is het lastig inzicht te krijgen in de vraag welke praktijkcursussen er zijn en of die kunnen worden vergoed. Ook voor mensen zonder werk zijn opleidingen soms ver weg. Daarom moet de provincie zich inzetten voor een beter dekkend netwerk van opleidingen en zorgen voor goede OV- en fietsverbindingen hier naar toe. Wanneer opleidingen dreigen te verdwijnen, moet het provinciebestuur met gemeenten en schoolbesturen om de tafel om dat te voorkomen.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

Een actieplan onderwijs-arbeidsmarkt met de volgende elementen:

  • Meer en betere toegang tot stageplekken, met name voor jongeren met een migrantenachtergrond;
  • Onderwijsvouchers zodat iedereen zich kan blijven bijscholen ongeacht de leeftijd;
  • Werk- en leerplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Een dekkend netwerk van vakopleidingen in de provincie behouden en uitbreiden waar nodig.