4 Zeker zijn van mobiliteit

De PvdA zet vol in op openbaar vervoer en fiets; zo kan iedereen meedoen en bieden we alternatieven voor de auto.

Je comfortabel kunnen verplaatsen van A naar B is een voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daarbij hebben we niet allemaal de luxe dat we voor het meest geschikte vervoermiddel kunnen kiezen: niet iedereen kan een auto (of een elektrische fiets) betalen en ook mensen met een beperking zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Voor wie de keuze wel heeft, is die niet vrijblijvend: meer autoverkeer in de provincie levert meer files op, meer geluidsoverlast en milieuvervuiling, en meer wegen maken het Utrechtse landschap er niet mooier op. De PvdA zet daarom vol in op openbaar vervoer en fiets; zo kan iedereen meedoen en bieden we alternatieven voor de auto.

Openbaar vervoer

Goed OV is een belangrijk middel tegen de tweedeling in de samenleving. Het maakt het voor iedereen mogelijk naar werk, school of ziekenhuis te gaan en sociale contacten te onderhouden. Als alternatief voor de auto betekent het bovendien minder milieuvervuiling en minder files. Verdere ontwikkeling van een lightrail- of spoorverbinding Hilversum- Utrecht-Breda is daarom wenselijk en er moet een multimodaal OV-knooppunt komen op het Utrechts SciencePark. Maar in haar streven om zoveel mogelijk mensen de bus in te krijgen, legt de provincie volgens de PvdA het accent te veel op de “vette” lijnen. Bij gelijkblijvend budget gaat dat ten koste van de lijnen die minder vol zitten, maar waar mensen wel afhankelijk van zijn. Een aantal van die “dunne” lijnen hebben we de afgelopen jaren eerst zien versoberen, om daarna te verdwijnen, in Leusden en Amersfoort en in Utrecht.

Zo moet het niet. De PvdA vindt dat de behoeften van de inwoners, met name de meest kwetsbaren, belangrijker zijn dan de vraag hoe goed een lijn bezet is. Dat betekent niet dat we lege bussen willen laten rondrijden, wel dat slimme oplossingen en maatwerk moeten worden gezocht die flexibel en vraagafhankelijk kunnen worden ingezet. Het openbaar vervoer moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Regiotaxi’s zijn een goede en noodzakelijke aanvulling op het reguliere OV. De kwaliteit van de dienstverlening is bij de aanbesteding doorslaggevend, niet de laagste prijs. De provincie moet als opdrachtgever ook letten op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor bus- en regiotaxichauffeurs.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

 • Goed toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en een fijnmazige dienstregeling.
 • Meer maatwerk en minder marktwerking in het OV: er komt een OV-bureau bij de provincie dat de dienstregeling maakt en jaarlijks ter goedkeuring voorlegt aan Provinciale Staten. De sociale functie van het OV staat daarin centraal.
 • Er komt een onderzoek naar de kosten van gratis OV voor minima in de daluren.

Fiets

Als het aan de PvdA ligt pakken nog meer forenzen en studenten de fiets: goed voor de gezondheid en voor het milieu en het vermindert de druk op het openbaar vervoer. Dat vereist wel investeringen in aantrekkelijke fietsroutes, stallingen en leenfietsconcepten. Om tot een dekkend netwerk van fietsroutes te komen dienen ontbrekende schakels opgepakt te worden, zoals Houten-Nieuwegein-Utrecht west, Uithof-Zeist, Ponlijntrace Amersfoort-Leusden- Woudenberg en langs het Amsterdams Rijnkanaal. Daarnaast zijn (verbeterde) fietstunnels noodzakelijk bij Leersum en Austerlitz en een Fietsroute F27 van Vianen naar Utrecht.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

 • Versneld voltooien van een dekkend netwerk van snelfietsroutes (bij voorkeur niet naast doorgaande wegen).
 • Meer (gratis) fietsenstallingen bij treinstations, tram- en bushaltes.
 • Een publiekscampagne om verschillende groepen fietsers, zoals amateurwielrenners en speedpedelec-gebruikers, te stimuleren tot veilig gedrag.

Auto

Meer asfalt betekent meer files. Liever investeert de PvdA dan ook in beter gebruik van het bestaande wegennetwerk en in de ontwikkeling en opschaling van nieuwe mobiliteitsconcepten. Nieuwe wijken moeten zo worden aangelegd dat zij met het openbaar vervoer en met de fiets uitstekend bereikbaar zijn. Er wordt al geëxperimenteerd met minder parkeerplaatsen en meer (elektrische) deelauto’s in nieuwbouwprojecten, die kant moeten we op.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

 • Wėl investeren in duurzaam onderhoud en veiligheid van het bestaande wegennet, maar niet in uitbreiding.
 • Bij gebiedsontwikkelingen nieuwe mobiliteitsconcepten onderdeel te laten zijn van de planontwikkeling en ook het gebruik van elektrische deelauto’s stimuleren.
 • Vertaald naar concrete situaties in diverse gemeenten betekent dit, dat:
 • De rondweg bij Veenendaal-oost (N233) 1×1 blijft;
 • De A27 bij Amelisweerd niet wordt verbreed;
 • Alle drie de kruisingen in de Noordelijke Randweg Utrecht ter wille van de leefbaarheid in Overvecht ondertunneld worden en de maximum snelheid op de aansluitende Zuilense Ring wordt verlaagd tot 80 km/u;
 • We bij de verbreding van de Rijnbrug de mogelijkheid openhouden om in plaats van 2×2 rijstroken er 3 (tidal flow) rijstroken plus een vrije busbaan aan te leggen;
 • Er geen Westelijke randweg komt bij Woerden maar wel de oostelijke aansluiting van Houten op de A12.