6 Zeker zijn van een aantrekkelijk buitengebied

Het gevarieerde landschap, het prachtige cultureel erfgoed en de natuur beschermen we tegen de permanente druk van verstedelijking en landbouw.

Dat mensen graag in de provincie Utrecht wonen en werken is niet alleen te danken aan haar centrale ligging. Minstens zo belangrijk zijn het gevarieerde landschap, het prachtige cultureel erfgoed en de natuur: de Utrechtse Heuvelrug met zijn bossen en heidevelden, het Groene Hart met zijn plassen en weiden, het Rivierengebied, Eemland en de Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie. Die beschermen we tegen de permanente druk van verstedelijking en van de landbouw. Want ze zijn Ze zijn essentieel voor een groen en gezond leefmilieu, waarin we met zijn allen recreëren.

Een gezond leefmilieu betekent veel en toegankelijk groen om de steden en grotere kernen. Dat draagt bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de inwoners. De PvdA onderschrijft dan ook van harte het advies van de Gezondheidsraad om in zulke groene landschappen rond het stedelijk gebied te blijven investeren en daar in ruimtelijke plannen voldoende ruimte voor te reserveren. Wij ondersteunen dan ook het initiatief voor Utrechtse ringparken.

Aansluitend aan het Natuur Netwerk Nederland heeft de provincie nog 3000 hectare in de zogeheten Groene Contour: landbouwgebied waar op vrijwillige basis natuur van kan worden gemaakt. Door geldgebrek komt daar nog maar weinig van terecht. De PvdA wil een financiële impuls geven van 3 miljoen, waarmee de Groene Contour in 2030 kan zijn gerealiseerd.

Maar het beschermen van natuurgebieden heeft weinig zin als de landbouw in de provincie niet op een andere leest wordt geschoeid. Veel soorten dieren en planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het agrarische cultuurlandschap, maar worden door schaalvergroting en intensivering bedreigd. Een natuurrijk landschap is van belang voor bewoners en bezoekers van de provincie. Ze genieten ervan en het nodigt uit tot bewegen, zoals wandelen en fietsen. Als boeren besluiten tot een natuurvriendelijker bedrijfsvoering profiteren dus niet alleen vogels, insecten, bloemen en kruiden daarvan, maar ook de mensen. Minder intensieve veeteelt, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, minder produceren voor de wereldmarkt en meer voor de regio, een landbouw kortom waarin weer plaats is voor natuur: de PvdA wil dat boeren gestimuleerd worden om hieraan zelf een bijdrage te leveren. Veel boeren willen wel omschakelen, maar worden hierin gehinderd door de almaar groeiende regelgeving en daarmee gepaard gaande investeringsonzekerheid. Er moet in het landbouwbeleid samen met boeren gekeken worden naar maatwerk en creatieve oplossingen: het resultaat is belangrijker dan de regels.

Een minder intensieve landbouw kan bovendien fors bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het veenweidegebied in het westen van de provincie wordt de grondwaterstand ter wille van de landbouw laag gehouden. Bij het verbranden en inklinken van het veen dat het gevolg is van die verdroging, komen tonnen CO2 vrij. Door die gebieden te vernatten en met andere landbouwsystemen te experimenteren kunnen we die uitstoot drastisch verminderen en slaan we twee vliegen in één klap: een aantrekkelijker landschap met meer natuur, en minder broeikasgas. Dit houdt in dat we de functie van een gebied afstemmen op het natuurlijke peil.

De PvdA wil er voldoende ruimte is voor de inwoners in de dorpen en de steden om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten; de verbinding tussen stad en land dient optimaal te zijn. Naast de mooie natuur en landschap is er ook veel cultureel erfgoed te bewonderen; met de fiets en te voet dient dit toegankelijk te zijn. De toegang tot recreatieve voorzieningen zoals het Henschotermeer dient voor iedereen gratis toegankelijk te zijn. De provincie en gemeenten dienen daarin samen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

  • Blijven investeren in groen en ruimte om de stad voor beweging, ontspanning en ontmoeting
  • Een financiële impuls om de Groene Contour in 2030 gerealiseerd te kunnen hebben door jaarlijks hier 3 miljoen euro voor vrij te maken als investeringsmiddelen en procesondersteuning.
  • Meer maatwerk om boeren te ondersteunen in de omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw.