7 Zeker zijn van invloed

De PvdA wil de inwoners meer een directe rol en verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving.

De tweedeling in de samenleving zien we helaas ook terug als het gaat om inspraak op beslissingen van de overheid. Hoogopgeleide, mondige burgers zijn vaak goed geïnformeerd en kennen de weg langs inspraakavonden en bezwaarschriften via actiecomités, petities en (sociale) media om iets voor elkaar te krijgen of juist tegen te houden. Voor anderen zijn dit soort beïnvloedingsmogelijkheden juist vaak ondoorzichtig en ingewikkeld, zeker bij een overheidslaag als de provincie, die wat verder van mensen af staat. Terwijl plannen voor een weg of een windmolen wel grote gevolgen kunnen hebben op je eigen leven.

De provincie schiet nu tekort als het gaat om het duidelijk maken voor iedereen wat de plannen zijn, en op welke manier je als belanghebbende hierover je mening kunt laten horen. Een helder kader ontbreekt: de te volgen werkwijze en de verwachtingen over de eigen rol en verantwoordelijkheid van bewoners zijn vaak niet duidelijk. Soms veranderen de spelregels halverwege het proces en krijgt een klankbordgroep opeens een zwaarwegende adviesrol die vervolgens weer wordt genegeerd. Dit soort willekeur is funest voor het vertrouwen in de overheid en maakt mensen boos en onzeker.

De PvdA wil de inwoners meer een directe rol en verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving. De provincie moet bij (infrastructurele) plannen en projecten vooraf een helder kader creëren en ook duidelijk en tijdig communiceren wat de mogelijkheden zijn om je mening te geven en wat er met die mening gedaan wordt. Onorthodoxe communicatiemiddelen moeten daarbij actief worden gebruikt, passend bij de doelgroep: niet iedereen leest tenslotte de huis-aan-huisbladen of scant dagelijks de website van de provincie. Daarnaast moet de provincie bewonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen die aansluiten bij de taken van de provincie, met een houding die ‘ja mits’ uitstraalt. Bijvoorbeeld op het vlak van het verduurzamen woningen, het winnen van schone energie, het opzetten van bewonerscollectieven en dergelijke. Provinciale ambtenaren moeten worden geschoold in goede omgang met bewoners. Te vaak zien we nu nog dat processen die met de beste bedoelingen zijn gestart, stuklopen door miscommunicatie.

De PvdA ziet dit investeren in de kwaliteiten en betrokkenheid van onze inwoners als de basis voor een actieve burgerparticipatie, die uiteindelijk ook leidt tot een goede integratie van iedereen in de samenleving. De provincie dient mensen het vertrouwen te geven dat hun stem niet alleen wordt gehoord, maar ook een serieuze plek krijgt in de besluitvorming. Dit betekent niet dat de burger altijd zijn zin krijgt, maar het voorkomt wel een hoop frustratie.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

  • Een helder kader van de mogelijkheden waarop je als burger provinciale besluitvorming kunt beïnvloeden.
  • Een moderne en duidelijke communicatiestijl van de provincie met de inwoners.
  • Een betere ondersteuning van particuliere initiatieven die aansluiten op provinciale taken.