8 Zeker zijn van krachtige gemeenten

De PvdA wil geen gemeentelijke herindeling van bovenaf opleggen maar wel ruimte geven aan gemeenten om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regionale samenwerking stimuleren en faciliteren.

De PvdA ziet de gemeente als eerste overheid. Dat wil zeggen dat de gemeente eerst zelf aan zet zijn om haar uitdagingen en ambities voor de toekomst goed invulling te geven. Tegelijk constateren we dat steeds meer onderwerpen een bovenlokaal dan wel regionaal karakter hebben; we denken daarbij aan de woningmarkt, de economie, de natuur en het landschap en het invulling geven van de recreatievoorzieningen en fietsroutes. Het denken en doen binnen gemeenten dient daarom naar ons idee immer gepaard te gaan met een regionale blik. De provincie dient deze afstemming en samenwerking op regionaal niveau actief te stimuleren en de betrokken partijen en organisaties te verbinden. Als knelpunten blijven liggen dan dient de provincie nadere stappen te nemen opdat er wel de juiste beweging en actie komen. Goede voorbeelden lopen inmiddels in het Groene Hart, het Utrechts Science Park, Food Valley, Nationaal Park de Heuvelrug en het Rivierengebied.

Een belangrijk en bijkomend item is dat onze Utrechtse gemeenten in omvang en inwoneraantal nogal verschillen: van 5.000 tot 340.000 inwoners. Wij zien dat er een tweedeling dreigt in de provincie, waarbij de twee grote steden Utrecht en Amersfoort veel kennis, kracht en middelen ontwikkelen maar dat tegelijk kleinere gemeenten in de buitengebieden problemen hebben om hun voorzieningen op peil te houden en de vergrijzing van de bevolking te keren. De PvdA vindt dat de provincie moet borgen dat de kleinere gemeenten hun taken goed kunnen blijven uitvoeren en de dienstverlening aan haar inwoners op peil blijft. Het behoud van de eigen cultuur en identiteit zijn daarbij belangrijke waarden.

Daarom wil de PvdA dat de provincie stimuleert dat elke gemeente met haar buurgemeente(n) een beeld schetst hoe zij tegen haar toekomst aankijkt en daar sturing aan wil geven. De opbrengst dient de provincie mee te nemen in de provinciale Omgevingsvisie. Van bovenaf wil de PvdA geen gemeentelijke herindelingen doorvoeren.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

  • Ruimte geven aan gemeenten om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen;
  • Regionale samenwerking stimuleren en faciliteren;
  • Geen fusies van bovenaf opleggen.