Cultuur en Sport

- culturele initiatieven op regionaal niveau ondersteunen - breedtesport voor jongeren ondersteunen - jaarlijks een bijdrage geven aan één topsportevenement of voor één regionale accommodatie

Cultuur is belangrijk voor de samenleving en moet bereikbaar zijn voor iedereen. Cultuurbeleid ligt primair bij het rijk en de gemeenten; de provincie heeft wel een taak op het gebied van cultureel erfgoed (monumenten, landschap, archeologie), bibliotheken en regionale omroep. Daarnaast vindt de PvdA dat de provincie een ondersteunende rol kan vervullen bij het stimuleren van culturele initiatieven. Daarbij willen wij dat gelet wordt op de regionale functie, op de economische waarde en op een bijdrage aan bekendheid van Utrecht. Sport biedt ontspanning, een gezonde vrijetijdsbesteding en brengt mensen samen. Vooral voor de jeugd vindt de PvdA sport belangrijk voor de ontwikkeling. Sport levert ook een bijdrage aan de integratie van bevolkingsgroepen. Op sportgebied liggen de taken vooral bij de gemeenten. De provincie moet wel een ondersteunende rol spelen bij sportstimulering voor jongeren. De PvdA vindt vooral ondersteuning van de breedte- en amateursport belangrijk. Incidentele stimulering van topsportevenementen is mogelijk als er sprake is van een positieve uitstraling richting de actieve amateursporters. Een provinciale bijdrage geven aan investeringen in regionale sportaccommodaties kan volgens ons als dit samen gaat met belangrijke gebiedsontwikkeling.