Energie en Duurzaamheid

• Een provinciaal Energiefonds (revolving fund) om de ontwikkeling en toepassing van schone technologie voor energieopwekking in zoveel mogelijk vormen te stimuleren • De energievoorziening van Utrecht is in 2020 voor meer dan 16% duurzaam (door toepassing van zonne- en windenergie, aardwarmte, bio vergisting, etc.) als opmaat naar een klimaat neutrale provincie in 2040 • Een Regionaal Energie Akkoord als vertaling van het Nationaal Energie Akkoord, op te stellen met alle betrokken partijen

De noodzaak voor schone energie staat voor de PvdA als een paal boven water.In fossiele energie moeten we niet meer investeren: geen proefboringen naar schaliegas. We willen gestaag werken aan de overgang naar duurzame energie: zon, wind, aardwarmte, biovergisting en andere hernieuwbare bronnen. Utrecht dient haar aandeel van 1%  van de landelijk afgesproken opwekking van windenergie na te komen. Mensen in de buurt van windprojecten moeten betrokken worden en waar mogelijk ook van de opbrengst kunnen profiteren.
Het provinciebestuur kan bijdragen aan de omschakeling naar duurzame energie door het Nationaal Energie Akkoord samen met het bedrijfsleven, energiecoöperaties, instellingen, de bouwsector, milieuorganisaties en gemeenten te vertalen in een Regionaal Energie Akkoord. Wat de PvdA betreft, houden we daarin vast aan de doelstelling dat de provincie Utrecht in 2040 klimaatneutraal is en op weg naar dat einddoel in 2020 een energievoorziening heeft, die voor minstens 16% duurzaam is. Om de omschakeling naar duurzame energie te stimuleren wil de PvdA dat er een provinciaal Energiefonds komt (in de vorm van een zogeheten revolving fund), waarmee voorbeeldprojecten en lokale initiatieven kunnen worden gestimuleerd en gesteund.