Financiën

• Gemeenten in 2015 waar nodig nog ondersteunen bij het invullen van hun nieuwe verantwoordelijkheid voorde jeugdzorg • Samen met gemeenten zoeken naar verbetering doelmatigheid en bestuurskracht, bevorderen regionale samenwerking, geen opgelegde herindelingen • Werkgelegenheid bevorderen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, bij aanbestedingen en bij de provincie zelf

De financiële middelen worden schaarser en de reserves van de provincie Utrecht zijn niet groot. We moeten onze doelen daarom realiseren door binnen de bestaande begroting ze efficiënt mogelijk te werken en keuzen te maken. Soberheid en doelmatigheid zijn hierbij steeds van groot belang, ondermeer in de bedrijfsvoering en voor bestuurders. De PvdA wil de beschikbare middelen slimmer inzetten en publieke en private middelen koppelen om zo de ontwikkelingskracht van partijen en projecten te versterken. Naast geld moet de provincie ook deskundigheid, beleid en regelgeving inbrengen en met voorbeeldprojecten innovatie en ontwikkeling bevorderen.