Landelijk Gebied

• Verduurzamen van de landbouw door verdroging en vermesting tegen te gaan. Niet-grondgebonden agrarische productie zoveel mogelijk clusteren, maar geen megastallen • Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen • Voldoende en betaalbare recreatiemogelijkheden dicht-bij-huis. Fijn vertakt stelsel van wegen en paden maakt landelijk gebied toegankelijk voor recreant. Provincie stimuleert natuur in groene-contourgebieden en zet daar extra natuurgeld voor in. • Behoud van het aantrekkelijke en gevarieerde Utrechtse landschap door landschapstoets op plannen voor woningen, (boeren)bedrijven, wegen, etc. aan de hand van de streekeigen kenmerken van de zes landschappen van Utrecht volgens de provinciale Kwaliteitsgids.

De PvdA wil een vitaal en duurzaam landelijk gebied, waar de stedeling kan genieten van natuur en landschap, en waar voor de bewoners goede en goed bereikbare voorzieningen zoals scholen, winkels en gezondheidszorg bestaan. Cultuurhistorisch waardevolle elementen in het landschap, zoals buitenplaatsen, militaire complexen en agrarische gebouwen, kunnen behouden worden door ze een passende economische functie te geven. We zijn tegen megastallen. Bij het behoud van natuur en landschap wil de PvdA nauw samenwerken met het waterschap, zodat veiligheid en waterberging de plaats krijgen die zij in gebiedsontwikkeling verdienen.