Wonen

• Regionale woonvisies en woningbouwprogramma’s voor een gevarieerd en passend woningaanbod. Hierin worden ook afspraken gemaakt over voldoende betaalbare sociale woningbouw • Voortzetting van een breed en flexibel provinciaal fonds wonen en stedelijke vernieuwing ten behoeve van binnenstedelijke vernieuwing, bewonersinitiatieven en duurzame pilots op dat terrein

Er is in de provincie nog altijd een tekort aan goede en betaalbare woningen, ook voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Goede afspraken tussen gemeenten met een regionale woonvisie en programmering is daarvoor nodig. Denk hierbij aan een provinciaal fonds voor wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, gericht op bewonersinitiatieven en mogelijkheden voor zelfbouw en transformeren leegstaand vastgoed. Verlaging van de woonlasten voor zoveel mogelijk huishoudens door realisatie energiebesparing.