Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Frans van Bork

Ik ben Frans van Bork uit Woerden. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag voor Europese zaken. Een groot aantal jaren ben ik actief geweest als voorzitter van de PvdA-afdeling Woerden en later als lid van het Gewestbestuur.

Graag heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen HDSR. Ik ben namelijk een groot voorstander van een evenwichtige geografische samenstelling van de fractie. Zo’n samenstelling biedt waarborgen voor afgewogen oordelen over de grote waterschapsvraagstukken die in het werkgebied van de HDSR gaan spelen. Dus moeten tenminste het gebied beoosten het Amsterdam Rijnkanaal, een grote stad en het Groene Hart een plek hebben in de fractie.

Al eerder heb ik in het bestuur van het HDSR gezeten. Ik ben nu actief als schouwmeester voor het waterschap. Ik heb daardoor enige bestuurlijke en praktische ervaring met het waterschap.

Al jaren volg ik nauwgezet de waterschapsontwikkelingen in het Groene Hart. Het zijn ontwikkelingen die het waterschap in de komende jaren voor grote uitdagingen zal plaatsen. Het gaat om belangrijke zaken als bestrijding wateroverlast, dijkverbeteringen en de voortgaande bodemdaling. De afgelopen zomer heeft weer eens geleerd dat er veel werk gemaakt moet worden van de wateroverlast.

Zorgen zijn er ook over de waterkeringfunctie van de Lekdek. De voortgaande bodemdaling in het Groene Hart vergt een steeds inventiever beleid dat ook steeds meer afgestemd moet worden met andere overheden in dit gebied. Inventieve oplossingen moeten gevonden worden voor ondermeer hoogwatervoorzieningen rond huizen en investeringen voor hoog en schoon water voor natuurgebieden in het Groene Hart.

Het gaat hier alles met elkaar om investeringen die veel van het waterschap zullen vragen. Een prudent financieel beleid is daarom zeer geboden waarbij voorop dient te staan een eerlijke verdeling der lasten tussen de verschillende groeperingen.