Gewestelijke Ledenvergadering over onze lijsttrekkers in 2019

13 juli 2018

Zoals al eerder gemeld vindt zaterdag 14 juli 2018 de gewestelijke ledenvergadering plaats. Belangrijkste agendapunt is de keuze van de lijsttrekkers voor Provinciale Staten en voor het Waterschap HDSR. Op basis van ervaringen van de vorige keer en op uitdrukkelijk verzoek van fractie HDSR en leden, heeft het bestuur besloten deze beide functies voor de zomervakantie in te willen vullen. De rest van de lijst en het programma volgen dan in oktober.

Het is beide commissies gelukt om aan het bestuur een voordracht te doen voor de ledenvergadering.
In de communicatie naar de leden toe is de term lijsttrekkersverkiezing gebruikt. Dat is een omissie die wringt met de reglementen.

Het betreft een ledenraadpleging voor de vaststelling van de lijsttrekkers zoals voorgedragen door het gewestelijke bestuur na advies van de kandidaatstellingsadviescommissie. Er wordt dus één lijsttrekker voorgedragen die de leden kunnen goedkeuren of verwerpen.

Wanneer de voordracht verworpen wordt door de leden vindt tijdens een volgende ledenvergadering de keuze van de lijsttrekker plaats samen met het vaststellen van de kandidatenlijst. Het bestuur vraagt begrip voor deze werkwijze die gekozen is om een tijdige én grondige selectie en keuze te kunnen maken.

Voordat over de twee kandidaten gepraat zal worden is er de gelegenheid om te discussiëren over de werkwijze van het afdelingsbestuur als het gaat om deze verkiezing.

 

Locatie: Partijkantoor, Van Brammendreef 14 3561 XD Utrecht

Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.30 uur

Dan over de voordrachten:
Voor de functie van lijsttrekker voor het Waterschap waren twee kandidaten beschikbaar.
De kandidaatstellingsadviescommissie heeft in meerderheid besloten Constantijn Jansen op de Haar voor te dragen als meest geschikte kandidaat. Het bestuur heeft het advies overgenomen. Constantijn is nu Hoogheemraad bij het waterschap. Een selectie uit zijn CV van is hier te vinden.

Uit het CV van Constantijn Jansen op de Haar

Voor de functie van lijsttrekker voor Provinciale Staten waren vier kandidaten beschikbaar.
De kandidaatstellingsadviescommissie heeft unaniem gekozen voor Rob van Muilekom als lijsttrekker.
Rob is nu fractievoorzitter van de Provinciale Staten. Een selectie uit zijn CV is hier te vinden.

Uit het CV van Rob van Muilekom

 

AGENDA

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 14 april 2018
 4. Vaststellen van de lijsttrekker voor het Waterschap.
  De commissie is gevraagd om hun voordracht toe te lichten, het bestuur heeft de voordracht overgenomen.
 5. Vaststellen van de lijsttrekker voor de Provinciale Staten.
  De commissie is gevraagd om hun voordracht toe te lichten, het bestuur heeft de voordracht overgenomen.
  De profielen die voor de commissie leidraad zijn  staan op de site. Beide commissies werken ondertussen door aan de gesprekken met de andere kandidaten en komen na de vakantieperiode met een voordracht. In een volgende gewestelijke vergadering zullen de lijsten worden vastgesteld.
 6. Stand van zaken rond de twee programmacommissies.
  We staan even stil bij de voortgang.
 7. Zie onderstaand rooster, er is een vacature. Kandidaten of tegen-kandidaten voor de functie van voorzitter of secretaris kunnen zich melden bij de secretaris tot 24 uur voor de vergadering.
 8. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 9. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 10. Actualiteiten uit het Waterschap AGV
 11. Rondvraag en sluiting

Bijlagen

3. Verslag 2018, 04, 14

7. Rooster van aan- en aftreden

aangetreden 2e termijn Aftreden/herbenoeming
Ersin Bolukbas (Nieuwe Nederlanders juni 2015 juni 2018
Rene Harinck (voorzitter) juni 2016 juni 2018
Sytse Koopmans (secretaris) juni 2016 juni 2018
Wim Verhage (webmaster) juni 2013 juni 2015 juni 2018
Henk de Jong (penningmeester) februari 2017 februari 2019
Hans Blom (fractievolger PS) juni 2016 juni 2018
Gert Mulder (fractievolger HDSR) juni 2014 juni 2016 aftredend
Bert Veenstra campagne coördinator februari 2017 februari 2019

 

Waar ben je naar op zoek?